plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

ที่โครงการสถานะแหล่งเงินรายงานผล งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบหลักเบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) ร้อยละ ความก้าวหน้า ระยะเวลาหมายเหตุ ยุทธศาสตร์
1ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 50,000 กองการเจ้าหน้าที่50,0001
2อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 30,000 สำนักปลัดเทศบาล30,000ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีการลดงบประมาณรายจ่ายลงและเหลือเวลาเพียง 2 เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ1
3ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปีระหว่างดำเนินการล่าช้า 2,500,000 สำนักปลัดเทศบาล2,500,000601
4ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 180,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ163,31016,6901001
5จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 350,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ287,83562165100เบิกจ่ายในโครงการ 143,935 บาท โอนลด 143,900 บาท1
6อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 100,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,56019,440100เบิกจ่ายในโครงการ 17,860 บาท โอนลด 62,700 บาท1
7ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องยกเลิกโครงการ100,000 สำนักปลัดเทศบาล50,00050,000โอนลด 50,000 บาท1
8อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน280,000สำนักปลัดเทศบาล279,800200100ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 80,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 275,600 บาท โอนลด 4,200 บาท1
9รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน200,000 สำนักปลัดเทศบาล114,858125,7021001
10อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษายกเลิกโครงการ100,000 สำนักการศึกษา100,00000โอนลด 100,000 บาท1
11จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการระหว่างดำเนินการล่าช้า1,620,000สำนักการศึกษา1,451,670.12168,329.8860ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 1,320,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 1,290,170.12 บาท โอนลด 161,500 บาท1
12นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษายกเลิกโครงการ30,000 สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท1
13วัดผลและประเมินผลยกเลิกโครงการ30,000 สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท1
14อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน211,500สำนักการศึกษา211,5000100ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนเพิ่ม 161,500 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 190,800 บาท โอนลด 20,700 บาท1
15อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ30,000 สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท1
16พัฒนาศักยภาพสตรีดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 270,000กองสวัสดิการสังคม269,655345100ตั้งไว้ 150,000 บาท โอนเพิ่ม 120,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 145,655 บาท โอนลด 124,000 บาท1
17จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 77,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม77,00001001
18จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 38,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม38,00001001
19จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 57,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม57,00001001
20จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 83,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม83,00001001
21เทศบาลเคลื่อนที่ยกเลิกโครงการ100,000กองสวัสดิการสังคม100,00000โอนลด 100,000 บาท1
22งานวันเทศบาลดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน80,000สำนักการศึกษา79,91090100เบิกจ่ายในโครงการ 26,910 บาท โอนลด 53,000 บาท1
23ปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลนครนครราชสีมา 1(เป็นการชั่วคราว)ระหว่างดำเนินการตามแผน420,000 สถานธนานุบาลนครนครราชสีมา 1420,000601
24อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 57,506,400 สำนักการศึกษา 57,506,38812100เบิกจ่ายในโครงการ 56,360,388 บาท โอนลด 1,146,000 บาท2
25แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 50,000 สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
26แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา100,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 50,000 บาท โอนลด 50,000 บาท2
27เข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ยกเลิกโครงการ 50,000 สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
28งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา99,970301002
29ประกวดสภานักเรียนยกเลิกโครงการ 10,000 สำนักการศึกษา10,0000โอนลด 10,000 บาท2
30ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา40,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 36,000 บาท โอนลด 4,000 บาท2
31พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 30,000 สำนักการศึกษา29,9964100เบิกจ่ายในโครงการ 26,396 บาท โอนลด 3,600 บาท2
32ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นยกเลิกโครงการ 40,000 สำนักการศึกษา40,00000โอนลด 40,000 บาท2
33พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 80,000 สำนักการศึกษา80,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 30,000 บาท โอนลด 50,000 บาท2
34พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University)ยกเลิกโครงการ 300,000 สำนักการศึกษา300,0000โอนลด 300,000 บาท2
35พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา49,950501002
36พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 100,000 สำนักการศึกษา99,94060100เบิกจ่ายในโครงการ 98,640 บาท โอนลด 1,300 บาท2
37ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 1,500,000 สำนักการศึกษา1,354,000146,000100เบิกจ่ายในโครงการ 658,000 บาท โอนลด 696,000 บาท2
38วิจัยทางการศึกษายกเลิกโครงการ 10,000 สำนักการศึกษา10,0000โอนลด 10,000 บาท2
39ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา45,6404,360100เบิกจ่ายในโครงการ 22,840 บาท โอนลด 22,800 บาท2
40ส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมยกเลิกโครงการ 30,000 สำนักการศึกษา30,00000โอนลด 30,000 บาท2
41สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 42,432,600 สำนักการศึกษา42,402,36030,240100เบิกจ่ายในโครงการ 38,484,960 บาท โอนลด 3,917,400 บาท2
42ห้องเรียนสองภาษาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 5,200,000 สำนักการศึกษา5,200,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 3,920,000 บาท โอนลด 1,280,000 บาท2
43ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 500,000 สำนักการศึกษา499,96040100เบิกจ่ายในดครงการ 194,760 บาท โอนลด 305,200 บาท2
44อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 30,000 สำนักการศึกษา30,00000โอนลด 30,000 บาท2
45อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 20,000 สำนักการศึกษา20,0000โอนลด 20,000 บาท2
46อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดระหว่างดำเนินการล่าช้า 100,000 สำนักการศึกษา10,40089,600602
47หลักสูตรคู่ขนานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 600,000 สำนักการศึกษา584,61015,390100ตั้งไว้ 400,000 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 573,010 บาทโอนลด 11,600 บาท2
48อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 13,000,000 สำนักการศึกษา12,833,094166,906100เบิกจ่ายในโครงการ 11,871,994 บาท โอนลด 961,100 บาท2
49จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติยกเลิกโครงการ 400,000 สำนักการศึกษา400,00000โอนลด 400,000 บาท2
50วันเยาวชนแห่งชาติดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 150,000 สำนักการศึกษา148,2001,8001002
51พัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมาTK Square Korat Art Gallry and Exhibition ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา39,930701002
52สานฝันสู่น้องยกเลิกโครงการ 25,000 สำนักการศึกษา25,000โอนลด 25,000 บาท2
53ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 200,000 สำนักการศึกษา199,99191002
54ศิลปะร่วมสมัยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 75,000สำนักการศึกษา74,863137100ตั้งไว้ 40,000 บาท โอนเพิ่ม 35,000 บาท2
55สร้างเสริมทักษะด้าน ICTยกเลิกโครงการ 40,000 สำนักการศึกษา40,0000โอนลด 40,000 บาท2
56ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 20,000 สำนักการศึกษา19,960401002
57ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 1,800,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,800,00001002
58การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน1,450,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,448,9201,080100ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 450,000 บาท2
59แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 120,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม120,000ไม่ดำเนินโครงการเนื่องจากทางศูนย์ไม่เปิดรับสนัข2
60สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 40,200 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม40,20001002
61สัวต์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 413,600สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม413,6000100ตั้งไว้ 333,600 บาท โอนเพิ่ม 80,000 บาท2
62พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม98,2002,0001002
63โรงอาหารสอาดปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดีดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 50,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม46,5003,5001002
64ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 250,000 กองสวัสดิการสังคม158,01591,9851002
65พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุยกเลิกโครงการ 200,000 กองสวัสดิการสังคม200,00000โอนลด 200,000 บาท2
66พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 100,000 กองสวัสดิการสังคม100,0000100ใช้งบประมาณของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โอนลด 100,000 บาท2
67ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 250,000 กองสวัสดิการสังคม249,420580100เบิกจ่ายในโครงการ 27,420 บาท โอนลด 222,000 บาท2
68สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นยกเลิกโครงการ 100,000 กองสวัสดิการสังคม100,000 บาท0โอนลด 100,000 บาท2
69อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 400,000 สำนักช่าง400,00001002
70แก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 200,000 กองสวัสดิการสังคม199,273727100เบิกจ่ายในโครงการ 37,273 บาท โอนลด 162,000 บาท2
71แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า270,000กองสวัสดิการสังคม259,24510,755100ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 70,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 217,245 บาท โอนลด 42,000 บาท2
72ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 250,000 กองสวัสดิการสังคม249,376624100เบิกจ่ายในโครงการ 89,376 บาท โอนลด 160,000 บาท2
73พัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 1,100,000 กองสวัสดิการสังคม1,099,97327100เบิกจ่ายในโครงการ 293,973 บาท โอนลด 806,000 บาท2
74เวทีชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 กองสวัสดิการสังคม99,728272100เบิกจ่ายในโครงการ 92,728 บาท โอนลด 7,000 บาท2
75งานวันมาฆบูชาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 60,000 สำนักการศึกษา59,510490100เบิกจ่ายในโครงการ 14,510 บาท โอนลด 45,000 บาท2
76งานวันวิสาขบูชาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 60,000 สำนักการศึกษา60,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 11,200 บาท โอนลด 48,800 บาท2
77เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 30,000 สำนักการศึกษา26,8003,2001002
78พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 2,200,000 สำนักการศึกษา1,819,312.72380,687.28100ตั้งไว้ 2,000,000 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 1,602,012.72 บาท โอนลด 217,300 บาท2
79อบรมวินัยจราจรยกเลิกโครงการ 50,000 สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
80เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเลิกโครงการ 30,000 สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท2
81เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทยยกเลิกโครงการ 160,000 สำนักการศึกษา160,0000โอนลด 160,000 บาท2
82แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 50,000 สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
83แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 250,000 สำนักการศึกษา250,0000โอนลด 250,000 บาท2
84แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 446,000 สำนักการศึกษา444,7601,240100ตั้งไว้ 400,000 บาท โอนเพิ่ม 46,000 บาท2
85จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกเลิกโครงการ 50,000 สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
86ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชนดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า2,070,000สำนักการศึกษา1,673,262396,738100ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 1,770,000 บาท2
87ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขันยกเลิกโครงการ 20,000 สำนักการศึกษา20,0000โอนลด 20,000 บาท2
88สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 149,424,000 กองสวัสดิการสังคม144,289,6005,134,4001002
89สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 22,154,400 กองสวัสดิการสังคม21,511,000643,4001002
90เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 702,000 กองสวัสดิการสังคม678,50023,5001002
91เมืองสะอาดยกเลิกโครงการ 150,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม150,0003
92เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 70,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม69,8701301003
93จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 10,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9,6503501003
94ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม99,5804201003
95คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 40,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม39,927731003
96จัดการมูลฝอยติดเชื้อดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 60,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม57,6302,3701003
97ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาช่วงที่ 7ระหว่างดำเนินการตามแผน 8,850,000 สำนักช่าง8,850,00060สัญญาจ้าง 25 ก.ค.65-21 เม.ย.66 วงเงิน 8,385,000 บาท3
98ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลัว)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 4,000,000 สำนักช่าง4,000,000403
99บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 14,000,000 สำนักช่าง13,900,000100,0001003
100ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน30 กันยา ซอย 1ระหว่างดำเนินการล่าช้า 2,300,000 สำนักช่าง2,300,00060สัญญาจ้าง 4 ก.ค.65-1 ธ.ค.65 วงเงิน 1,588,000 บาท3
101ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 530,000 สำนักช่าง399,900130,1001003
102ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8รายงานผลการดำเนินการล่าช้า 1,300,000 สำนักช่าง1,300,00080สัญญาจ้าง 28 เม.ย.65-25 ส.ค.65 วงเงิน 1,065,000 บาท3
103ส่งเสริมการตลาดดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 กองสวัสดิการสังคม100,0000100ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โอนลด 100,000 บาท4
104ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน380,000กองสวัสดิการสังคม379,699301100ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 80,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 344,699 บาท โอนลด 35,000 บาท4
105งานวันขึ้นปีใหม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา94,9955,005100เบิกจ่ายในโครงการ 45,995 บาท โอนลด 49,000 บาท4
106งานลอยกระทงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000 สำนักการศึกษา799,92278100เบิกจ่ายในโครงการ 714,722 บาท โอนลด 85,200 บาท4
107งานตรุษจีนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 400,000 สำนักการศึกษา399,250750100เบิกจ่ายในโครงการ 102,250 บาท โอนลด 297,000 บาท4
108งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000 สำนักการศึกษา799,800200100เบิกจ่ายในโครงการ 249,800 โอนลด 550,000 บาท4
109งานสงกรานต์ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000 สำนักการศึกษา799,97822100เบิกจ่ายในโครงการ 164,998 บาท โอนลด 634,980 บาท4
110งานแห่เทียนพรรษาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 2,000,000 สำนักการศึกษา1,999,94555100เบิกจ่ายในโครงการ 935,545 บาท โอนลด 1,064,400 บาท4
111เทศกาลถือศีลกินเจดำเนินการเบิกจ่าย 20,000 สำนักการศึกษา8,65011,3501004
112ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show)ในเขตเทศบาลนครนคร-ราชสีมายกเลิกโครงการ 80,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,0000โอนลด 80,000 บาท4
113อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมืองยกเลิกโครงการ 80,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,0000โอนลด 80,000 บาท4
114ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวยกเลิกโครงการ 80,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,0000โอนลด 80,000 บาท4
115ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 30 กันยา(จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง)ระหว่างดำเนินการตามแผน 9,945,000 สำนักช่าง9,945,00060สัญญาจ้าง 26 ก.ค.65-21 ก.พ.66 วงเงิน 9,119,980 บาท4
116ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30กันยา ซอย 6ระหว่างดำเนินการล่าช้า 7,800,000 สำนักช่าง7,800,00060สัญญาจ้าง 21 มิ.ย.65-18 พ.ย.65 วงเงิน 6,770,000 บาท4
117ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ 49ระหว่างดำเนินการล่าช้า 3,600,000 สำนักช่าง3,600,000604
118ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพลแสน(ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 8,108,000 สำนักช่าง8,108,000404
119ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาชัยซอย 5/6-1ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 670,000 สำนักช่าง616,00054,0001004
120ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 2/9ระหว่างดำเนินการล่าช้า 1,045,000 สำนักช่าง1,045,00060สัญญาจ้าง 23 มิ.ย.65-21 ก.ย.65 วงเงิน 698,000 บาท4
121ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 5/8-5/8/1ระหว่างดำเนินการล่าช้า 2,484,000 สำนักช่าง2,484,00060สัญญาจ้าง 22 ก.ค.65-20 ต.ค.65 วงเงิน 1,547,600 บาท4
122ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13ระหว่างดำเนินการล่าช้า 946,000 สำนักช่าง946,00060สัญญาจ้าง 4 ก.ค.65-2 ก.ย.65 วงเงิน 773,800 บาท4
123ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5ระหว่างดำเนินการล่าช้า 4,600,000 สำนักช่าง4,600,00060สัญญาจ้าง 23 มิ.ย.66-21 ต.ค.65 วงเงิน 3,519,999 บาท4
124ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพีซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 543,000 สำนักช่าง543,000404
125ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 150,000 สำนักช่าง148,0002,0001004
126ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนท้าวสุระซอย 13ยกเลิกโครงการ 5,416,000 สำนักช่าง5,416,0000โอนลด 5,416,000 บาท4
127ติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 5,000,000 สำนักช่าง3,500,0001,500,0000โอนลด 3,500,000 บาท4
128เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งยกเลิกโครงการ 30,000 สำนักการประปา30,0004
129จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น (จ่ายจากเงินสะสม) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมตามแผน27,100,000สำนักช่าง26,874,705225,2951003
130ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขั้นสูงด้วยระบบอัลตร้าฟิวเตชั่น ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ชั่วโมง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมล่าช้า22,000,000สำนักการประปา21,950,00050,000100แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 14
131บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมตามแผน1,760,000สำนักการประปา1,750,5209,480100แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 21
132เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวนโรงสูบน้ำเขื่อนลำตะคอง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมล่าช้า3,660,000สำนักการประปา3,638,00022,000100แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 24
133ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ยกเลิกโครงการจ่ายจากเงินสะสม500,000กองสวัสดิการสังคม500,000แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 31
134ปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง อาคาร 3 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารี (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3ระหว่างดำเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ล่าช้า281,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ281,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 31
135ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3จัดซื้อจัดจ้างจ่ายจากเงินสะสมตามแผน3,000,000สำนักการประปา3,000,00040 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 31
136ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,400,000สำนักช่าง6,400,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34
137ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุรนารี (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,800,000สำนักช่าง6,800,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34
138ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโพธิ์กลาง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,400,000สำนักช่าง6,400,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34