plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

ที่โครงการสถานะรายงานผลงบประมาณ (บาท)หน่วยงานรับผิดชอบหลักเบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)ร้อยละ ความก้าวหน้าหมายเหตุยุทธศาสตร์
1ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 50,000กองการเจ้าหน้าที่50,0001
2อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 30,000สำนักปลัดเทศบาล30,000ยกเลิกโครงการเนื่องจากมีการลดงบประมาณรายจ่ายลงและเหลือเวลาเพียง 2 เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ1
3ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปีระหว่างดำเนินการล่าช้า 2,500,000สำนักปลัดเทศบาล2,500,000601
4ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 180,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ163,31016,6901001
5จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 350,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ287,83562165100เบิกจ่ายในโครงการ 143,935 บาท โอนลด 143,900 บาท1
6อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 100,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,56019,440100เบิกจ่ายในโครงการ 17,860 บาท โอนลด 62,700 บาท1
7ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องยกเลิกโครงการ100,000สำนักปลัดเทศบาล50,00050,000โอนลด 50,000 บาท1
8อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน280,000สำนักปลัดเทศบาล279,800200100ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 80,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 275,600 บาท โอนลด 4,200 บาท1
9รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน200,000สำนักปลัดเทศบาล114,858125,7021001
10อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษายกเลิกโครงการ100,000สำนักการศึกษา100,00000โอนลด 100,000 บาท1
11จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการระหว่างดำเนินการล่าช้า1,620,000สำนักการศึกษา1,451,670.12168,329.8860ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 1,320,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 1,290,170.12 บาท โอนลด 161,500 บาท1
12นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษายกเลิกโครงการ30,000สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท1
13วัดผลและประเมินผลยกเลิกโครงการ30,000สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท1
14อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน211,500สำนักการศึกษา211,5000100ตั้งไว้ 50,000 บาท โอนเพิ่ม 161,500 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 190,800 บาท โอนลด 20,700 บาท1
15อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ30,000สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท1
16พัฒนาศักยภาพสตรีดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 270,000กองสวัสดิการสังคม269,655345100ตั้งไว้ 150,000 บาท โอนเพิ่ม 120,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 145,655 บาท โอนลด 124,000 บาท1
17จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 77,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม77,00001001
18จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 38,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม38,00001001
19จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 57,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม57,00001001
20จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 83,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม83,00001001
21เทศบาลเคลื่อนที่ยกเลิกโครงการ100,000กองสวัสดิการสังคม100,00000โอนลด 100,000 บาท1
22งานวันเทศบาลดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน80,000สำนักการศึกษา79,91090100เบิกจ่ายในโครงการ 26,910 บาท โอนลด 53,000 บาท1
23ปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลนครนครราชสีมา 1(เป็นการชั่วคราว)ระหว่างดำเนินการตามแผน420,000สถานธนานุบาลนครนครราชสีมา 1420,000601
24อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 57,506,400สำนักการศึกษา57,506,38812100เบิกจ่ายในโครงการ 56,360,388 บาท โอนลด 1,146,000 บาท2
25แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 50,000สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
26แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000สำนักการศึกษา100,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 50,000 บาท โอนลด 50,000 บาท2
27เข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ยกเลิกโครงการ 50,000สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
28งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000สำนักการศึกษา99,970301002
29ประกวดสภานักเรียนยกเลิกโครงการ 10,000สำนักการศึกษา10,0000โอนลด 10,000 บาท2
30ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 40,000สำนักการศึกษา40,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 36,000 บาท โอนลด 4,000 บาท2
31พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 30,000สำนักการศึกษา29,9964100เบิกจ่ายในโครงการ 26,396 บาท โอนลด 3,600 บาท2
32ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นยกเลิกโครงการ 40,000สำนักการศึกษา40,00000โอนลด 40,000 บาท2
33พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 80,000สำนักการศึกษา80,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 30,000 บาท โอนลด 50,000 บาท2
34พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University)ยกเลิกโครงการ 300,000สำนักการศึกษา300,0000โอนลด 300,000 บาท2
35พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 50,000สำนักการศึกษา49,950501002
36พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 100,000สำนักการศึกษา99,94060100เบิกจ่ายในโครงการ 98,640 บาท โอนลด 1,300 บาท2
37ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 1,500,000สำนักการศึกษา1,354,000146,000100เบิกจ่ายในโครงการ 658,000 บาท โอนลด 696,000 บาท2
38วิจัยทางการศึกษายกเลิกโครงการ 10,000สำนักการศึกษา10,0000โอนลด 10,000 บาท2
39ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 50,000สำนักการศึกษา45,6404,360100เบิกจ่ายในโครงการ 22,840 บาท โอนลด 22,800 บาท2
40ส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมยกเลิกโครงการ 30,000สำนักการศึกษา30,00000โอนลด 30,000 บาท2
41สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 42,432,600สำนักการศึกษา42,402,36030,240100เบิกจ่ายในโครงการ 38,484,960 บาท โอนลด 3,917,400 บาท2
42ห้องเรียนสองภาษาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 5,200,000สำนักการศึกษา5,200,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 3,920,000 บาท โอนลด 1,280,000 บาท2
43ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 500,000สำนักการศึกษา499,96040100เบิกจ่ายในดครงการ 194,760 บาท โอนลด 305,200 บาท2
44อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 30,000สำนักการศึกษา30,00000โอนลด 30,000 บาท2
45อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 20,000สำนักการศึกษา20,0000โอนลด 20,000 บาท2
46อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดระหว่างดำเนินการล่าช้า 100,000สำนักการศึกษา10,40089,600602
47หลักสูตรคู่ขนานดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 600,000สำนักการศึกษา584,61015,390100ตั้งไว้ 400,000 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 573,010 บาทโอนลด 11,600 บาท2
48อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 13,000,000สำนักการศึกษา12,833,094166,906100เบิกจ่ายในโครงการ 11,871,994 บาท โอนลด 961,100 บาท2
49จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติยกเลิกโครงการ 400,000สำนักการศึกษา400,00000โอนลด 400,000 บาท2
50วันเยาวชนแห่งชาติดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 150,000สำนักการศึกษา148,2001,8001002
51พัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมาTK Square Korat Art Gallry and Exhibition ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 40,000สำนักการศึกษา39,930701002
52สานฝันสู่น้องยกเลิกโครงการ 25,000สำนักการศึกษา25,000โอนลด 25,000 บาท2
53ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 200,000สำนักการศึกษา199,99191002
54ศิลปะร่วมสมัยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 75,000สำนักการศึกษา74,863137100ตั้งไว้ 40,000 บาท โอนเพิ่ม 35,000 บาท2
55สร้างเสริมทักษะด้าน ICTยกเลิกโครงการ 40,000สำนักการศึกษา40,0000โอนลด 40,000 บาท2
56ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 20,000สำนักการศึกษา19,960401002
57ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 1,800,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,800,00001002
58การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน1,450,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,448,9201,080100ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 450,000 บาท2
59แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 120,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม120,000ไม่ดำเนินโครงการเนื่องจากทางศูนย์ไม่เปิดรับสนัข2
60สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 40,200สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม40,20001002
61สัวต์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 413,600สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม413,6000100ตั้งไว้ 333,600 บาท โอนเพิ่ม 80,000 บาท2
62พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม98,2002,0001002
63โรงอาหารสอาดปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดีดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 50,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม46,5003,5001002
64ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 250,000กองสวัสดิการสังคม158,01591,9851002
65พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุยกเลิกโครงการ 200,000กองสวัสดิการสังคม200,00000โอนลด 200,000 บาท2
66พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 100,000กองสวัสดิการสังคม100,0000100ใช้งบประมาณของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โอนลด 100,000 บาท2
67ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 250,000กองสวัสดิการสังคม249,420580100เบิกจ่ายในโครงการ 27,420 บาท โอนลด 222,000 บาท2
68สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นยกเลิกโครงการ 100,000กองสวัสดิการสังคม100,000 บาท0โอนลด 100,000 บาท2
69อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 400,000สำนักช่าง400,00001002
70แก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 200,000กองสวัสดิการสังคม199,273727100เบิกจ่ายในโครงการ 37,273 บาท โอนลด 162,000 บาท2
71แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า270,000กองสวัสดิการสังคม259,24510,755100ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 70,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 217,245 บาท โอนลด 42,000 บาท2
72ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 250,000กองสวัสดิการสังคม249,376624100เบิกจ่ายในโครงการ 89,376 บาท โอนลด 160,000 บาท2
73พัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 1,100,000กองสวัสดิการสังคม1,099,97327100เบิกจ่ายในโครงการ 293,973 บาท โอนลด 806,000 บาท2
74เวทีชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000กองสวัสดิการสังคม99,728272100เบิกจ่ายในโครงการ 92,728 บาท โอนลด 7,000 บาท2
75งานวันมาฆบูชาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 60,000สำนักการศึกษา59,510490100เบิกจ่ายในโครงการ 14,510 บาท โอนลด 45,000 บาท2
76งานวันวิสาขบูชาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 60,000สำนักการศึกษา60,0000100เบิกจ่ายในโครงการ 11,200 บาท โอนลด 48,800 บาท2
77เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 30,000สำนักการศึกษา26,8003,2001002
78พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 2,200,000สำนักการศึกษา1,819,312.72380,687.28100ตั้งไว้ 2,000,000 บาท โอนเพิ่ม 200,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 1,602,012.72 บาท โอนลด 217,300 บาท2
79อบรมวินัยจราจรยกเลิกโครงการ 50,000สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
80เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเลิกโครงการ 30,000สำนักการศึกษา30,0000โอนลด 30,000 บาท2
81เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทยยกเลิกโครงการ 160,000สำนักการศึกษา160,0000โอนลด 160,000 บาท2
82แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 50,000สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
83แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 250,000สำนักการศึกษา250,0000โอนลด 250,000 บาท2
84แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 446,000สำนักการศึกษา444,7601,240100ตั้งไว้ 400,000 บาท โอนเพิ่ม 46,000 บาท2
85จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกเลิกโครงการ 50,000สำนักการศึกษา50,0000โอนลด 50,000 บาท2
86ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชนดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า2,070,000สำนักการศึกษา1,673,262396,738100ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 1,770,000 บาท2
87ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขันยกเลิกโครงการ 20,000สำนักการศึกษา20,0000โอนลด 20,000 บาท2
88สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 149,424,000กองสวัสดิการสังคม144,289,6005,134,4001002
89สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 22,154,400กองสวัสดิการสังคม21,511,000643,4001002
90เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 702,000กองสวัสดิการสังคม678,50023,5001002
91เมืองสะอาดยกเลิกโครงการ 150,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม150,0003
92เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 70,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม69,8701301003
93จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 10,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9,6503501003
94ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม99,5804201003
95คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 40,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม39,927731003
96จัดการมูลฝอยติดเชื้อดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 60,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม57,6302,3701003
97ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาช่วงที่ 7ระหว่างดำเนินการตามแผน 8,850,000สำนักช่าง8,850,00060สัญญาจ้าง 25 ก.ค.65-21 เม.ย.66 วงเงิน 8,385,000 บาท3
98ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลัว)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 4,000,000สำนักช่าง4,000,000403
99บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 14,000,000สำนักช่าง13,900,000100,0001003
100ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน30 กันยา ซอย 1ระหว่างดำเนินการล่าช้า 2,300,000สำนักช่าง2,300,00060สัญญาจ้าง 4 ก.ค.65-1 ธ.ค.65 วงเงิน 1,588,000 บาท3
101ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 530,000สำนักช่าง399,900130,1001003
102ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8รายงานผลการดำเนินการล่าช้า 1,300,000สำนักช่าง1,300,00080สัญญาจ้าง 28 เม.ย.65-25 ส.ค.65 วงเงิน 1,065,000 บาท3
103ส่งเสริมการตลาดดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000กองสวัสดิการสังคม100,0000100ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โอนลด 100,000 บาท4
104ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน380,000กองสวัสดิการสังคม379,699301100ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 80,000 บาท เบิกจ่ายในโครงการ 344,699 บาท โอนลด 35,000 บาท4
105งานวันขึ้นปีใหม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000สำนักการศึกษา94,9955,005100เบิกจ่ายในโครงการ 45,995 บาท โอนลด 49,000 บาท4
106งานลอยกระทงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000สำนักการศึกษา799,92278100เบิกจ่ายในโครงการ 714,722 บาท โอนลด 85,200 บาท4
107งานตรุษจีนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 400,000สำนักการศึกษา399,250750100เบิกจ่ายในโครงการ 102,250 บาท โอนลด 297,000 บาท4
108งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000สำนักการศึกษา799,800200100เบิกจ่ายในโครงการ 249,800 โอนลด 550,000 บาท4
109งานสงกรานต์ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000สำนักการศึกษา799,97822100เบิกจ่ายในโครงการ 164,998 บาท โอนลด 634,980 บาท4
110งานแห่เทียนพรรษาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 2,000,000สำนักการศึกษา1,999,94555100เบิกจ่ายในโครงการ 935,545 บาท โอนลด 1,064,400 บาท4
111เทศกาลถือศีลกินเจดำเนินการเบิกจ่าย 20,000สำนักการศึกษา8,65011,3501004
112ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show)ในเขตเทศบาลนครนคร-ราชสีมายกเลิกโครงการ 80,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,0000โอนลด 80,000 บาท4
113อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมืองยกเลิกโครงการ 80,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,0000โอนลด 80,000 บาท4
114ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวยกเลิกโครงการ 80,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,0000โอนลด 80,000 บาท4
115ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 30 กันยา(จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง)ระหว่างดำเนินการตามแผน 9,945,000สำนักช่าง9,945,00060สัญญาจ้าง 26 ก.ค.65-21 ก.พ.66 วงเงิน 9,119,980 บาท4
116ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30กันยา ซอย 6ระหว่างดำเนินการล่าช้า 7,800,000สำนักช่าง7,800,00060สัญญาจ้าง 21 มิ.ย.65-18 พ.ย.65 วงเงิน 6,770,000 บาท4
117ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ 49ระหว่างดำเนินการล่าช้า 3,600,000สำนักช่าง3,600,000604
118ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพลแสน(ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 8,108,000สำนักช่าง8,108,000404
119ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาชัยซอย 5/6-1ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 670,000สำนักช่าง616,00054,0001004
120ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 2/9ระหว่างดำเนินการล่าช้า 1,045,000สำนักช่าง1,045,00060สัญญาจ้าง 23 มิ.ย.65-21 ก.ย.65 วงเงิน 698,000 บาท4
121ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 5/8-5/8/1ระหว่างดำเนินการล่าช้า 2,484,000สำนักช่าง2,484,00060สัญญาจ้าง 22 ก.ค.65-20 ต.ค.65 วงเงิน 1,547,600 บาท4
122ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13ระหว่างดำเนินการล่าช้า 946,000สำนักช่าง946,00060สัญญาจ้าง 4 ก.ค.65-2 ก.ย.65 วงเงิน 773,800 บาท4
123ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5ระหว่างดำเนินการล่าช้า 4,600,000สำนักช่าง4,600,00060สัญญาจ้าง 23 มิ.ย.66-21 ต.ค.65 วงเงิน 3,519,999 บาท4
124ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพีซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 543,000สำนักช่าง543,000404
125ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 150,000สำนักช่าง148,0002,0001004
126ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนท้าวสุระซอย 13ยกเลิกโครงการ 5,416,000สำนักช่าง5,416,0000โอนลด 5,416,000 บาท4
127ติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 5,000,000สำนักช่าง3,500,0001,500,0000โอนลด 3,500,000 บาท4
128เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งยกเลิกโครงการ 30,000สำนักการประปา30,0004
129จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น (จ่ายจากเงินสะสม) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมตามแผน27,100,000สำนักช่าง26,874,705225,2951003
130ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขั้นสูงด้วยระบบอัลตร้าฟิวเตชั่น ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ชั่วโมง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมล่าช้า22,000,000สำนักการประปา21,950,00050,000100แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 14
131บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมตามแผน1,760,000สำนักการประปา1,750,5209,480100แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 21
132เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวนโรงสูบน้ำเขื่อนลำตะคอง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ดำเนินการเบิกจ่ายจ่ายจากเงินสะสมล่าช้า3,660,000สำนักการประปา3,638,00022,000100แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 24
133ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ยกเลิกโครงการจ่ายจากเงินสะสม500,000กองสวัสดิการสังคม500,000แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 31
134ปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง อาคาร 3 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารี (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3ระหว่างดำเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ล่าช้า281,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ281,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 31
135ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3จัดซื้อจัดจ้างจ่ายจากเงินสะสมตามแผน3,000,000สำนักการประปา3,000,00040 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 31
136ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,400,000สำนักช่าง6,400,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34
137ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุรนารี (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,800,000สำนักช่าง6,800,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34
138ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโพธิ์กลาง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,400,000สำนักช่าง6,400,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34