plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2565

ที่โครงการสถานะแหล่งเงินรายงานผล งบประมาณ (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบหลักเบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) ร้อยละ ความก้าวหน้า ระยะเวลาหมายเหตุ ยุทธศาสตร์
1ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า 50,000 กองการเจ้าหน้าที่50,000201
2อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า 30,000 สำนักปลัดเทศบาล30,000201
3ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปีจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2,500,000 สำนักปลัดเทศบาล2,500,000401
4ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 180,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ20,310159,690601
5จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 350,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ131,940218,060601
6อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการล่าช้า 100,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ100,000601
7ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องขออนุมัติโครงการล่าช้า100,000 สำนักปลัดเทศบาล100,000201
8อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลขออนุมัติโครงการล่าช้า200,000 สำนักปลัดเทศบาล200,000201
9รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีดำเนินการจ่ายตามแผน200,000 สำนักปลัดเทศบาล74,298125,7021001
10อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษายกเลิกโครงการ100,000 สำนักการศึกษา100,00000โอนลด 100,000 บาท1
11จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการระหว่างดำเนินการตามแผน300,000 สำนักการศึกษา300,000601
12นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาระหว่างดำเนินการตามแผน30,000 สำนักการศึกษา30,000601
13วัดผลและประเมินผลระหว่างดำเนินการตามแผน30,000 สำนักการศึกษา30,000601
14อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานระหว่างดำเนินการตามแผน50,000 สำนักการศึกษา50,000601
15อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน30,000 สำนักการศึกษา30,000601
16พัฒนาศักยภาพสตรีขออนุมัติโครงการล่าช้า 150,000 กองสวัสดิการสังคม150,000201
17จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 77,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม57,75019,250601
18จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 38,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม28,5009,500601
19จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 57,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม42,75014,250601
20จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอย งานรักษาความสะอาด เขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 83,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม62,25020,750601
21เทศบาลเคลื่อนที่ยังไม่ดำเนินการล่าช้า100,000กองสวัสดิการสังคม100,00001
22งานวันเทศบาลดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน80,000สำนักการศึกษา79,91090100เบิกจ่ายในโครงการ 26,910 บาท โอนลด 53,000 บาท1
23ปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลนครนครราชสีมา 1(เป็นการชั่วคราว)ขออนุมัติโครงการล่าช้า420,000 สถานธนานุบาลนครนครราชสีมา 1420,00020อยู่ระหว่างเขียนแบบประมาณราคา1
24อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจระหว่างดำเนินการตามแผน 57,506,400 สำนักการศึกษา 42,895,92314,610,477602
25แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา50,000602
26แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการระหว่างดำเนินการตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา100,000602
27เข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างดำเนินการตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา50,000602
28งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างดำเนินการตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา100,000602
29ประกวดสภานักเรียนระหว่างดำเนินการตามแผน 10,000 สำนักการศึกษา10,000602
30ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา36,0004,0001002
31พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 30,000 สำนักการศึกษา26,3963,6041002
32ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระหว่างดำเนินการตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา40,000602
33พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 80,000 สำนักการศึกษา80,000602
34พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University)ระหว่างดำเนินการตามแผน 300,000 สำนักการศึกษา300,000602
35พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา50,000602
36พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างดำเนินการล่าช้า 100,000 สำนักการศึกษา100,000602
37ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระหว่างดำเนินการตามแผน 1,500,000 สำนักการศึกษา1,145,000355,000602
38วิจัยทางการศึกษาระหว่างดำเนินการตามแผน 10,000 สำนักการศึกษา10,000602
39ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา50,000602
40ส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมระหว่างดำเนินการตามแผน 30,000 สำนักการศึกษา30,000602
41สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระหว่างดำเนินการตามแผน 42,432,600 สำนักการศึกษา35,755,1336,677,467602
42ห้องเรียนสองภาษาระหว่างดำเนินการตามแผน 5,200,000 สำนักการศึกษา24350002,765,000602
43ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างดำเนินการตามแผน 500,000 สำนักการศึกษา102,560397,440602
44อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 30,000 สำนักการศึกษา30,000602
45อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 20,000 สำนักการศึกษา20,000602
46อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดระหว่างดำเนินการตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา100,000602
47หลักสูตรคู่ขนานระหว่างดำเนินการตามแผน 400,000 สำนักการศึกษา303,53096470602
48อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)ระหว่างดำเนินการตามแผน 13,000,000 สำนักการศึกษา12,831,670168,33060เบิกจ่ายในโครงการ 12,595,670 บาท โอนลด 236,000 บาท2
49จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติยกเลิกโครงการ 400,000 สำนักการศึกษา400,00002
50วันเยาวชนแห่งชาติยังไม่ดำเนินการตามแผน 150,000 สำนักการศึกษา150,00002
51พัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมาTK Square Korat Art Gallry and Exhibition ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา39,930701002
52สานฝันสู่น้องระหว่างดำเนินการตามแผน 25,000 สำนักการศึกษา25,000602
53ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืนระหว่างดำเนินการตามแผน 200,000 สำนักการศึกษา146,28253,718602
54ศิลปะร่วมสมัยดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา39,913871002
55สร้างเสริมทักษะด้าน ICTระหว่างดำเนินการล่าช้า 40,000 สำนักการศึกษา40,000602
56ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK on Tour)ระหว่างดำเนินการตามแผน 20,000 สำนักการศึกษา20,000602
57ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า 1,800,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,800,000202
58การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายระหว่างดำเนินการตามแผน 1,000,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม141,595858,405602
59แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า 120,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม120,00020อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากจังหวัดในการนำสุนัขเข้าศูนย์พักพิงฯ2
60สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีระหว่างดำเนินการล่าช้า 40,200 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม40,200602
61สัวต์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีระหว่างดำเนินการล่าช้า 333,600 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม333,600602
62พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 100,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม100,000402
63โรงอาหารสอาดปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดีขออนุมัติโครงการล่าช้า 50,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม50,000202
64ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยระหว่างดำเนินการตามแผน 250,000 กองสวัสดิการสังคม146,100130,900602
65พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุยังไม่ดำเนินการล่าช้า 200,000 กองสวัสดิการสังคม200,00002
66พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยังไม่ดำเนินการตามแผน 100,000 กองสวัสดิการสังคม100,00002
67ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการล่าช้า 250,000 กองสวัสดิการสังคม250,0000ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 192
68สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นยังไม่ดำเนินการล่าช้า 100,000 กองสวัสดิการสังคม100,00002
69อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 400,000 สำนักช่าง400,00001002
70แก้ไขปัญหายาเสพติดขออนุมัติโครงการล่าช้า 200,000 กองสวัสดิการสังคม200,000202
71แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ยังไม่ดำเนินการล่าช้า 200,000 กองสวัสดิการสังคม200,00002
72ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 250,000 กองสวัสดิการสังคม26,376223,624602
73พัฒนาองค์กรชุมชนระหว่างดำเนินการตามแผน 1,100,000 กองสวัสดิการสังคม136,940963,060602
74เวทีชุมชนระหว่างดำเนินการตามแผน 100,000 กองสวัสดิการสังคม5,22894,772602
75งานวันมาฆบูชาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 60,000 สำนักการศึกษา59,510490100เบิกจ่ายในโครงการ 14,510 บาท โอนลด 45,000 บาท2
76งานวันวิสาขบูชาระหว่างดำเนินการตามแผน 60,000 สำนักการศึกษา11,20048,800602
77เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 30,000 สำนักการศึกษา30,000602
78พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศระหว่างดำเนินการตามแผน 2,000,000 สำนักการศึกษา1,696,930303,070602
79อบรมวินัยจราจรระหว่างดำเนินการตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา50,000602
80เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ดำเนินการล่าช้า 30,000 สำนักการศึกษา30,00002
81เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทยยังไม่ดำเนินการล่าช้า 160,000 สำนักการศึกษา160,00002
82แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา50,000602
83แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 250,000 สำนักการศึกษา250,000602
84แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการล่าช้า 400,000 สำนักการศึกษา120,860279,140602
85จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระหว่างดำเนินการตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา50,000602
86ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชนระหว่างดำเนินการล่าช้า 700,000 สำนักการศึกษา299,900400,10060ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนเพิ่ม 400,000 บาท2
87ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างดำเนินการตามแผน 20,000 สำนักการศึกษา20,000602
88สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุระหว่างดำเนินการตามแผน 149,424,000 กองสวัสดิการสังคม95,974,20053,449,800602
89สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพระหว่างดำเนินการตามแผน 22,154,400 กองสวัสดิการสังคม14,374,4007,780,000602
90เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ระหว่างดำเนินการตามแผน 702,000 กองสวัสดิการสังคม450,500251,500602
91เมืองสะอาดขออนุมัติโครงการล่าช้า 150,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม150,000203
92เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงระหว่างดำเนินการตามแผน 70,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม70,000603
93จัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะระหว่างดำเนินการตามแผน 10,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม10,000603
94ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)ระหว่างดำเนินการตามแผน 100,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม100,000603
95คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 40,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม40,000403
96จัดการมูลฝอยติดเชื้อระหว่างดำเนินการตามแผน 60,000 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม18,00042,000603
97ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาช่วงที่ 7ระหว่างดำเนินการตามแผน 8,850,000 สำนักช่าง8,850,000603
98ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลัว)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 4,000,000 สำนักช่าง4,000,000403
99บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยระหว่างดำเนินการตามแผน 14,000,000 สำนักช่าง9,333,333.334,666,666.67603
100ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน30 กันยา ซอย 1ระหว่างดำเนินการตามแผน 2,300,000 สำนักช่าง2,300,000603
101ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160ระหว่างดำเนินการล่าช้า 530,000 สำนักช่าง530,000603
102ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8ระหว่างดำเนินการตามแผน 1,300,000 สำนักช่าง1,300,000603
103ส่งเสริมการตลาดระหว่างดำเนินการตามแผน 100,000 กองสวัสดิการสังคม100,000604
104ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระหว่างดำเนินการตามแผน 300,000 กองสวัสดิการสังคม149,143150,857604
105งานวันขึ้นปีใหม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา94,9955,005100เบิกจ่ายในโครงการ 68,995 บาท โอนลด 26,000 บาท4
106งานลอยกระทงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000 สำนักการศึกษา714,72285,2781004
107งานตรุษจีนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 400,000 สำนักการศึกษา399,250750100เบิกจ่ายในโครงการ 102,250 บาท โอนลด 297,000 บาท4
108งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุระนารีดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000 สำนักการศึกษา692,800107,200100เบิกจ่ายในโครงการ 599,800 โอนลด 93,000 บาท4
109งานสงกรานต์ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน 800,000 สำนักการศึกษา799,97822100เบิกจ่ายในโครงการ 164,998 บาท โอนลด 634,980 บาท4
110งานแห่เทียนพรรษาระหว่างดำเนินการตามแผน 2,000,000 สำนักการศึกษา2,000,000604
111เทศกาลถือศีลกินเจยกเลิกโครงการ 20,000 สำนักการศึกษา20,0000เนื่องจากสถานการณ์โควิด-194
112ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show)ในเขตเทศบาลนครนคร-ราชสีมายกเลิกโครงการ 80,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,00000โอนลด 80,000 บาท4
113อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมืองยังไม่ดำเนินการล่าช้า 80,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,00004
114ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวยังไม่ดำเนินการล่าช้า 80,000 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ80,00004
115ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 30 กันยา(จากถนนสุรนารายณ์ - ถนนกีฬากลาง)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 9,945,000 สำนักช่าง9,945,000404
116ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30กันยา ซอย 6จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 7,800,000 สำนักช่าง7,800,000404
117ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ 49จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 3,600,000 สำนักช่าง3,600,000404
118ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพลแสน(ถนนชุมพล - ถนนประจักษ์)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 8,108,000 สำนักช่าง8,108,000404
119ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาชัยซอย 5/6-1ระหว่างดำเนินการตามแผน 670,000 สำนักช่าง670,000604
120ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 2/9ระหว่างดำเนินการล่าช้า 1,045,000 สำนักช่าง1,045,000604
121ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 5/8-5/8/1จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 2,484,000 สำนักช่าง2,484,000404
122ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13ระหว่างดำเนินการล่าช้า 946,000 สำนักช่าง946,000604
123ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 4,600,000 สำนักช่าง4,600,000404
124ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพีซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 543,000 สำนักช่าง543,000404
125ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย)ระหว่างดำเนินการล่าช้า 150,000 สำนักช่าง150,000604
126ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนท้าวสุระซอย 13ยกเลิกโครงการ 5,416,000 สำนักช่าง5,416,0000โอนลด 5,416,000 บาท4
127ติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ 5,000,000 สำนักช่าง5,000,00004
128เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขออนุมัติโครงการล่าช้า 30,000 สำนักการประปา30,000204
129จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่น (จ่ายจากเงินสะสม) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน13,500,000สำนักช่าง9,994,7253,505,27560ทำสัญญา 13,326,300 บาท แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 13
130ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขั้นสูงด้วยระบบอัลตร้าฟิวเตชั่น ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม./ชั่วโมง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน22,000,000สำนักการประปา22,000,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 14
131บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2จัดซื้อจัดจ้างจ่ายจากเงินสะสมล่าช้า1,760,000สำนักการประปา1,760,00040แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 21
132เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวนโรงสูบน้ำเขื่อนลำตะคอง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน3,660,000สำนักการประปา3,660,00060แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 24
133ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ขออนุมัติโครงการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน500,000กองสวัสดิการสังคม500,00020แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 31
134ปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง อาคาร 3 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารี (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3ยังไม่ดำเนินการตั้งจ่ายรายการใหม่ตามแผน281,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ281,0000แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 31
135บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2ระหว่างดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมล่าช้า1,760,000สำนักการประปา1,760,00060 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 21
136ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ยังไม่ดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,400,000สำนักช่าง6,400,0000แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34
137ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุรนารี (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ยังไม่ดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,800,000สำนักช่าง6,800,0000แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34
138ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโพธิ์กลาง (จ่ายจากเงินสะสม) แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3ยังไม่ดำเนินการจ่ายจากเงินสะสมตามแผน6,400,000สำนักช่าง6,400,0000แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 34