plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565

อัพเดท ณ วันที่ 22  พฤษภาคม 2565

ไตรมาส 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)

จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 132 โครงการ

งบประมาณ 438,860,200 บาท

สถานะความก้าวหน้าโครงการ จำนวนโครงการ ร้อยละ (ค่าประมาณ)
ดำเนินการเบิกจ่าย 13 9.85%
อยู่ระหว่างดำเนินการ 102 77.27%
ยังไม่ดำเนินการ 11 8.33%
ยกเลิกโครงการ 6 4.55%
รวม 132 100%
สถานะตามแผน จำนวนโครงการ ร้อยละ (ค่าประมาณ)
เป็นไปตามแผน 80 63.49%
ล่าช้ากว่าแผน 46 36.51%
ยกเลิกโครงการ 6 0%
รวม 132 100%

.