plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565

อัพเดท ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ไตรมาส 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)

จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 138 โครงการ

งบประมาณ 478,876,200 บาท

สถานะความก้าวหน้าโครงการจำนวนโครงการร้อยละ (ค่าประมาณ)
ดำเนินการเบิกจ่าย2719.57%
อยู่ระหว่างดำเนินการ8057.97%
ยังไม่ดำเนินการ32.17%
ยกเลิกโครงการ2820.29%
รวม138100%
สถานะตามแผนจำนวนโครงการร้อยละ (ค่าประมาณ)
เป็นไปตามแผน6446.38%
ล่าช้ากว่าแผน4633.33%
ยกเลิกโครงการ2820.29%
รวม138100%

.