plan

โครงการตามแผนดำเนินการ ปี 2564
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ที่โครงการปีงบประมาณสถานะงบประมาณตามแผนการดำเนินงานงบประมาณก่อสร้างสัญญาลงวันที่สิ้นสุดวันที่หน่วยงานหมายเหตุหมายเหตุ
1ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 4 แยกซ้ายมือ (ตะคองเก่าเหนือ ซอย 5)2564เบิกจ่ายแล้ว 1,815,000 1,535,000สิ้นสุดวันที่สำนักช่างกันเงิน
2ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 52564อยู่ระหว่างดำเนินการ 7,880,000 7,780,000 26 ม.ค.-22 ก.ย.65สำนักช่างกันเงิน
3ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเกาะ ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 600,000 510,0005 ส.ค.64 -3 พ.ย.64สำนักช่างกันเงิน
4ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึงถนนสืบศิริ ซอย 19 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 2,300,000 1,948,000 28 ก.ย.64 - 26 ม.ค.65สำนักช่างกันเงิน
5ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยหลังบ้านพักรถไฟถึงหนองหัวลาว (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 1,100,000 999,000 12 ก.ค.64 - 9 พ.ย.64สำนักช่างกันเงิน
6ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 2,600,000 2,170,000 28 ก.ย.64-25 ก.พ.65สำนักช่างกันเงิน
7ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 18 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 4,000,000สำนักช่างกันเงิน
8ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือ ซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี) (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 2,700,000 2,310,000สำนักช่างกันเงิน
9ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม) (แผนเพิ่มเติม 2) (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 709,000 549,879สำนักช่างกันเงิน
10ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 2,700,000 2,180,000สำนักช่างกันเงิน
11ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเบญจรงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2) (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 530,000 485,000สำนักช่างกันเงิน
12ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ ซอย 3 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 5,550,000 4,650,000 17 พ.ย.64 - 16 พ.ค.65สำนักช่างกันเงิน
13ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนบุรินทร์-ตรอกวัดม่วง (แผนเพิ่มเติม 2)2564ตรวจรับ 5 ส.ค.65 รอเบิกจ่าย 1,311,000 1,198,540 8 พ.ย.64 - 6 ก.พ.65สำนักช่างกันเงิน
14ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนท้าวสุระ 25 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 2,891,000 2,298,900สำนักช่างกันเงิน
15ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 2,600,000สำนักช่างกันเงิน
16ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดม่วง (แผนเพิ่มเติม 2) (เปลี่ยนแปลงแผนครั้งที่ 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 2,210,000 2,130,000สำนักช่างกันเงิน
17ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเซนต์เมรี่ ซอย 2 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 1,263,000 1,124,700 20 ม.ค.65-30 เม.ย.65สำนักช่างกันเงิน
18ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 2/2 (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 1,650,000 1,650,000สำนักช่างกันเงิน
19ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล) (แผนเพิ่มเติม 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 3,200,000 2,935,000สำนักช่างกันเงิน
20ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนข้างร้านโอซาก้า (แผนเพิ่มเติม 6) (แก้ไขแผนครั้งที่ 15 จากปี 2565 เป็นปี 2564) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564ตรวจรับ 3 ส.ค.65 รอเบิกจ่าย 453,000 452,00018 มี.ค.65-16 พ.ค.65สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
21ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพลแสน (จากถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564รอลงนามสัญญา 3,662,0003,500,000สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
22ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564จัดซื้อจัดจ้าง 6,580,000สำนักช่างมีผู้ยื่นราคารายเดียวจ่ายขาดเงินสะสม
23ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล - ถนนประจักษ์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564จัดซื้อจัดจ้าง 11,000,000สำนักช่างมีผู้ยื่นราคารายเดียวจ่ายขาดเงินสะสม
24ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564รอลงนามสัญญา 4,375,0004,172,820สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
25ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3,975,0003,900,00022 ก.ค.65-18 ธ.ค.65สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
26ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวัชสฤษดิ์ - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2,627,0002,615,00022 มิ.ย.65-21 ส.ค.65สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
27ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและระบบประปาถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน - ถนนไชยณรงค์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564จัดซื้อจัดจ้าง 6,150,000สำนักช่างมีผู้ยื่นราคารายเดียวจ่ายขาดเงินสะสม
28ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564จัดซื้อจัดจ้าง 7,500,000สำนักช่างมีผู้ยื่นราคารายเดียวจ่ายขาดเงินสะสม
29ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมนัส (จากถนนพลแสน - ถนนสรรพสิทธิ์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564จัดซื้อจัดจ้าง 6,726,000สำนักช่างมีผู้ยื่นราคารายเดียวจ่ายขาดเงินสะสม
30ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (จากถนนพลแสน - ถนนราชนิกูล) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564จัดซื้อจัดจ้าง 6,880,000สำนักช่างมีผู้ยื่นราคารายเดียวจ่ายขาดเงินสะสม
31ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุรนารี (จากถนนราชดำเนิน - ห้าแยกหัวรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 1) จ่ายขาดเงินสะสม2564เบิกจ่ายแล้ว 10,072,000 8,950,000สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
32ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโพธิ์กลาง (จากถนนราชดำเนิน - ห้าแยกหัวรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 1) จ่ายขาดเงินสะสม2564เบิกจ่ายแล้ว 7,828,000 7,816,000สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
33ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (จากถนนราชดำเนิน - ห้าแยกหัวรถไฟ) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 1) จ่ายขาดเงินสะสม2564เบิกจ่ายแล้ว 8,389,000 8,330,000สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
34ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัวรอง (จากถนนสุรนารี - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) (แผนเพิ่มเติม 6) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2,347,0002,261,00022 มิ.ย.65-20 ต.ค.65สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
35ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนโยธา (จากถนนสุรนารี - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564จัดซื้อจัดจ้าง 8,617,000สำนักช่างไม่มีผู้มายื่นซองจ่ายขาดเงินสะสม
36ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนบุรินทร์ (จากถนนสุรนารี - ถนนมิตรภาพ) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564รอลงนามสัญญา 4,948,0004,700,000สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
37ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) (แผนเพิ่มเติม 6) (เปลี่ยนแปลงแผน 4) (แผนดำเนินงาน 4) จ่ายขาดเงินสะสม2564ประกาศประกวดราคา 2,850,000สำนักช่างจ่ายขาดเงินสะสม
38บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา2564เบิกจ่ายแล้ว 6,767,000 6,767,000สำนักการประปาจ่ายขาดเงินสะสม
39พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา (แผนเพิ่มเติม 2)2564อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,000,000 4,000,000สำนักการประปาอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างกันเงิน
40ซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็วโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (เปลี่ยนแปลงแผน 1) (แผนดำเนินงาน 4)2564อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,485,000 1,485,000สำนักการประปาอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างจ่ายขาดเงินสะสม
41ปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปาขนาดกำลังการผลิต 500 ลบ.ม./ชม. แบบถังตกตะกอนPulsator Clarifier และถังกรองทรายล้างอัตโนมัติที่โรงกรองน้ำ บ้านมะขามเฒ่า (แก้ไขแผนครั้งที่ 16 จากปี 2563 เป็นปี 2564) (แผนดำเนินงาน 4)2564อยู่ระหว่างดำเนินการ 23,000,000 23,000,000สำนักการประปากำหนด Torจ่ายขาดเงินสะสม
42วางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ ซอย 1-ท้าวสุระ ซอย 2 (แผนเพิ่มเติม 2) (แผนดำเนินงาน 2)2564เบิกจ่ายแล้ว 3,200,000 3,200,000สำนักการประปาจ่ายขาดเงินสะสม