plan

แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566 - 2570

ลำดับโครงการแผนงานหน่วยงานรับผิดชอบสถานะงบ25662567256825692570หมายเหตุ
1ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีแผนงานรักษาความสงบภายในสำนักปลัดเทศบาล70,00070,00070,00070,00070,00013.1-166-70
2ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)แผนงานรักษาความสงบภายในสำนักปลัดเทศบาล200,000 -200,000 -200,00013.1-366-70
3รณรงค์พัฒนาเนื่องในวัน อปพร.ประจำปีแผนงานรักษาความสงบภายในสำนักปลัดเทศบาล25,00025,00025,00025,00025,00013.1-466-70
4ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา600,000700,000800,000800,000800,00013.1-566-70
5ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม500,000500,000500,000500,000500,00013.1-666-70
6ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม1,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,00013.1-966-70
7การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม30,00030,00030,000300,00030,000ปป.1 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ13.1-1166-70
8เทศบาลเคลื่อนที่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม500,000500,000500,000500,000500,00013.1-1266-70
9เวทีชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม120,000120,000120,000120,000120,00013.1-1366-70
10ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม100,000 -100,000 -100,00013.1-1466-70
11ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม546,000549,000552,000555,000555,00013.1-1566-70
12พัฒนาองค์กรชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม1,800,0002,000,0001,500,0002,400,0002,600,00013.1-1766-70
13ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม330,000330,000330,000330,000330,00013.1-1966-70
14แก้ไขปัญหายาเสพติดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม1,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,00013.1-2166-70
15จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา300,000300,000300,000300,000300,00013.1-2466-70
16จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา300,000300,000300,000300,000300,00013.1-2666-70
17จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา300,000300,000300,000300,000300,00013.1-2866-70
18จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันเฉลิมพรชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา300,000300,000300,000300,000300,00013.1-3066-70
19อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบเขตเมืองเก่านครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง150,000 - - - -13.1-3266-70
20ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนน ท้าวสุระ ซอย 3/4 (บริเวณแยกซ้ายมือที่ 3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,172,000 - - - -13.1-3466-70
21ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนกีฬากลางข้าง 7-11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง803,000 - - - -13.1-3566-70
22ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน ปักธงชัย ซอย 6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,536,000 - - - -13.1-3666-70
23ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 21 (แยกขวามือที่ 1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,798,000 - - - -13.1-3766-70
24ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนารี (ข้างร้านหมวยสร)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,297,000 - - - -13.1-3866-70
25ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรีซอย 22 (ศาลตาปู่) ข้างบ้านเลขที่ 441แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง795,000 - - - -13.1-3966-70
26ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำฝั่งตรงข้ามซอยหนองเรือ 6 (ถนนคลองส่งน้ำ-ถนนฝั่งตรงข้ามหนองเรือซอย 6 สุดซอย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,797,000 - - - -13.1-4066-70
27ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสุรนารี 2 (หน้าโรงเรียนเตชะวิท)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง5,321,000 - - - -13.1-4166-70
28ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยาซอย 2/3 เชื่อม ซอย 4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,231,000 - - - -13.1-4266-70
29ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพระหว่างซอยมิตรภาพ 13-15 (ลานจอดรถเซฟวัน)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,455,000 - - - -13.1-4366-70
30ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง910,000 - - - -13.1-4466-70
31ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมจากซอยพายัพทิศ 8 ถึงบ้านเลขที่ 238แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง476,000 - - - -13.1-4566-70
32ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 16/1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,185,000 - - - -13.1-4666-70
33ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบ ศาลากลาง (จากถนนมหาดไทย-ถนนวัชรสฤษดิ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,129,000 - - - -13.1-4766-70
34ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชนิกูล (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,939,000 - - - -13.1-4866-70
35ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 4 พร้อมสิ่งก่อสร้างทดแทนของเดิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,700,000 - - - -13.1-4966-70
36ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยลำปรุแยกขวามือที่ 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง877,000 - - - -13.1-5066-70
37ติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง11,318,000 - - - -13.1-5166-70
38ปรับปรุงระบบสื่อสารกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นแบบลงใต้ดินแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,000,000 - - - -13.1-5366-70
39ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระยะที่ 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง24,000,000 - - - -13.1-5466-70
40ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระยะที่ 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง17,000,000 - - - -13.1-5566-70
41ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระยะที่ 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -15,000,000 - - -13.1-5666-70
42ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระยะที่ 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - -10,000,000 - -13.1-5766-70
43ส่งเสริมความรู้ด้านการผังเมืองกับเด็กและเยาวชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,000,000 - - - -13.1-5866-70
44อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง200,000 - - - -13.1-6066-70
45ศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา20,000,000 - - - -13.1-6266-70
46วางท่อน้ำประปาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา4,500,000 - - - -13.1-6366-70
47ย้ายท่อเมนบริเวณแยกบิ๊กซีแผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา21,000,000 - - - -13.1-6466-70
48วางท่อเพื่อส่งน้ำบาดาลภายในค่ายสุรนารีไปยังโรงผลิตน้ำประปาค่ายสุรนารีแผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา3,750,000 - - - -13.1-6566-70
49ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับจ่ายให้อาคารสูบน้ำอ่างอัษฎางค์โรงกรองน้ำอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา130,000 - - - -13.1-6666-70
50ขยายเขตไฟฟ้าในค่ายสุรนารีแผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา2,000,000 - - - -13.1-6766-70
51วางท่อเมนประปาถนนบัวรองด้านทิศตะวันออกแผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา1,700,000 - - - -13.1-6866-70
52วางท่อเมนประปาซอยวัดม่วง 2แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา -950,000 - - -13.1-7066-70
53วางท่อเมนประปาถนนเดชอุดม ซอย 1แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา -350,000 - - -13.1-7266-70
54วางท่อเมนประปาถนนเดชอุดม ซอย 2แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา370,000 - - - -13.1-7466-70
55วางท่อเมนประปาถนนเดชอุดม ซอย 3 (เสาสูง) ด้านทิศตะวันออกแผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา1,000,000 - - - -13.1-7666-70
56วางท่อเมนประปาถนนเดชอุดม ซอย 5 ด้านทิศใต้แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา -1,600,000 - - -13.1-7966-70
57วางท่อเมนประปาถนนเดชอุดม ซอย 7แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา160,000 - - - -13.1-8266-70
58วางท่อเมนประปาถนนเดชอุดม ซอย 9แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา -1,900,000 - - -13.1-8466-70
59วางท่อเมนประปาถนนเดชอุดม ซอย 11แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา160,000 - - - -13.1-8766-70
60วางท่อเมนประปาถนนพิบูลละเอียด ซอย 12,2แผนงานการพาณิชย์ สำนัก การประปา1,400,000 - - - -13.1-8966-70
61รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีแผนงานรักษาความสงบภายในสำนักปลัดเทศบาล350,000350,000350,000350,000350,00023.2-166-70
62อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา80,000,00090,000,000100,000,000100,000,000100,000,00023.2-266-70
63อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา17,000,00017,000,00017,000,00017,000,00017,000,00023.2-266-70
64จัดหาอาหารกลางวันแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา700,000700,000700,000700,000700,00023.2-366-70
65สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000120,000,00023.2-466-70
66สานฝันสู่น้องแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา50,00050,000100,000100,000100,00023.2-666-70
67จัดหาอาหารเสริมสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา30,00030,00050,00050,00050,00023.2-866-70
68TK Soort Clubแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา809,000809,000809,000809,000809,00023.2-866-70
69วันเยาวชนแห่งชาติแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา350,000350,000350,000350,000350,00023.2-1166-70
70สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชน นอกสถานศึกษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000ปป.1 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ และหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก23.2-1266-70
71ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชนแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา900,000900,000900,000900,000900,00023.2-1366-70
72เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพแก่เยาวชนประชาชนทั่วไปแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา300,000300,000300,000300,000300,00023.2-1566-70
73แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา700,000700,0001,000,0001,000,0001,000,00023.2-1666-70
74ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขันแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,00023.2-1866-70
75จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา250,000250,000250,000250,000250,00023.2-2066-70
76เยาวชนรักดนตรีแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา800,000800,000800,000800,000800,00023.2-2166-70
77แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา300,000300,000300,000300,000300,00023.2-2266-70
78เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา1,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,00023.2-2466-70
79เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา800,000800,000800,000800,000800,00023.2-2666-70
80แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา350,000350,000350,000350,000350,00023.2-2866-70
81ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา4,100,0004,100,0004,100,0004,100,0004,100,00023.2-3066-70
82ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,00023.2-3266-70
83ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,00023.2-3366-70
84แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา700,000800,000900,000900,000900,00023.2-3466-70
85พัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,00023.2-3566-70
86พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,00023.2-3666-70
87อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,00023.2-3766-70
88แนะแนวทางการศึกษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,00023.2-3966-70
89พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,00023.2-4066-70
90อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา600,000600,000600,000600,000600,00023.2-4166-70
91อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,00023.2-4166-70
92พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,00023.2-4266-70
93สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,00023.2-4466-70
94พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,00023.2-4566-70
95ส่งเสริมทักษะการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา250,000250,000250,000250,000250,00023.2-4666-70
96ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะมวยไทยโคราชแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,00023.2-4766-70
97ห้องเรียนสองภาษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา6,200,0006,400,0006,600,0006,600,0006,600,00023.2-4966-70
98การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00023.2-5066-70
99พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,00023.2-5266-70
100พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา2,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,00023.2-5366-70
101จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา2,200,0002,300,0002,500,0003,000,0003,000,00023.2-5466-70
102แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา250,000300,000300,000300,000300,00023.2-5566-70
103พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00023.2-5666-70
104วิจัยทางการศึกษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา80,00090,000100,000100,000100,00023.2-5766-70
105นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา150,000150,000150,000200,000200,00023.2-5866-70
106ห้องเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ การคำนวณและภาษาต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,00023.2-5966-70
107อบรมผู้นำด้านนันทนาการแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,00023.2-6166-70
108ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา250,000250,000250,000250,000250,00023.2-6266-70
109ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00023.2-6366-70
110ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา250,000250,000250,000250,000250,00023.2-6466-70
111ส่งเสริมการจัดการกระบวนกรเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา600,000600,000600,000600,000600,00023.2-6666-70
112ส่งเสริมอาชีพสู่การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,00023.2-6766-70
113จัดตั้ง Mini Square Koratแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา2,400,000 - - - -23.2-6966-70
114พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,00023.2-7466-70
115งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,00023.2-7566-70
116หลักสูตรคู่ขนาน (ทวิศึกษา)แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา1,000,0001,060,0001,090,0001,120,0001,120,00023.2-7666-70
117กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา50,00050,00050,00050,00050,00023.2-7866-70
118วงดนตรีเพื่อเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา200,000300,000400,000500,000600,00023.2-7966-70
119งานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,00023.2-8166-70
120งานวันวิสาขบูชาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,00023.2-8266-70
121งานวันมาฆบูชาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,00023.2-8366-70
122เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม500,000500,000500,000500,000500,00023.2-8566-70
123คลินิกหมอครอบครัวทุ่งสว่างศาลาทองแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม150,000150,000150,000150,000150,00023.2-8766-70
124พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยทีมหมอครอบครัวศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (การเคหะ)แผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม150,000150,000150,000150,000150,00023.2-8966-70
125เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,820,0001,820,0001,820,0001,820,0001,820,000ปป.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ23.2-9166-70
126กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม15,000,00015,000,00015,000,00015,000,00015,000,00023.2-9366-70
127สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม300,000300,000300,000300,000300,00023.2-9566-70
128พัฒนาระบบบริการผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์และอื่นๆแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3,500,0003,500,0003,500,0003,500,0003,500,00023.2-9666-70
129โรงอาหารสะอาดแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม100,000100,000100,000100,000100,00023.2-9766-70
130พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม200,000200,000200,000200,000200,00023.2-9866-70
131พัฒนาสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหารแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม200,000200,000200,000200,000200,00023.2-10066-70
132ตลาดสดน่าซื้อแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม200,000200,000200,000200,000200,00023.2-10266-70
133แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม240,000240,000240,000240,000240,00023.2-10566-70
134ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม250,000250,000250,000250,000250,00023.2-10966-70
135สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม366,000366,000366,000366,000366,000ปป.1 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ23.2-11266-70
136สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม73,20073,20073,20073,20073,200ปป.1 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ23.2-11366-70
137จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม100,000100,000100,000100,000100,00023.2-11466-70
138การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,500,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,00023.2-11566-70
139อบรมการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยตนเองแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม300,000300,000400,000400,000500,00023.2-11766-70
140พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม600,000600,000600,000600,000600,00023.2-11966-70
141พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม200,000200,000200,000200,000200,00023.2-12166-70
142อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม100,000100,000100,000100,000100,00023.2-12366-70
143อบรมแกนนำทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม400,000400,000400,000400,000400,00023.2-12466-70
144คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม200,000200,000200,000200,000200,00023.2-12566-70
145อบรมผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม130,000 -130,000 -130,00023.2-12766-70
146อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม130,000 -130,000 -130,00023.2-12966-70
147พัฒนาศักยภาพสตรีแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม600,000600,000600,000600,000600,00023.2-13166-70
148สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นแผนงานสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม200,000200,000200,000200,000200,00023.2-13366-70
149อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง400,000400,000400,000400,000400,00023.2-13466-70
150อบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุมดูแลการใช้หอกระจายข่าวในชุมชน เขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม200,000 -250,000 -250,00023.2-13566-70
151ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม80,00080,00080,000 - -23.2-13666-70
152แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม400,000400,000400,000400,000400,00023.2-13766-70
153ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม500,000500,000500,000500,000500,00023.2-13866-70
154ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงย่อยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม40,000,000 - - - -23.2-14066-70
155จัดซื้อน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา92,000,00092,000,00092,000,00092,000,00092,000,00023.2-14266-70
156พัฒนาสุขาภิบาลสถานประกอบการแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม100,000100,000100,000100,000100,00033.3-166-70
157คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแผนงานเคหะและชุมชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม100,000100,000100,000100,000100,00033.3-266-70
158จัดทำข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดกลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อมแผนงานเคหะและชุมชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม294,000294,000294,000294,000294,00033.3-366-70
159จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแผนงานเคหะและชุมชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20,00010,00030,00010,00010,00033.3-466-70
160จัดการมูลฝอยติดเชื้อแผนงานเคหะและชุมชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม100,000100,000100,000100,000100,00033.3-566-70
161ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,00033.3-666-70
162ปรับปรุงระบบควบคุมการทำงาน และเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (SCADA)แผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง493,000 - - - -33.3-766-70
163ปรับปรุงเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง3,270,000 - - - -33.3-966-70
164แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง4,000,0004,000,0004,000,0004,000,0004,000,00033.3-1066-70
165เปลี่ยนรถดูดเลนโดยใช้อุปกรณ์เดิมแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง7,850,000 - - - -33.3-1166-70
166บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,00033.3-1266-70
167จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง4,000,0004,000,0004,000,0004,000,0004,000,00033.3-1366-70
168จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่นแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง40,000,00040,000,000 - - -33.3-1466-70
169เมืองสะอาดแผนงานเคหะและชุมชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม400,000400,000400,000400,000400,00033.3-1566-70
170ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)แผนงานเคหะและชุมชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม800,000800,000800,000800,000800,00033.3-1666-70
171ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศแผนงานเคหะและชุมชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม400,000400,000400,000400,000400,00033.3-1966-70
172อบรมและศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อแผนงานเคหะและชุมชนสำนักช่าง100,000100,000100,000100,000100,00033.3-2066-70
173ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง5,500,000 - - - -33.3-2166-70
174ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง8,850,000 - - - -33.3-2266-70
175ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -8,420,000 - - -33.3-2366-70
176ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - -8,420,000 - -33.3-2466-70
177ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 10แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - -8,280,00033.3-2566-70
178ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - - -5,470,00033.3-2666-70
179ปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 47แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,500,000 - - - -33.3-2766-70
180ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนพายัพทิศ ซอย 9 (ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง10,000,000 - - - -33.3-2866-70
181ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 1/1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,300,000 - - - -33.3-2966-70
182ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ซอย 3/31 ข้างบ้านเลขที่ 491แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง550,000 - - - -33.3-3066-70
183ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนคลองส่งน้ำซอยลิเกแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง850,000 - - - -33.3-3166-70
184ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอยสมสปาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง11,000,000 - - - -33.3-3266-70
185ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงข้ามอู่ช่างสมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง4,200,000 - - - -33.3-3366-70
186ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - -4,700,000 -33.3-3466-70
187ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/10 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 17แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -2,700,000 - - -33.3-3566-70
188ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง13,500,000 - - - -33.3-3666-70
189ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 14แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง4,000,000 - - - -33.3-3766-70
190ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนกีฬากลาง ซอย 9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -1,100,000 - - -33.3-3866-70
191ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - -11,550,000 -33.3-3966-70
192ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเลียบนครแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - -36,000,000 -33.3-4066-70
193ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 (ซอยย่อย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง500,000 - - - -33.3-4166-70
194ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4/4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - - -26,850,00033.3-4266-70
195ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (โรงเรียนโคราชพิทยาคม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - -20,000,000 - -33.3-4366-70
196ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 8ซอย 8/3 ข้างบ้านเลขที่ 197/2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง500,000 - - - -33.3-4466-70
197ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 21 ข้างบ้านเลขที่ 1601/12แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,000,000 - - - -33.3-4566-70
198ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 32แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - - -5,720,00033.3-4666-70
199ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 28 ข้างบ้านเลขที่ 3022/1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - - -1,500,00033.3-4766-70
200ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำโรงจันทร์ ซอย 1 แยกขวามือที่ 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง300,000 - - - -33.3-4866-70
201ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสำโรงจันทร์ ซอย 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -3,600,000 - - -33.3-4966-70
202ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนบุมะค่า ซอย 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,800,000 - - - -33.3-5066-70
203ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชูแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง9,300,000 - - - -33.3-5166-70
204ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -1,200,000 - - -33.3-5266-70
205ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 7แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - -4,700,000 - -33.3-5366-70
206ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - -4,400,000 - -33.3-5466-70
207ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - -4,550,000 -33.3-5566-70
208ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 13แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง - - - -3,700,00033.3-5666-70
209ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเซนต์เมรี่ 15แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -5,800,000 - - -33.3-5766-70
210ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนกีฬากลางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง19,000,000 - - - -33.3-5866-70
211ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนการเคหะ(ระยะที่ 1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง50,000,000 - - - -33.3-5966-70
212ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง5,000,000 - - - -33.3-6166-70
213ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,000,000 - - - -33.3-6266-70
214ปรับปรุงระบบกำจัดก๊าซส่วนเกินศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,500,000 - - - -33.3-6366-70
215ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำในคูเมืองแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง5,000,000 - - - -33.3-6466-70
216ปรับปรุงสถานีโรงสูบเพาะชำแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,650,000 - - - -33.3-6666-70
217ก่อสร้างและบริหารจัดการเดินระบบกำจัดขยะ มูลฝอย ระยะที่ 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,128,250,000 - - - -33.3-6766-70
218ส่งเสริมการตลาดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม250,000250,000300,000300,000350,00043.4-166-70
219ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม550,000550,000600,000600,000600,00043.4-366-70
220สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม500,000500,000550,000550,000600,00043.4-566-70
221พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม500,000500,000500,000500,000500,00043.4-766-70
222งานสงกรานต์แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา3,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,00043.4-966-70
223งานแห่เทียนพรรษาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา10,000,00010,000,0005,000,0005,000,0005,000,00043.4-1066-70
224งานวันขึ้นปีใหม่แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00043.4-1166-70
225งานลอยกระทงแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00043.4-1266-70
226งานตรุษจีนแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,00043.4-1366-70
227งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา1,500,0006,000,0006,000,0006,000,0006,000,00043.4-1566-70
228เทศกาลถือศีลกินเจแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการสำนักการศึกษา700,000700,000500,000500,000500,00043.4-1666-70
229ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์แบบป้าย LED บริเวณอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์แผนงานบริหารงานทั่วไปกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ1,740,000 - - - -53.5-166-70
230จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไปกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,00053.5-366-70
231อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล100,000100,000100,000100,000100,000แก้ไข 1 แก้จากแผนงานรักษาความสงบมาแผนงานบริหารทั่วไป53.5-566-71
232ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแผนงานรักษาความสงบภายในสำนักปลัดเทศบาล500,000500,000500,000500,000500,00053.5-466-70
233จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา3,150,0003,150,0003,150,0003,150,0003,150,000แก้ไข 3 จาก ฝ่ายกิจการ รร. มา หน่วยศึกษานิเทศก์53.5-766-70
234วัดผลและประเมินผลแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา70,00080,000100,000100,000100,00053.5-966-70
235อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา1,800,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,00053.5-1066-70
236อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,00053.5-1266-70
237พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,00053.5-1366-70
238อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษาแผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,00053.5-1666-70
239บริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุขสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,00053.5-1766-70
240อบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองสวัสดิการสังคม250,000250,000250,000250,000250,00053.5-1866-70
241พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผังเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,500,000 - - - -53.5-1966-70
242ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิงงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักปลัดเทศบาล1,200,000 - - - -53.5-2166-70
243ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ปัองกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิงจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักปลัดเทศบาล1,900,000 - - - -53.5-2266-70
244ปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานีย่อยแห่งที่ 1 (สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักปลัดเทศบาล450,000 - - - -53.5-2366-70
245ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่งานสถานีย่อยแห่งที่ 1 (สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักปลัดเทศบาล800,000 - - - -53.5-2466-70
246ปรับปรุงห้องสำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ350,000 - - - -53.5-2566-70
247ปรับปรุงทางเชื่อมและทางเดินระหว่างอาคารจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง) พร้อมปรับปรุงบริเวณลานซักล้างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม200,000 - - - -53.5-2766-70
248ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลสอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม91,500 - - - -53.5-2866-70
249ปรับปรุงห้องคลินิกทันตกรรมศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม448,000 - - - -53.5-2966-70
250ปรับปรุงอาคารบริการสาธารณสุข ชั้น 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3,000,000 - - - -53.5-3066-70
251ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมบำรุงรถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม450,000 - - - -53.5-3166-70
252ซ่อมแซมห้องเก็บอุปกรณ์ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ(ศูนย์เยาวชนสุรนารี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา320,000 - - - -53.5-3266-70
253ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา2,800,0002,800,0002,800,0002,800,0002,800,00053.5-3266-70
254ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา780,000 - - - -53.5-3366-70
255ปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมฝาราง ระบายน้ำโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา300,000 - - - -53.5-3366-70
256ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา250,000 - - - -53.5-3466-70
257ติดตั้งอุปกรณ์กันนกอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา550,000 - - - -53.5-3566-70
258ติดตั้งอุปกรณ์กันนกบริเวณโดมหลังคาคลุมสนามโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา550,000 - - - -53.5-3566-70
259ปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อใช้เป็นโรงฝึกงานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา1,100,000 - - - -53.5-3666-70
260รื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา627,000 - - - -53.5-3666-70
261ปรับปรุงใต้อาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา1,100,000 - - - -53.5-3766-70
262ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา50,000,000 - - - -53.5-3766-70
263ปรับปรุงอาคาร 1 เป็นที่พักนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา7,300,000 - - - -53.5-3866-70
264ปรับปรุงหอพักหญิงโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา4,500,000 - - - -53.5-3866-70
265ปรับปรุงหอพักชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา11,000,000 - - - -53.5-3966-70
266ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าอาคาร 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา3,500,000 - - - -53.5-3966-70
267ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา15,000,000 - - - -53.5-4066-70
268ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา5,800,000 - - - -53.5-4066-70
269ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารพลศึกษา 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา620,000 - - - -53.5-4166-70
270ปรับปรุงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระ ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา134,000 - - - -53.5-4166-70
271ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองสวัสดิการสังคม3,000,000 - - - -53.5-4266-70
272ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม 4 ชั้นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองสวัสดิการสังคม - -18,500,000 - -53.5-4366-70
273ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนมหาชัย - อุดมพรแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองสวัสดิการสังคม200,000 - - - -53.5-4466-70
274ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองสวัสดิการสังคม500,000 - - - -53.5-4566-70
275ล้างถังพักน้ำใสโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา300,000300,000 - - -53.5-4766-70
276ล้างถังพักน้ำใสอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา260,000 - - - -53.5-4866-70
277ปรับปรุงระบบระบายตะกอนโรงกรองน้ำอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา500,000 - - - -53.5-4966-70
278ปรับปรุงหลังคาอาคารแรงสูงที่ 3 โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา138,000 - - - -53.5-5066-70
279วางท่อน้ำประปาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา4,500,000 - - - -53.5-5166-70
280ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารแรงสูง 2 โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา857,000 - - - -53.5-5266-70
281ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับจ่ายให้อาคารสูบน้ำอ่างอัษฎางค์โรงกรองน้ำอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา130,000 - - - -53.5-5366-70
282ขุดลอกอ่างเก็บตะกอนโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา -270,000 - - -53.5-5466-70
283บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปา10,500,00010,500,00010,500,00010,500,00010,500,00053.5-5566-70
284ขยายกำลังการผลิตของโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์สำนักงบประมาณเกินศักยภาพ720,000,000 - - - -เกินศักยภาพ13.6-166-70
285ศึกษาวางแผนแม่บทออกแบบรายละเอียดพร้อมติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียแผนงานการพาณิชย์สำนักการประปาเกินศักยภาพ25,000,00046,000,000 - - -ปป.2 เป้าหมายงบประมาณ เกินศักยภาพ13.6-366-70
286วางท่อเมนประปาชนิด HDPE พร้อมยกเลิกระบบท่อเมนเดิม (ชนิดท่อ A/C) เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการพาณิชย์กรมโยธาธิการและผังเมืองเกินศักยภาพ -120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000เกินศักยภาพ13.6-566-70
287เปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการพาณิชย์สำนักงบประมาณเกินศักยภาพ37,655,000 - - - -เกินศักยภาพ13.6-766-70
288จัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า(จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า)แผนงานการพาณิชย์สำนักงบประมาณเกินศักยภาพ209,348,000418,696,000418,696,000 - -แก้ไข 2 ชื่อ งปม.และเพิ่มข้อความในช่องเป้าหมาย เกินศักยภาพ13.6-966-70
289วางท่อเมนประปาจากบริเวณถนนมิตรภาพแยกตัดซอยสามยอดตามแนวคลองส่งน้ำ ถนนราชสีมา -ปักธงชัย ถึงบริเวณถนนมิตรภาพราชสีมา-ปักธงชัยแผนงานการพาณิชย์สำนักงบประมาณเกินศักยภาพ120,000,000 - - - -เกินศักยภาพ13.6-1266-70
290ผลิตน้ำประปาขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าฟิวเตชั่นและรีเวอร์ออสโมซิส (UR/RO) ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./ชม.แผนงานการพาณิชย์สำนักงบประมาณเกินศักยภาพ495,000,000 - - - -เกินศักยภาพ13.6-1466-70
291พัฒนาระบบสารสนเทศในกระบวนการผลิตน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์สำนักงบประมาณเกินศักยภาพ30,000,000 - - - -เกินศักยภาพ13.6-1666-70
292ขยายกำลังการผลิตน้ำประปาผิวดินภายในโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม.แผนงานการพาณิชย์สำนักการประปาเกินศักยภาพ29,000,000 - - - -เปลี่ยนแปลง 1 แก้ไขเป้าหมาย ปรับงปม.ลดลง เกินศักยภาพ13.6-1766-70
293ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองนารายณ์รังสฤษดิ์, คูเมืองมหิศราธิบดี,คูเมืองเศวตหัตถี, คู่แดน, คูเมืองพลแสนฮึกหาญและคูเมืองอีสานชาญชัยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกินศักยภาพ80,000,000 - - - -เกินศักยภาพ13.6-1966-70
294ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองชูไทศาลาลอย, คูเมืองพลล้านต้านปัญจา, คูเมืองบูรพารวมพล, คูเมืองพหลไกรเกริกหาญ, คูเมืองชลธารเทพสถิตย์และคูเมืองนิรมิตรชลเขตแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกินศักยภาพ -90,000,000 - - -เกินศักยภาพ13.6-2166-70
295ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองสาครเรศบุรารักษ์, คูเมืองพิทักษ์สีมารัฐ และคูเมืองยกกระบัตรลือเลื่องแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกินศักยภาพ - -30,000,000 - -เกินศักยภาพ13.6-2366-70
296ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองปลัดเมืองเกรียงไกร, คูเมืองพิชัยชุมพลและ คูเมืองสัมฤทธิ์รณอริพ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกินศักยภาพ - - -116,000,000 -เกินศักยภาพ13.6-2566-70
297ก่อสร้างผนังกันดินลำตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากรมโยธาธิการและผังเมืองเกินศักยภาพ - -650,000,000 - -เกินศักยภาพ13.6-2766-70
298ปรับปรุงพื้นที่ภายในสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเกินศักยภาพ200,000,000 - - - -เกินศักยภาพ53.6-2866-70
299ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโยธาตรงข้ามประตูวัดแจ้งในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง670,000 - - - -51เพิ่มเติม (1)
300ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเลียบคลองส่งน้ำ (หลังการเคหะแห่งชาติ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง104,000,000 - - - -52เพิ่มเติม (1)
301ปรับปรุง ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนร่วมเริงไชยซอยอยู่ยืนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,300,000 - - - -53เพิ่มเติม (1)
302ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศซอย 9/15แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง911,000 - - - -56เพิ่มเติม (1)
303ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 6 เชื่อม ถนนเบญจรงค์ซอย 8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,687,000 - - - -57เพิ่มเติม (1)
304ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพซอย 4/10แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง4,500,000 - - - -58เพิ่มเติม (1)
305ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำถนนท้าวสุระ ซอย 3/4 (บริเวณแยกซ้ายมือที่ 3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,172,000 - - - -59เพิ่มเติม (1)
306ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนปักธงชัย ซอย 6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,536,000 - - - -510เพิ่มเติม (1)
307ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนกีฬากลางข้าง 7-11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง803,000 - - - -511เพิ่มเติม (1)
308ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จาก ถนนพิบูลละเอียด-ถนน ร่วมเริงไชยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง12,478,000 - - - -518เพิ่มเติม (1)
309ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมพล (จากถนนประจักษ์ - ประตูพลล้าน)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง5,234,000 - - - -519เพิ่มเติม (1)
310ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไชยณรงค์หลังทางรถไฟ -ถนนไชยณรงค์ ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,100,000 - - - -520เพิ่มเติม (1)
311ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนวีไอพี ซอย 9 (จากซอย 1 ถึง ซอย 5)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง732,000 - - - -521เพิ่มเติม (1)
312ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท้าวสุระ ซอย 1 – ซอย3/5 (จากถนนราชสีมา-โชคชัย – ถนนท้าวสุระ ซอย 3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,363,000 - - - -522เพิ่มเติม (1)
313ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,462,000 - - - -523เพิ่มเติม (1)
314ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหาดไทย(ถนนไชยณรงค์ - ถนนราชสีมา-โชคชัย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,919,000 - - - -524เพิ่มเติม (1)
315ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 20 ซอยลำปรุแยกขวามือที่ 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง927,000 - - - -525-26เพิ่มเติม (1)
316ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง507,000 - - - -527เพิ่มเติม (1)
317ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเลียบนคร ข้างบ้านเลขที่ 3060/25แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,514,000 - - - -528เพิ่มเติม (1)
318ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพซอย 19 แยกขวามือที่ 1 เข้าวัดป่าแดนสงบแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง1,428,000 - - - -531เพิ่มเติม (1)
319ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง15,989,000 - - - -532เพิ่มเติม (1)
320ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนมนัส(ถนนพลแสนถึงถนนสรรพสิทธิ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง12,758,000 - - - -533เพิ่มเติม (1)
321ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนจักรีกับถนนวัชรสฤษดิ์(ถนนพลแสน-ถนนกำแหงสงคราม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง14,414,000 - - - -534เพิ่มเติม (1)
322ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนราชดำเนิน(หน้าจวนผู้ว่าฯ-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง7,995,000 - - - -535เพิ่มเติม (1)
323ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนสรรพสิทธิ์(ถนนวัชรสฤษดิ์ ถึงถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง8,576,000 - - - -536เพิ่มเติม (1)
324ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนมหาดไทย(ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง9,901,000 - - - -537เพิ่มเติม (1)
325ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนกำแหงสงคราม(ถนนวัชรสฤษดิ์ ถึง ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง7,643,000 - - - -538เพิ่มเติม (1)
326ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนอัษฎางค์(ถนนจอมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง10,310,000 - - - -539เพิ่มเติม (1)
327ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนยมราช(ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง10,000,000 - - - -540เพิ่มเติม (1)
328ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนจอมพล(ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง11,179,000 - - - -541เพิ่มเติม (1)
329ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนสุรนารี (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง16,952,000 - - - -542เพิ่มเติม (1)
330ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนโพธิ์กลาง (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง17,570,000 - - - -543เพิ่มเติม (1)
331ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง18,657,000 - - - -544เพิ่มเติม (1)
332ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนบัวรอง (ถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง4,016,000 - - - -545เพิ่มเติม (1)
333ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุรนารีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง6,800,000 - - - -546เพิ่มเติม (1)
334ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโพธิ์กลางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง6,400,000 - - - -547เพิ่มเติม (1)
335ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนจอมสุรางค์ยาตร์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง6,400,000 - - - -548เพิ่มเติม (1)
336ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบัวรองแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,000,000 - - - -549เพิ่มเติม (1)
337ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยมราช(ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,500,000 - - - -550เพิ่มเติม (1)
338ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนอัษฎางค์(ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,500,000 - - - -551เพิ่มเติม (1)
339ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล(ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,500,000 - - - -552เพิ่มเติม (1)
340ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาดไทย(ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,500,000 - - - -553เพิ่มเติม (1)
341ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์(ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,500,000 - - - -554เพิ่มเติม (1)
342ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกำแหสงคราม(ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,500,000 - - - -555เพิ่มเติม (1)
343ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจักรี-วัชรสฤษดิ์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง4,400,000 - - - -556เพิ่มเติม (1)
344ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมนัสแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,900,000 - - - -557เพิ่มเติม (1)
345ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนประจักษ์-ไชยณรงค์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง4,700,000 - - - -558เพิ่มเติม (1)
346ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนราชดำเนิน(จวนผู้ว่าฯ-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง2,800,000 - - - -559เพิ่มเติม (1)
347ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนราชนิกูล(ถนนราชดำเนิน-ถนนราชสีมา โชคชัย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,650,000 - - - -560เพิ่มเติม (1)
348ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล(ถนนประจักษ์-ถนนราชสีมา โชคชัย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,800,000 - - - -561เพิ่มเติม (1)
349ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000562เพิ่มเติม (1)
350ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,00010,000563เพิ่มเติม (1)
351ศิลปะร่วมสมัยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,000564-66เพิ่มเติม (1)
352สร้างเสริมทักษะด้าน ICTแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,000567-69เพิ่มเติม (1)
353พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,000570เพิ่มเติม (1)
354อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,000571-73เพิ่มเติม (1)
355ห้องสมุดดนตรีดิจิทัลแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา120,000120,000120,000120,000120,000574-76เพิ่มเติม (1)
356TK Bandแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา220,000220,000220,000220,000220,000577-79เพิ่มเติม (1)
357TK Sport Gamesแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา200,000200,000200,000200,000200,000580-82เพิ่มเติม (1)
358TK care and good healthแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา200,000200,000200,000200,000200,000583-84เพิ่มเติม (1)
359TK Book Campแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,000585-89เพิ่มเติม (1)
360TK Culture การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา200,000200,000200,000200,000200,000590-94เพิ่มเติม (1)
361TK Informationแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา50,00050,00050,00050,00050,000595-98เพิ่มเติม (1)
362เปิดโลกการเรียนรู้เรียนรู้ชีวิต ชีวิตเรียนรู้แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา80,00080,00080,00080,00080,000599-100เพิ่มเติม (1)
363จัดกิจกรรมวันเด็กแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา800,000800,000800,000800,000800,0005101เพิ่มเติม (1)
364TK little Libraryแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา1,412,1005102-105เพิ่มเติม (1)
365ประกวดสภานักเรียนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา60,00060,00060,00060,00060,0005106-107เพิ่มเติม (1)
366พัฒนาลำตะคองสู่การท่องเที่ยวแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ100,000 - - - -5108เพิ่มเติม (1)
367ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ซอยสุขใจ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง3,250,000 - - - -5109เพิ่มเติม (1)
368ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำตะคองบริเวณชุมชน บุมะค่าแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง -4,467,000 - - -5110เพิ่มเติม (1)
369จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการกลาง City Data Platform ตามข้อเสนอแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ -29,000,000 - - -5111เพิ่มเติม (1)
370ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็กเทศบาลแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากองยุทธศาสตร์และงบประมาณ450,000 - - - -5112เพิ่มเติม (1)
371จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจสาธารณูปโภคใต้ผิวดิน(Sub-surfaceUtility) เพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองและรองรับระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง13,000,00013,000,000 - - -5113-116เพิ่มเติม (1)
372ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักการศึกษา2,899,000 - - - -5117เพิ่มเติม (1)
373ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น 10 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่งโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากรแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียน เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)33,000,000 - - - -5118เพิ่มเติม (1)
374ปรับปรุงเสาธงและบริเวณรอบโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียน เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)300,000 - - - -5119เพิ่มเติม (1)
375ติดตั้งป้ายชื่ออาคารเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากรแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียน เทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)170,000 - - - -5120เพิ่มเติม (1)
376ปรับปรุงสนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา(อนุสรณ์70 ปี เทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) สำนักการศึกษา66,500,000 - - - -5121-122เพิ่มเติม (1)
377ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียน เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)2,800,000 - - - -5123เพิ่มเติม (1)
378ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียน เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)1,250,000 - - - -5124เพิ่มเติม (1)
379ปรับปรุงประตูทางเข้าออกหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียน เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)100,000 - - - -5125เพิ่มเติม (1)
380ปรับปรุงประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียน เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)1,600,000 - - - -5126เพิ่มเติม (1)
381ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารหอพักชายโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)730,000 - - - -5127เพิ่มเติม (1)
382ปรับปรุงอาคารสำนักช่าง เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาสำนักช่าง7,000,000 - - - -5128เพิ่มเติม (1)