plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2566

อัพเดท ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ไตรมาส 3 (ประจำเดือนเมษายน 2566)

จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 171 โครงการ

งบประมาณ 308,754,990 บาท

สถานะความก้าวหน้าโครงการจำนวนโครงการร้อยละ (ค่าประมาณ)
ดำเนินการเบิกจ่าย127.02%
อยู่ระหว่างดำเนินการ13981.29%
ยังไม่ดำเนินการ148.19%
ยกเลิกโครงการ63.51%
รวม171100%
สถานะตามแผนจำนวนโครงการร้อยละ (ค่าประมาณ)
เป็นไปตามแผน7342.69%
ล่าช้ากว่าแผน9253.80%
ยกเลิกโครงการ63.51%
รวม171100%

.