plan

แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561-2565

ลำดับทั้งหมดรหัสลำดับโครงการโครงการแผนงานงบตามแผน 61งบตามแผน 62งบตามแผน 63งบตามแผน 64งบตามแผน 65หน่วยงานรับผิดชอบหมายเหตุจัดสรรงบ 61จัดสรรงบ 62จัดสรรงบ 63จัดสรรงบ 64จัดสรรงบ 65งบดำเนินการ 61งบดำเนินการ 62งบดำเนินการ 63 งบดำเนินการ 64งบดำเนินการ 65ยุทธศาสตร์หน้า
1P0011ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป50,00050,00050,00050,00050,000กองการเจ้าหน้าที่แก้ไข 15 หน่วยงาน50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,00013.1 – 1
2P0022ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป200,000200,000200,000200,000200,000กองวิชาการและแผนงาน200,000200,000200,000150,000180,000163,800147,000180,00013.1 – 2
3P0033สร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลในชุมชนแผนงานบริหารงานทั่วไป150,000150,000150,000150,000150,000กองวิชาการและแผนงาน13.1 – 3
4P0044เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป - -10,000,00010,000,000 -สำนักปลัดเทศบาลแก้ไข8 จากปี 63 เป็น 63 และ 6410,000,00010,000,00013.1 – 4
5P0055สำรวจความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป60,00060,00060,00060,00060,000กองวิชาการและแผนงาน2,000,0001,0001,303,6611,00013.1 – 5
6P0066จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000กองวิชาการและแผนงาน1,100,000633,39813.1 – 6
7P0077ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์แบบป้าย LED บริเวณอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์แผนงานบริหารงานทั่วไป - -1,740,0001,740,000 -กองวิชาการและแผนงาน13.1 – 7
8P0088จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,200,000กองวิชาการและแผนงาน1,000,0001,000,000600,000500,000350,000291,920548,299350,00013.1 – 8
9P0099พัฒนาบุคลากรของเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป3,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000กองการเจ้าหน้าที่แก้ไข 15 หน่วยงาน3,000,0003,000,0002,000,000300,000493,2451,406,16413.1 – 9
10P01010อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป150,000150,000150,000150,000150,000สำนักปลัดเทศบาลแก้ไข 15 หน่วยงาน150,000150,000150,00050,00030,00070,660124,76030,00013.1 – 10
11P01111พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนและงบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป200,000200,000200,000200,000200,000กองวิชาการและแผนงาน200,000200,000100,00051,340161,22013.1 – 11
12P01212อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้ประสานงานฝ่ายข่าวเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป500,000500,000500,000500,000500,000กองวิชาการและแผนงาน300,000300,000300,000100,000269,040254,528100,00013.1 – 12
13P01313ซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียอาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปีแผนงานบริหารงานทั่วไป75,000 - - - -สำนักปลัดเทศบาล75,00075,00013.1 – 13
14P01414ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมดาดฟ้า อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีแผนงานบริหารงานทั่วไป2,400,000 - - - -สำนักปลัดเทศบาล13.1 – 14
15P01515ปรับปรุงห้องประชุมกาญจนาภิเษก อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีแผนงานบริหารงานทั่วไป40,000 - - - -สำนักปลัดเทศบาล40,000ยกเลิก13.1 – 15
16P01616ติดตั้งระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีแผนงานบริหารงานทั่วไป400,000 - - - -สำนักปลัดเทศบาล13.1 – 16
17P01717ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารีแผนงานบริหารงานทั่วไป6,000,000 - - - -สำนักการคลัง6,000,00013.1 – 17
18P01818ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักการคลังแผนงานบริหารงานทั่วไป -350,000 - - -สำนักการคลัง350,000317,00013.1 – 18
19P01919ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตะแกรงเหล็กเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -450,000กองวิชาการและแผนงานแก้ไข 20 ย้ายปีจาก 64 มา 6513.1 – 19
20P02020ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายนิติการแผนงานบริหารงานทั่วไป -125,000 - - -กองวิชาการและแผนงาน125,00093,90013.1 – 20
21P02121ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครนครราชสีมาด้วยการวางสายไฟเบอร์ออฟติกเพิ่มเติมแผนงานบริหารงานทั่วไป - -250,000 - -กองวิชาการและแผนงาน13.1 – 21
22P02222พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)แผนงานบริหารงานทั่วไป -420,000 - - -กองวิชาการและแผนงาน420,000418,00013.1 – 22
23P61623การจัดทำป้ายอิเลคทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครราชสีมาติดตั้งภายในเขตเทศบาลแผนงานบริหารงานทั่วไป - - -7,694,600 -กองวิชาการและแผนงาน1A2-1
24P61724ปรับปรุงห้องสำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผนงานบริหารงานทั่วไป---350,000-กองวิชาการและแผนงาน1A2-3
25P61825ปรับปรุงห้องทำงานกองวิชาการและแผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป--50,000--กองวิชาการและแผนงาน1A2-4
26P61926อบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการใช้งานโปรแกรม Koratcity Mobile Application (โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือ)แผนงานบริหารงานทั่วไป--50,000--กองวิชาการและแผนงาน1A2-5
27P62027พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการให้บริการประชาชนแผนงานบริหารงานทั่วไป---275,000-กองวิชาการและแผนงาน1A2-6
28P62128พัฒนาระบบการรับชำระค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมาแบบออนไลน์แผนงานบริหารงานทั่วไป--450,000--กองวิชาการและแผนงาน1A2-7
29P62229ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป--8,000,000--สำนักการคลัง7,137,0007,137,0001A2-8
30P62330ติดตั้งระบบศูนย์สื่อสารการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการภายในเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานบริหารงานทั่วไป--6,300,000--สำนักปลัดเทศบาล1A2-10
31P62431โคราชเมืองอัจฉริยะที่อุ่นใจร่วมต้านภัยโควิดแผนงานบริหารงานทั่วไป10,000,000กองวิชาการและแผนงาน1A6-1
32P62532ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปีแผนงานบริหารงานทั่วไป2,500,000สำนักปลัดเทศบาลแก้ไข 15 จากปี 64 มา 652,500,0002,500,0001A6-6
33P62633การจัดการบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)แผนงานบริหารงานทั่วไป5,000,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ1A7-1
34P0231รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีแผนงานการศึกษา350,000350,000350,000350,000350,000สำนักปลัดเทศบาล350,000350,000350,000200,000200,000197,316123,966200,00013.1 – 24
35P0242รณรงค์พัฒนาเนื่องในวัน อปพร.แผนงานการศึกษา25,00025,00025,00025,00025,000สำนักปลัดเทศบาล25,00025,00025,0003,003ยกเลิก13.1 – 24
36P0253ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแผนงานการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,000สำนักปลัดเทศบาล500,000500,000100,000415,220410,48813.1 – 25
37P0264รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแผนงานการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,000สำนักปลัดเทศบาล13.1 – 26
38P0275อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลแผนงานการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000สำนักปลัดเทศบาล400,000400,000400,000200,000382,592383,620200,00013.1 – 28
39P0286ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานดับเพลิงแผนงานการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,000สำนักปลัดเทศบาล500,000500,000500,000398,514410,25313.1 – 29
40P0297ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องแผนงานการศึกษา300,000300,000300,000300,000300,000สำนักปลัดเทศบาล250,000300,000100,000100,000267,500175,300100,00013.1 – 30
41P0308ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา - -2,500,000 - -สำนักปลัดเทศบาล13.1 – 31
42P0319ปรับปรุงบริเวณโดยรอบสถานีดับเพลิงย่อยแห่งที่ 1 (สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์)แผนงานการศึกษา650,000 - - - -สำนักปลัดเทศบาล13.1 – 32
43P03210ซ่อมแซมอาคารแฟลตสำนักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา1,900,000 - - - -สำนักปลัดเทศบาล1,900,0001,900,00013.1 – 33
44P03311ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา (แฟลตหมื่นไวย)แผนงานการศึกษา1,200,000 - - - -สำนักปลัดเทศบาล1,200,000960,50013.1 – 34
45P03412ปรับปรุงระบบประปาบ้านพักพนักงาน เทศบาลนครนครราชสีมา (แฟลตหมื่นไวย)แผนงานการศึกษา - -310,000 - -สำนักปลัดเทศบาล310,00013.1 – 35
46P62413ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา (อาคาร 1 ชั้น หมื่นไวย)แผนงานการศึกษา - - -300,000 -สำนักปลัดเทศบาล1A2-14
47P62514ปรับปรุงบ้านพักอาศัยพนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา แฟลตหมื่นไวยแผนงานการศึกษา - - -3,300,000 -สำนักปลัดเทศบาล1A2-14
48P0351จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการแผนงานการศึกษา2,200,0002,300,0002,500,0003,000,0003,000,000สำนักการศึกษา1,000,0001,180,0001,000,000300,000333,6801,044,522300,00013.1 – 36
49P0362นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาแผนงานการศึกษา150,000150,000150,000200,000200,000สำนักการศึกษา60,00060,00060,00030,00024,20059,87230,00013.1 – 37
50P0373สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาแผนงานการศึกษา300,000500,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา300,000500,000500,000ยกเลิก365,02913.1 – 38
51P0384งานวันเทศบาล (แก้ไข 8 ย้ายไปแผนงานการศาสนาฯ)แผนงานการศึกษาสำนักการศึกษา13.1 - 39
52P0395วัดผลและประเมินผลแผนงานการศึกษา70,00080,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา70,00070,00030,00030,00022,97024,10030,00013.1 – 40
53P0406แข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา600,000600,000600,000600,000600,000สำนักการศึกษา300,000ยกเลิก13.1 – 41
54P0417อบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักการศึกษาแผนงานการศึกษา300,000300,0001,000,0001,000,0001,000,000สำนักการศึกษา300,000450,0001,000,000100,000249,856443,274100,00013.1 – 42
55P0428อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานแผนงานการศึกษา1,800,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000สำนักการศึกษา700,000810,00050,000699,050787,20050,00013.1 – 43
56P0439พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานแผนงานการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา13.1 – 44
57P04410อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,000สำนักการศึกษา30,00030,00013.1 – 45
58P04511ก่อสร้างที่จอดรถฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ศูนย์เยาวชนสุรนารี)แผนงานการศึกษา -900,000 - - -สำนักการศึกษาได้แล้ว13.1 – 46
59P04612ปรับเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ LED สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา9,700,000สำนักการศึกษา1A6-7
60P0461สร้างและพัฒนาแกนนำด้านสาธารณสุขในการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข1,500,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ500,00049,20013.1 – 47
61P0472ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแผนงานสาธารณสุข - -200,000200,000200,000สนก. สาธารณสุขฯ200,00013.1 – 49
62P0483พัฒนาบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข850,000880,000900,000900,000900,000สนก. สาธารณสุขฯ850,000650,000500,000570,474633,66013.1 – 50
63P0494พัฒนาปรับปรุงสถานที่จอดยานพาหนะ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างอาคารจอดยานพาหนะและหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งสว่าง)แผนงานสาธารณสุข700,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ700,000700,00013.1 – 51
64P0505ปรับปรุงอาคารทรงไทยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข990,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ990,000990,00013.1 – 52
65P0516ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข1,100,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 53
66P0527ซ่อมแซมห้องสุขาชาย ชั้น 1 อาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข90,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ90,00090,00013.1 – 54
67P0538ก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ)แผนงานสาธารณสุข -1,500,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ1,500,0001,500,00013.1 – 55
68P0549ปรับปรุงอาคารแผงกันสาดหน้าต่างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ)แผนงานสาธารณสุข -1,400,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ1,400,0001,400,00013.1 – 56
69P05510ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (คลินิกชุมชนอบอุ่นการเคหะ)แผนงานสาธารณสุข90,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ90,00090,00013.1 – 57
70P05611ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (เพาะชำ) เดิม เพื่อเปิดให้บริการเป็นศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข700,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 58
71P05712ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)แผนงานสาธารณสุข -10,000,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 59
72P05813ติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)แผนงานสาธารณสุข163,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ163,000163,00013.1 – 60
73P05914ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข -1,650,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ1,650,0001,650,00013.1 – 61
74P06015ปรับปรุงห้องตรวจโรค ห้องพักคอย และห้องส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)แผนงานสาธารณสุข -850,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ850,000850,00013.1 – 62
75P06116ก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)แผนงานสาธารณสุข -360,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ360,000360,00013.1 – 63
76P06217ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)แผนงานสาธารณสุข -25,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ25,00023,00013.1 – 63
77P06318ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)แผนงานสาธารณสุข -1,600,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ1,600,0001,600,00013.1 – 64
78P06419ติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สวนพริกไทย)แผนงานสาธารณสุข - -127,000 - -สนก. สาธารณสุขฯดำเนินการแล้ว ใช้งบเงินบำรุงศูนย์ฯ 127,000 ปี63127,00013.1 – 65
79P06520ติดตั้งผนังภายนอก ชั้นดาดฟ้า อาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข - -623,000 - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 66
80P06621ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแผนงานสาธารณสุข - -160,000 - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 66
81P06722ก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ (เพาะชำเดิม)แผนงานสาธารณสุข - -480,000 - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 67
82P62623ปรับปรุงทางเชื่อมและทางเดินระหว่างอาคารจอดรถกับศูนย์บริการสาธารณสุข1 (โพธิ์กลาง) พร้อมปรับปรุงบริเวณลานซักล้างแผนงานสาธารณสุข - - -200,000 -สนก. สาธารณสุขฯแก้ไข9 ย้ายปี งปม. ปี 63-641A2-15
83P118524ปรับปรุงอาคาร(เพาะชำ)เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครนครราชสีมาภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีแผนงานสาธารณสุข5,000,000สนก.สาธารณสุขฯ1A6-9
84P174425ปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานและโรงซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)แผนงานสาธารณสุข450,000สนก. สาธารณสุขฯ1A6-10
85P174526การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวทุ่งสว่างศาลาทองแผนงานสาธารณสุข150,000สนก. สาธารณสุขฯ1A7-3
86P0681พัฒนาศักยภาพเครือข่ายปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมแผนงานสังคมสงเคราะห์250,000250,000250,000250,000250,000กองสวัสดิการสังคม250,000250,000131,306159,35013.1 – 68
87P0692พัฒนาศักยภาพสตรีแผนงานสังคมสงเคราะห์30,000300,000300,000300,000300,000กองสวัสดิการสังคม30,000300,000300,000200,000150,00030,000299,490150,00013.1 – 70
88P0701ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน150,000150,000150,000150,000150,000สำนักการช่าง150,000100,000ยกเลิก6,15413.1 – 71
89P0712ก่อสร้างอาคารที่จอดรถเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน30,000,000 - - - -สำนักการช่าง13.1 – 72
90P0723ปรับปรุงอาคารพักอาศัยของพนักงาน สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา (ถนนราชนิกูล)แผนงานเคหะและชุมชน - -1,360,000 - -สำนักการช่าง13.1 – 72
91P0734ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะแผนงานเคหะและชุมชน1,380,000350,000 - - -สำนักการช่าง13.1 – 73
92P0745ก่อสร้างอาคารจอดรถเก็บขยะ (เพิ่มเติม)แผนงานเคหะและชุมชน2,600,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 74
93P0756ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานที่จอดรถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)แผนงานเคหะและชุมชน - - -4,800,000 -สนก. สาธารณสุขฯแก้ไข4 ย้ายปี งปม. ปี 62-6413.1 – 75
94P0767ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็ก สำหรับเป็นพื้นที่ซ่อมบำรุงรถยนต์ บริเวณสถานที่จอดรถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)แผนงานเคหะและชุมชน -2,200,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ13.1 – 76
95P0778ก่อสร้างห้องน้ำสถานที่จอดรถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)แผนงานเคหะและชุมชน -320,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ320,000320,00013.1 – 77
96P0789ปรับปรุงอาคารโรงซ่อมหลังคาทรงม้า (โรงซ่อมบำรุง1) สถานที่จอดรถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)แผนงานเคหะและชุมชน -320,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ320,000320,00013.1 – 78
97P07910ก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงรถยนต์ 2 สถานที่จอดรถยนต์ (อู่หนองกระทุ่ม)แผนงานเคหะและชุมชน - - -2,200,000 -สนก. สาธารณสุขฯแก้ไข4 ย้ายปี งปม. ปี 62-6413.1 – 79
98P08011จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 1 เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน -310,000440,000520,00077,000สนก. สาธารณสุขฯปป.4 เพิ่ม งปม.ปี6540,446440,00077,000ยกเลิก77,00013.1 – 80
99P08112จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 2 เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน -180,000240,000310,00038,000สนก. สาธารณสุขฯปป.4 เพิ่ม งปม.ปี6531,458240,00038,000ยกเลิก38,00013.1 – 81
100P08213จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียม ในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 3 เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน -210,000260,000310,00057,000สนก. สาธารณสุขฯปป.4 เพิ่ม งปม.ปี6553,928260,00057,000ยกเลิก57,00013.1 – 82
101P08314จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยสัญญาณดาวเทียมในการปฏิบัติงานของรถเก็บขนขยะมูลฝอยงานรักษาความสะอาดเขต 4 เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน -290,000350,000390,00083,000สนก. สาธารณสุขฯปป.4 เพิ่ม งปม.ปี65143,868350,00083,00036,03583,00013.1 – 83
102P08415การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (FacilityManagementSystem) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน5,000,000สำนักช่าง1A7-6
103P08516สำรวจสาธารณูปโภคใต้ผิวดิน (Sub-surfaceUtility) เพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองและรองรับระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระยะที่ 1แผนงานเคหะและชุมชน13,000,000สำนักช่าง1A7-9
104P0841อบรมสัมมนาทีมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน250,000250,000250,000250,000250,000กองสวัสดิการสังคม250,00013.1 – 84
105P0852เทศบาลเคลื่อนที่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - -500,000500,000500,000กองสวัสดิการสังคม500,000200,000100,000100,00013.1 – 85
106P0863พัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน500,000500,000500,000500,000500,000กองสวัสดิการสังคม500,000500,000259,460263,39013.1 – 86
107P0874ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - -3,000,000 - -กองสวัสดิการสังคม13.1 – 87
108P0885ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม 4 ชั้นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - -18,500,000 - -กองสวัสดิการสังคม13.1 – 88
109P0896ปรับปรุงศาลาชุมชนหนองไผ่ล้อมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน340,000 - - - -กองสวัสดิการสังคม340,000340,00013.1 – 89
110P0907จัดทำป้ายชื่อชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน1,620,000 - - - -กองสวัสดิการสังคม1,620,0001,620,00013.1 – 90
111P0918ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเสาสูงแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - -200,000 - -กองสวัสดิการสังคม200,00013.1 – 91
112P0929ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเคหะชุมชนนครราชสีมา 1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - -983,000 - -กองสวัสดิการสังคม983,00013.1 – 92
113P627ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - -9,000,000 -กองสวัสดิการสังคม1A2-16
114P0931อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในยุคสังคมเศรษฐกิจอาเซียนแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ200,000200,000200,000200,000200,000กองวิชาการและแผนงาน200,000ยกเลิก13.1 – 93
115P0942อบรมและศึกษาดูงานบุคลากรด้านการบริการสนามกีฬาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ350,000350,000350,000350,000350,000สำนักการศึกษา400,000359,75013.1 – 94
116P0383 (ลำดับเดิม 2)งานวันเทศบาลแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ300,000300,000300,000300,000300,000สำนักการศึกษา*แก้ไข 8 ย้ายมาจากแผนการศึกษา250,00070,000100,00050,00080,00080,73567,38580,00013.1 – 39
117P0951อบรมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองเก่าให้สอดคล้องกับบริบทเมืองแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -150,000สำนักการช่างแก้ไข 9 ปี งปม. จากปี 63 ไป ปี 6513.1 – 95
118P0962พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการผังเมืองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -1,500,000 -สำนักการช่าง13.1 – 96
119P0973ติดตั้งตาข่ายกั้นนกบริเวณด้านหลังอาคารสำนักการช่าง ชั้น 1, 2, 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา300,000 - - - -สำนักการช่าง300,000300,00013.1 – 97
120P0984ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานอาคาร สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา5,000,000 - - - -สำนักการช่าง5,000,0005,000,00013.1 – 98
121P0995ก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุสำนักการช่างแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,400,000 - -สำนักการช่าง13.1 – 99
122P1006ต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงเก็บแบบแปลนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -400,000 - -สำนักการช่าง400,00013.1 – 99
123P6287พัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบและติดตาม การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคารแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,000,000 - -สำนักการช่าง1A2-17
124P6298ติดตั้งระบบลานจอดรถและระบบนำทางเข้าช่องจอดรถยนต์อาคารจอดรถยนต์เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,860,000 - -สำนักการช่าง1A2-18
125P6309ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา900,000สำนักการช่าง1A6-11
126P63110ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนท้าวสุระ ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา500,000กองสวัสดิการสังคม1A7-12
127P63211ปรับปรุงบริเวณชั้นล่างอาคาร 3 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา281,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณแก้ไข 22 ชื่อโครงการ1A7-13
128P63312ปรับปรุงอาคารบริการสาธารณสุข ชั้น 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,000,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1A7-14
129P1011อบรมและศึกษาดูงานของสำนักการประปาแผนงานการพาณิชย์400,000400,000600,000600,000600,000สำนักการประปา400,000400,000600,000196,700270,35013.1 – 100
130P1022พัฒนาบุคลากรด้านมาตรวัดน้ำแผนงานการพาณิชย์25,000 - - - -สำนักการประปา25,00090,00014,600ดำเนินการร่วม13.1 – 101
131P1033พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานจดมาตรวัดน้ำแผนงานการพาณิชย์ -90,000 - - -สำนักการประปา99,000ดำเนินการร่วม13.1 – 102
132P1044พัฒนาบุคลากรของส่วนผลิต สำนักการประปาแผนงานการพาณิชย์99,00099,000 - - -สำนักการประปา99,00098,85013.1 – 103
133P1055พัฒนาบุคลกรและศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนารายได้แผนงานการพาณิชย์ - - -135,000 -สำนักการประปา13.1 – 104
134P1066ติดตั้งตาข่ายกันนกที่โรงกรองน้ำระบบกรองเร็วที่ 1, 3, 4 โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์300,000 - - - -สำนักการประปา13.1 – 105
135P1077จ้างเหมาตัดหญ้าและตัดต้นไม้ พร้อมทำความสะอาดภายในบริเวณโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์870,000870,000870,000870,000870,000สำนักการประปา13.1 – 106
136P1088ปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแผนงานการพาณิชย์ -200,000 -200,000 -สำนักการประปา13.1 – 106
137P1099ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1แผนงานการพาณิชย์11,200,000 - - - -สถานธนานุบาล 111,200,00011,200,00013.1 – 107
138P11010ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3แผนงานการพาณิชย์ -480,000 - - -สถานธนานุบาล 3480,000412,53513.1 – 107
139P11111ทาสีภายนอกอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 3แผนงานการพาณิชย์ - -188,000 - -สถานธนานุบาล 3188,00013.1 – 107
140P11212ปรับปรุงสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 2แผนงานการพาณิชย์ -600,000 - - -สถานธนานุบาล 213.1 – 108
141P11313ก่อสร้างที่จอดรถโรงกรองน้ำอัษฎางค์ใหม่แผนงานการพาณิชย์ -300,000 - - -สำนักการประปา300,000295,00013.1 – 108
142P11414ปรับปรุงซ่อมสร้างบันไดบ้านพักพนักงานแผนงานการพาณิชย์ - -550,000 - -สำนักการประปา13.1 – 109
143P11515ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารโรงเก็บ 1 และอาคารคลอรีนของโรงผลิตน้ำประปา บ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์ - -100,000 - -สำนักการประปา13.1 – 110
144P11616ต่อเติมกั้นห้องอาคารโรงเก็บ 2 โรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์ - -1,500,000 - -สำนักการประปา13.1 – 111
145P11717ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสำนักการประปาแผนงานการพาณิชย์ -130,000 - - -สำนักการประปา130,000126,00013.1 – 112
146P11818ติดตั้งเหล็กดัดอาคารอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์ - -170,000 - -สำนักการประปา13.1 – 113
147P11919ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสูบส่งแรงสูง โรงกรองน้ำอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์ - -63,000 - -สำนักการประปา13.1 – 114
148P12020ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการพาณิชย์ - - - -3,000,000สำนักการประปาปป.2 และ ปป.313.1 – 115
149P12121ก่อสร้างและปรับปรุงรั้วโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์ - -7,130,000 - -สำนักการประปา13.1 – 116
150P12222ก่อสร้างที่จอดรถโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์ - -300,000 - -สำนักการประปา13.1 – 117
151P12323บำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์ -10,500,00010,500,00010,500,00010,500,000สำนักการประปาปป.310,130,0006,839,0001,760,00010,130,00013.1 – 118
152P12424บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา (ค่ายสุรนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์)แผนงานการพาณิชย์ - -1,050,0001,050,0001,050,000สำนักการประปา13.1 – 119
153P12525ก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงแผนงานการพาณิชย์ - -970,000 - -สำนักการประปา13.1 – 120
154P12626ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุงเดิมแผนงานการพาณิชย์ - -650,000 - -สำนักการประปา13.1 – 120
155P12727ก่อสร้างอาคารสูบน้ำดิบโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์ - -400,000 - -สำนักการประปา200,00013.1 – 121
156P12828ก่อสร้างอาคารควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์ - -180,000 - -สำนักการประปา13.1 – 122
157P12929ก่อสร้างที่จอดรถโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์ - -300,000 - -สำนักการประปา13.1 – 123
158P13030ก่อสร้างป้ายชื่อโรงกรองน้ำอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์ - -70,000 - -สำนักการประปา13.1 – 124
159P13131จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่และทรัพย์สินของโรงกรองน้ำประปาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการพาณิชย์ - -1,420,0001,420,0001,420,000สำนักการประปา13.1 – 125
160P63032จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการประปาแผนงานการพาณิชย์ - -30,000,000 - -สำนักการประปา1A2-20
161P63133พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์ - - -5,656,000 -สำนักการประปา4,000,0001A2-21
162P63234ปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1 (เป็นการชั่วคราว)แผนงานการพาณิชย์ -420,000สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครราชสีมา 1แก้ไข13 ย้ายจากปี 64 มา 65420,000420,0001A6-12
163P1321อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจแผนงานการศึกษา80,000,00090,000,000100,000,000100,000,000100,000,000สำนักการศึกษา60,400,00059,508,00059,580,00059,388,00057,506,40062,450,09858,215,66057,506,40023.2 – 1
164P1332อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา17,000,00017,000,00017,000,00017,000,00017,000,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา6,737,90010,000,00010,000,00013,000,0006,723,61513,000,00023.2 – 1
165P1343จัดหาอาหารกลางวันแผนงานการศึกษา600,000600,000600,000600,000600,000สำนักการศึกษา23.2 – 2
166P1354สานฝันสู่น้องแผนงานการศึกษา50,00050,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา50,00050,000100,00025,00049,59344,89025,00023.2 – 3
167P1365จัดหาอาหารเสริมสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา30,00030,00050,00050,00050,000สำนักการศึกษา20,00020,00020,00019,22019,84023.2 – 4
168P1376วันเยาวชนแห่งชาติแผนงานการศึกษา350,000350,000350,000350,000350,000สำนักการศึกษา100,000170,000200,000150,000167,650169,450150,00023.2 – 5
169P1387อบรมผู้นำด้านนันทนาการแผนงานการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา23.2 – 6
170P1398พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา500,000481,000100,000100,000473,610480,152100,00023.2 – 7
171P1409ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา150,000150,000300,000300,000300,000สำนักการศึกษาแก้ไข2 เพิ่ม งปม. ปี 63-65 เดิม 150,000100,000100,000100,000300,000150,00098,45023.2 – 8
172P14110ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแผนงานการศึกษา2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000สำนักการศึกษา2,000,0001,280,0001,700,0001,500,0001,500,0001,155,3331,276,1331,500,00023.2 – 9
173P14211แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา250,000300,000300,000300,000300,000สำนักการศึกษา200,000200,000100,00050,00023,150101,01450,00023.2 – 10
174P14312พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21แผนงานการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000สำนักการศึกษาแก้ไข8 ชื่อ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ150,000128,000100,00030,000138,530119,91430,00023.2 – 11
175P14413แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการแผนงานการศึกษา700,000800,000900,000900,000900,000สำนักการศึกษา1,500,000860,000500,000100,0001,201,120830,380100,00023.2 – 13
176P14514ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นแผนงานการศึกษา600,000700,000800,000800,000800,000สำนักการศึกษา500,000400,000400,00040,00058,39020,00040,00023.2 – 14
177P14615วิจัยทางการศึกษาแผนงานการศึกษา80,00090,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา80,00080,00020,00010,00065,30880,00010,00023.2 – 15
178P14716เข้าค่ายพัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้แผนงานการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000สำนักการศึกษา150,000150,000100,00050,000ยกเลิก136,00050,00023.2 – 16
179P14817ประกวดสภานักเรียนแผนงานการศึกษา60,00060,00060,00060,00060,000สำนักการศึกษา60,00060,00060,00010,00056,260ยกเลิก10,00023.2 – 17
180P14918อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดแผนงานการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา200,000390,000300,000100,000199,152389,653100,00023.2 – 18
181P15019พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)แผนงานการศึกษา5,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000สำนักการศึกษา23.2 – 19
182P15120ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา250,000250,000250,000250,000250,000สำนักการศึกษา23.2 – 20
183P15221ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000สำนักการศึกษา600,000400,000400,00050,000ยกเลิก399,49050,00023.2 – 20
184P15322อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา600,000600,000600,000600,000600,000สำนักการศึกษา150,000600,000200,00030,000ยกเลิกยกเลิก30,00023.2 – 21
185P15423อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา150,000150,000150,000150,000150,000สำนักการศึกษา100,00050,00050,00020,000ยกเลิก49,33520,00023.2 – 21
186P15524พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000สำนักการศึกษา350,000284,000300,000100,00050,000250,607283,64850,00023.2 – 22
187P15625สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000สำนักการศึกษา23.2 – 24
188P15726ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา200,000250,000250,000250,000250,000สำนักการศึกษา150,000180,000100,00040,00082,701173,04440,00023.2 – 25
189P15827พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา400,000600,000300,00080,000399,000532,85580,00023.2 – 26
190P15928พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนงานการศึกษา200,000200,000450,000450,000450,000สำนักการศึกษาแก้ไข2 ปรับเป้าหมาย50,000400,000ยกเลิก23.2 – 27
191P16029สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแผนงานการศึกษา120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000120,000,000สำนักการศึกษา55,176,40046,076,10054,144,90043,733,00042,432,60046,585,62244,323,64742,432,60023.2 – 28
192P16130ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นแผนงานการศึกษา1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000สำนักการศึกษา50,00023.2 – 29
193P16231หลักสูตรคู่ขนานแผนงานการศึกษา1,000,0001,060,0001,090,0001,120,0001,120,000โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)1,700,000840,0001,000,000500,000400,0001,024,316830,656400,00023.2 – 30
194P16332จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแผนงานการศึกษา800,000800,000800,000800,000800,000สำนักการศึกษา600,000850,000600,000400,000594,904842,004400,00023.2 – 32
195P16433อบรมวินัยจราจรแผนงานการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา100,000100,000100,00050,00099,950100,00050,00023.2 – 33
196P16534จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติแผนงานการศึกษา100,000100,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา100,00050,00031,16033,60023.2 – 33
197P16635ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)แผนงานการศึกษา50,000100,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา40,000100,000100,00020,00039,85397,40020,00023.2 – 34
198P16736จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)แผนงานการศึกษา157,400,000 - - - -สำนักการศึกษาได้แล้ว23.2 – 35
199P16837พัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK Square Korat Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาและศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา400,000450,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา200,000200,00040,000ยกเลิก94,82040,00023.2 – 37
200P16938อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้แผนงานการศึกษา500,000500,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา100,000200,000129,158114,63623.2 – 38
201P17039ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืนแผนงานการศึกษา4,000,0004,000,000800,000800,000800,000สำนักการศึกษา200,000600,000300,000200,000200,000352,255583,519200,00023.2 – 40
202P17140ศิลปะร่วมสมัยแผนงานการศึกษา - -500,000500,000500,000สำนักการศึกษา100,00050,00040,00040,00023.2 – 41
203P17241สร้างเสริมทักษะด้าน ICTแผนงานการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000สำนักการศึกษา200,00050,00040,00040,00023.2 – 43
204P17342นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนงานการศึกษา2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000สำนักการศึกษา2,000,0001,924,93623.2 – 45
205P17443จ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0แผนงานการศึกษา3,150,0003,150,0003,150,0003,150,0003,150,000สำนักการศึกษา450,000ยกเลิก23.2 – 46
206P17544สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาแผนงานการศึกษา200,000200,000300,000300,000300,000สำนักการศึกษา200,000200,000300,000174,924200,00023.2 – 47
207P17645พัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (Pre University)แผนงานการศึกษา -500,0001,000,0001,000,0001,000,000โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)420,000100,000300,000415,600300,00023.2 – 48
208P17746งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนแผนงานการศึกษา400,000400,000400,000400,000400,000สำนักการศึกษา350,000400,000100,000100,000206,240306,182100,00023.2 – 49
209P17847จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษโดยครูไทยในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (English for Integrated Studies-EIS)แผนงานการศึกษา -100,000100,000100,000100,000สำนักการศึกษา23.2 – 50
210P17948ห้องเรียนสองภาษาแผนงานการศึกษา4,200,0004,800,0005,200,0005,700,0006,200,000โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)4,200,0003,080,0004,200,0003,000,0005,200,0002,609,5663,060,0005,200,00023.2 – 52
211P18049กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาแผนงานการศึกษา50,00050,00050,00050,00050,000โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)50,00050,00050,00050,00050,00023.2 – 54
212P18150พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา - -500,000500,000500,000โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)23.2 – 55
213P18251ส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)แผนงานการศึกษา200,000600,000600,000600,000600,000โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)100,000100,000100,000300,000100,000ยกเลิก23.2 – 56
214P18352ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานการศึกษา - -250,000250,000250,000สำนักการศึกษา500,000500,00023.2 – 57
215P18453ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา800,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)800,000กันเงิน23.2 – 58
216P18554ปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา -3,500,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)3,500,000ยกเลิก23.2 – 59
217P18655ปรับปรุงห้องเรียนบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา -1,800,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)1,545,0001,545,00023.2 – 60
218P18756ปรับปรุงเสาธงและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา - - -300,000โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แก้ไข 17 จากปี 63 ไป 65ได้แล้ว23.2 – 60
219P18857ก่อสร้างอาคารเรียนวิชาดนตรีและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา - -4,000,000 - -โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)23.2 – 61
220P18958ปรับปรุงพื้นทางเดินพร้อมหลังคาคลุมทางเดินหน้าอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา - -400,000 - -โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)23.2 – 61
221P19059ป้ายชื่ออาคารเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา - - -162,000โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แก้ไข 17 จากปี 63 ไป 6523.2 – 62
222P19160ปรับปรุงห้องประชุมสมอราย อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานการศึกษา200,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)200,000200,00023.2 – 63
223P19261ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก บริเวณโดมหลังคาคลุมสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานการศึกษา400,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)400,000กันเงิน23.2 – 63
224P19362ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 2 จำนวน 6 ห้อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานการศึกษา -1,200,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)23.2 – 64
225P19463ทาสีอาคารเรียน 1,2,3,4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานการศึกษา -1,820,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)23.2 – 64
226P19564ปรับปรุงพื้นและประตูหน้าต่างอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานการศึกษา - -600,000 - -โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)600,00023.2 – 65
227P19665ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา550,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)550,000422,50023.2 – 66
228P19766ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา304,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)304,000287,46023.2 – 66
229P19867ปรับปรุงพื้นไม้อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา940,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)940,000712,75823.2 – 67
230P19968ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา -350,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)350,000350,00023.2 – 67
231P20069ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา - - - -950,000โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แก้ไข 17 จากปี 64 ไป 6523.2 – 68
232P20170ก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา1,555,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)1,555,000กันเงิน23.2 – 69
233P20271ก่อสร้างอาคารที่พักขยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา450,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)450,000450,00023.2 – 69
234P20372ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา -980,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)980,000940,00023.2 – 70
235P20473ปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา - -2,400,000 - -โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)2,400,00023.2 – 70
236P20574ปรับปรุงพื้นสนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา - -1,850,000 - -โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)1,850,00023.2 – 71
237P20675ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา - -2,500,000 - -โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)2,500,00023.2 – 71
238P20776ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา -2,900,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)2,900,0002,900,00023.2 – 72
239P20877ปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา -1,400,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)23.2 – 72
240P20978ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา - - -1,500,000 -โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แก้ไข4 ย้ายจาก62ไป6423.2 – 73
241P21079ปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา1,500,000 - - - -โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)23.2 – 74
242P21180ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กจอดรถ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา -440,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)440,000380,00023.2 – 75
243P21281ปรับปรุงห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน อาคารเรียน 2 ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา - - -500,000 -โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แก้ไข4 จาก62ไป6423.2 – 75
244P21382ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา - - -3,500,000 -โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แก้ไข4 จาก63ไป6423.2 – 76
245P21483ปรับปรุงอาคารที่ฝึกซ้อมกีฬามวยไทยสมัครเล่น โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา1,900,000 - - - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา23.2 – 77
246P21584ก่อสร้างอาคารหอพักชาย โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา - - -25,000,000 -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาปป123.2 – 77
247P21685ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อมแผนงานการศึกษา200,000 - - - -ศพด. หนองไผ่ล้อม200,000200,00023.2 – 78
248P21786ปรับปรุงพื้นนอกอาคารและรางระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนแผนงานการศึกษา65,000 - - - -ศพด. สวนหม่อน23.2 – 79
249P21887ก่อสร้างหลังคาข้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนแผนงานการศึกษา135,000 - - - -ศพด. สวนหม่อน23.2 – 79
250P21988ปรับปรุงรั้วและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนแผนงานการศึกษา69,000 - - - -ศพด. สวนหม่อน23.2 – 80
251P22089ติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนแผนงานการศึกษา75,000 - - - -ศพด. สวนหม่อนได้แล้ว23.2 – 80
252P22190ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีแผนงานการศึกษา -4,750,000 - - -ศพด. เคหะประชาสามัคคี23.2 – 81
253P22291เทพื้น ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคีแผนงานการศึกษา33,000 - - - -ศพด. เคหะประชาสามัคคี33,00023.2 – 82
254P22392ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อยแผนงานการศึกษา250,000 - - - -ศพด. โรงเรียนบ้านหลักร้อยได้แล้ว23.2 – 83
255P22493ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อยแผนงานการศึกษา -1,600,000 - - -ศพด. โรงเรียนบ้านหลักร้อย1,600,0001,600,00023.2 – 83
256P22594ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์แผนงานการศึกษา350,000 - - - -ศพด. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์350,000300,00023.2 – 84
257P22695ก่อสร้างลานกีฬาบริเวณติดสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา500,000 - - - -สำนักการศึกษา500,000กันเงิน23.2 – 85
258P22796ปรับปรุงสนามเทนนิส ด้านหลังอาคารสำนักงาน (ศูนย์เยาวชนสุรนารี)แผนงานการศึกษา -2,700,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 86
259P22897ปรับปรุงอาคารที่ตั้งสำนักงานฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ศูนย์เยาวชนสุรนารี)แผนงานการศึกษา -2,500,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 87
260P22998ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์เยาวชนสุรนารีแผนงานการศึกษา -2,307,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 88
261P23099ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนามบาสเก็ตบอลข้างโรงพลศึกษา 2 ศูนย์เยาวชนสุรนารี สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -6,600,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 88
262P231100ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาดข้างสนามฟุตบอลฝั่งทิศใต้สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา - 385,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 89
263P232101ปรับปรุงสนามฟุตซอลข้างอัฒจรรย์ ฝั่งทิศตะวันตกสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา - - -11,000,000 -สำนักการศึกษา23.2 – 89
264P233102ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสข้างอาคารศูนย์เยาวชนสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -3,300,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 90
265P234103ต่อเติมห้องฟิตเนสหญิงด้านหลังอาคารศูนย์เยาวชนสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -2,200,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 90
266P235104ปรับปรุงและซ่อมแซมรั้ว สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -2,200,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 91
267P236105ปรับปรุงถนนภายในสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -6,600,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 91
268P237106ปรับปรุงสนามฟุตบอล บริเวณลานจอดรถยนต์ สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -770,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 92
269P238107ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -4,600,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 92
270P239108ติดตั้งตาข่ายเหล็กกันนกและฝ้าเพดานอัฒจันทร์สนามฟุตบอลสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศึกษา -625,000 - - -สำนักการศึกษา23.2 – 93
271P240109ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบแผนงานการศึกษา1,500,0001,500,0002,200,0002,200,0002,200,000สำนักการศึกษาแก้ไข6 แก้ชื่อ วัตถุประสงค์ และงปม.ปี63-65 จาก 1,500,000900,0002,150,0006,530,000891,00023.2 – 94
272P241110ติดตั้งกันสาดบริเวณด้านหน้าอาคารอุทยานการเรียนรู้ (TK Square Korat)แผนงานการศึกษา350,000 - - - -สำนักการศึกษา350,000กันเงิน23.2 – 94
273P242111ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก รอบอาคารพลศึกษา 2 (โรงยิมยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา540,000 - - - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาได้แล้ว23.2 – 95
274P243112ปรับปรุงหลังคาพลศึกษา 2 (โรงยิมยกน้ำหนัก) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา500,000 - - - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาได้แล้ว23.2 – 95
275P244113ปรับปรุงห้องพักนักกีฬาทีมชาติชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70ปีเทศบาล)แผนงานการศึกษา -2,500,000 - - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2,500,0002,500,00023.2 – 96
276P245114ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2-4 อาคาร 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานการศึกษา - -1,300,000 - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาปป1950,00023.2 – 96
277P246115ต่อเติมห้องอาบน้ำรวมหอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา - -290,000 - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา290,00023.2 – 97
278P247116ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกบริเวณโดมหลังคาคลุมสนาม และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา -590,000 - - -โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)590,000425,00023.2 – 97
279P248117ปรับปรุงห้องเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายชั้น 1 อาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)แผนงานการศึกษา - -1,800,000 - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา23.2 – 98
280P249118ปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ยางสังเคราะห์แผนงานการศึกษา - -24,000,000 - -โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา23.2 – 99
281P614119อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแผนงานการศึกษา - -150,000150,000150,000สำนักการศึกษาเพิ่ม1143,0002A1-1
282P615120อบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยแผนงานการศึกษา - -100,000150,000150,000สำนักการศึกษาเพิ่ม166,0002A1-4
283P632121ส่งเสริมทักษะและการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมแผนงานการศึกษา - - -200,000200,000สำนักการศึกษา30,00030,0002A2-22
284P633122ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา - - -900,000โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)900,0002A2-23
285P634123ทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)แผนงานการศึกษา700,000โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)2A2-23
286P635124ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำนักเรียนอนุบาล อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา4,500,000โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แก้ไข 8 ย้ายจากปี 632A2-24
287P636125ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา3,850,000โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)2A2-25
288P637126ปรับปรุงอาคารเรียนเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา4,000,000โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แก้ไข 8 ย้ายจากปี 632A2-25
289P638127ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานการศึกษา700,000โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)แก้ไข 19 จาก ปี 64 มา ปี 652A2-26
290P639128ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี)แผนงานการศึกษา7,300,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาปป2 ชื่อโครงการ เป้าหมาย1,000,0002A2-27
291P640129ปรับปรุงหอพักชายโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา11,000,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2A2-28
292P641130ปรับปรุงหอพักหญิงโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี)แผนงานการศึกษา4,500,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2A2-28
293P642131ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี)แผนงานการศึกษา3,500,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2A2-29
294P643132ก่อสร้างอาคารซักล้างโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี)แผนงานการศึกษา4,200,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา4,200,0002A2-30
295P644133ก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี)แผนงานการศึกษา15,000,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2A2-30
296P645134ปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมลู่วิ่ง และพื้นที่โดยรอบโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานการศึกษา50,000,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2A2-31
297P646135ปรับปรุงพื้นห้องวารสารอาคารห้องสมุดประชาชนแผนงานการศึกษา95,000สำนักการศึกษา2A2-32
298P647136ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา6,700,000โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)2A2-33
299P648137ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานการศึกษา7,000,000โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)2A2-34
300P649138ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อนแผนงานการศึกษา2,899,000สำนักการศึกษาแก้ไข 20 จาก ปี 64 มา ปี 652A2-35
301P650139จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแผนงานการศึกษา100,000100,000100,000สำนักการศึกษา2A6-13
302P651140ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 10 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)แผนงานการศึกษา33,000,000สำนักการศึกษา2A6-14
303P652141จัดตั้งห้องสมุดเยาวชนแผนงานการศึกษา800,000สำนักการศึกษา2A7-15
304P653142พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้เป็นครูแกนนำด้านการพัฒนาสมรรถนะและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในภาวะวิกฤตCOVID-19แผนงานการศึกษา420,000สำนักการศึกษา2A7-19
305P654143ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะมวยไทยโคราชแผนงานการศึกษา500,000สำนักการศึกษา2A7-21
306P2501ดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข1,200,0001,800,0001,800,0001,800,0001,800,000สนก. สาธารณสุขฯปป. 6 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ1,200,0001,420,0001,700,0001,800,0001,800,0001,180,0001,420,0001,800,00023.2 – 100
307P2512โรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดีแผนงานสาธารณสุข100,000100,000100,000100,000100,000สนก. สาธารณสุขฯ100,00047,600100,00050,00080,57046,36050,00023.2 – 102
308P2523พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหารแผนงานสาธารณสุข200,000200,000200,000200,000200,000สนก. สาธารณสุขฯ200,000200,000200,000100,00084,250198,924100,00023.2 – 103
309P2534การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมาโดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายแผนงานสาธารณสุข1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000สนก. สาธารณสุขฯ1,000,0001,000,000500,000100,0001,000,00090,875998,4511,000,00023.2 – 106
310P2545สร้างเสริมทักษะชีวิตวัยใสพ้นภัยสังคมแผนงานสาธารณสุข200,000200,000 - - -สนก. สาธารณสุขฯ200,000200,000199,830199,04023.2 – 108
311P2556ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแผนงานสาธารณสุข250,000270,000250,000250,000250,000สนก. สาธารณสุขฯ250,000270,000250,000135,663176,77123.2 – 109
312P2567พัฒนาระบบบริการผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์และอื่นๆแผนงานสาธารณสุข500,000 - - - -สนก. สาธารณสุขฯ23.2 – 111
313P2578แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข190,000120,000120,000120,000120,000สนก. สาธารณสุขฯแผน 61-64 งปม.ปี62=1,000,000 ปป.(61-65) ครั้งที่ 2 (วัตถุประสงค์+เป้าหมาย+ตัวชี้วัด) และ ปป.365,000510,000120,000120,000ยกเลิก504,000120,00023.2 – 112
314P2589การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข600,000600,000500,000500,000500,000สนก. สาธารณสุขฯ600,000315,000100,000360,147305,19223.2 – 114
315P25910สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีแผนงานสาธารณสุข -33,36033,36040,20040,200สนก. สาธารณสุขฯปป1 และเปลี่ยนเป้าหมาย33,36033,40040,20040,20033,36040,20023.2 – 115
316P26011สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีแผนงานสาธารณสุข -333,600333,600402,000402,000สนก. สาธารณสุขฯปป1 และเปลี่ยนเป้าหมาย333,600333,600333,600333,600333,600333,60023.2 – 116
317P26112บริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข -1,300,0001,300,0001,300,0001,300,000สนก. สาธารณสุขฯ1,200,00023.2 – 117
318P26213กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข14,095,40014,608,95214,600,00015,000,00015,000,000สนก. สาธารณสุขฯ14,095,00016,439,98210,929,0009,427,91714,121,46923.2 – 119
319P26314เพิ่มศักยภาพการบริการกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแผนงานสาธารณสุข1,700,0001,700,0001,700,0001,700,0001,700,000สนก. สาธารณสุขฯ1,450,9001,700,0001,344,10023.2 – 121
320P26415พัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข600,000600,000600,000600,000600,000สนก. สาธารณสุขฯ481,000600,000392,55023.2 – 123
321P26516จัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการสาธารณสุขหน่วยบริการประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข600,000600,000600,000600,000600,000สนก. สาธารณสุขฯ493,000600,000ยกเลิก23.2 – 124
322P26617พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารฯ/คณะอนุกรรมการการจัดการเครือข่ายสุขภาพหน่วยบริการประจำเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสาธารณสุข600,000600,000600,000600,000600,000สนก. สาธารณสุขฯ300,250600,000240,79623.2 – 125
323P65018ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 5 และสถานีดับเพลิงย่อยแผนงานสาธารณสุข - - - -40,000,000สนก. สาธารณสุขฯ แก้ไข ครั้งที่ 8/แก้ไข ครั้งที่ 19 เปลี่ยนปี+เปลี่ยนงบประมาณ30,000,0002A2-36
324P65119เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแผนงานสาธารณสุข500,000500,000สนก. สาธารณสุขฯ2A6-15
325P65220ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แผนงานสาธารณสุข500,000สนก. สาธารณสุขฯ2A7-23
326P2671อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์100,000100,000200,000200,000200,000กองสวัสดิการสังคม100,000100,000100,00099,69026,50023.2 – 127
327P2682อบรมผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์130,000130,000130,000130,000130,000กองสวัสดิการสังคม130,000130,00099,98223.2 – 128
328P2693พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแผนงานสังคมสงเคราะห์200,000200,000200,000200,000200,000กองสวัสดิการสังคม200,000200,000200,000100,000192,940154,820100,00023.2 – 129
329P2704พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุแผนงานสังคมสงเคราะห์500,000500,000500,000500,000500,000กองสวัสดิการสังคม500,000500,000300,000250,000200,000450,220382,360200,00023.2 – 130
330P2715สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นแผนงานสังคมสงเคราะห์200,000200,000200,000200,000200,000กองสวัสดิการสังคม200,00016,000200,000100,000100,00039,61115,930100,00023.2 – 131
331P2726ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้สังคมอยู่อย่างมีดุลยภาพแผนงานสังคมสงเคราะห์ -2,000,0002,000,0002,000,0002,000,000กองสวัสดิการสังคม500,00023.2 – 132
332P2737ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสังคมสงเคราะห์1,850,0001,850,0001,850,0001,850,0001,850,000กองสวัสดิการสังคม1,500,000904,0001,100,000500,000250,000992,029903,253250,00023.2 – 133
333P2691อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าแผนงานเคหะและชุมชน400,000400,000400,000400,000400,000สำนักการช่าง400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,00023.2 – 134
334P2701พัฒนาองค์กรชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน1,800,0002,000,0001,500,0002,400,0002,600,000กองสวัสดิการสังคม1,500,0001,780,0001,500,0001,100,000612,1901,693,5801,100,00023.2 – 135
335P2712เวทีชุมชนแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน100,000100,000120,000120,000120,000กองสวัสดิการสังคม100,000100,000100,000100,000100,000ยกเลิก62,010100,00023.2 – 136
336P2723แก้ไขปัญหายาเสพติดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน1,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,000กองสวัสดิการสังคม1,000,000407,500650,000200,000200,000414,45032,800200,00023.2 – 137
337P2734ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน585,000650,000650,000650,000650,000กองสวัสดิการสังคม23.2 – 140
338P2745ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน500,000500,000500,000500,000500,000กองสวัสดิการสังคม500,000500,000400,000300,000250,000ยกเลิก18,557250,00023.2 – 142
339P2756ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน546,000549,000552,000555,000555,000กองสวัสดิการสังคม546,000250,000ยกเลิก23.2 – 143
340P2767ประกวดชุมชนดีเด่นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -200,000 -200,000 -กองสวัสดิการสังคม23.2 – 144
341P2778ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน330,000330,000350,000350,000350,000กองสวัสดิการสังคม330,000330,000330,000200,000250,000129,86798,986250,00023.2 – 145
342P2789ที่อ่านหนังสือประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน90,00090,00090,00090,00090,000กองสวัสดิการสังคม90,000ยกเลิก23.2 – 146
343P27910พัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน500,000500,000500,000500,000500,000กองสวัสดิการสังคม500,000500,000500,000100,000455,756485,54023.2 – 147
344P28011ชุมชนช่อสะอาดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน500,000500,000500,000500,000500,000กองสวัสดิการสังคม500,000500,000250,000ยกเลิก68,90023.2 – 148
345P28112แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - -400,000400,000400,000กองสวัสดิการสังคม200,000200,00023.2 – 149
346P28213อบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุมดูแลการใช้หอกระจายข่าวใน ชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน150,000200,000กองสวัสดิการสังคม2A6-17
347P28314TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน100,000100,000กองสวัสดิการสังคม2A6-18
348P28414ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยตนเองแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน400,000500,000กองสวัสดิการสังคม2A6-20
349P2821งานวันมาฆบูชาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ250,000250,000250,000250,000250,000สำนักการศึกษา250,00050,000100,00050,00060,0008,00046,50360,00023.2 – 150
350P2832งานวันวิสาขบูชาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ250,000250,000250,000250,000250,000สำนักการศึกษา250,00050,000100,00050,00060,00042,50045,41260,00023.2 – 151
351P2843งานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ300,000300,000300,000300,000300,000สำนักการศึกษา23.2 – 152
352P2854เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ200,000200,000200,000200,000200,000สำนักการศึกษาแก้ไข8 เป้าหมาย200,000100,00030,000ยกเลิก30,00023.2 – 152
353P2865จัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ200,000200,000200,000200,000200,000สำนักการศึกษา200,000100,000ยกเลิก23.2 – 153
354P2876อบรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานประติมากรรมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ450,000500,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา100,00023.2 – 154
355P2887ดนตรี ศิลปะและการแสดงเพื่อประชาชนแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ900,000900,000900,000900,000900,000สำนักการศึกษา700,000600,000600,000300,000697,500491,100300,00023.2 – 155
356P2898เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพแก่เยาวชนประชาชนทั่วไปแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ300,000300,000300,000300,000300,00023.2 – 156
357P2909พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ2,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา2,000,0002,660,0002,800,0002,000,0002,676,1062,161,1132,000,00023.2 – 157
358P29110แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ700,000700,0001,000,0001,000,0001,000,000สำนักการศึกษา500,0001,000,000700,000400,000664,980733,220400,00023.2 – 158
359P29211ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขันแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ150,000150,000150,000150,000150,000สำนักการศึกษา150,00050,000100,00020,000ยกเลิกยกเลิก20,00023.2 – 159
360P29312จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ250,000250,000250,000250,000250,000สำนักการศึกษา200,000250,000250,000250,00050,000239,640250,00050,00023.2 – 160
361P29413เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ300,000300,000300,000300,000300,000150,000ยกเลิก23.2 – 161
362P29514เยาวชนรักดนตรีแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ800,000800,000800,000800,000800,00023.2 – 162
363P29615แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ300,000300,000300,000300,000300,000สำนักการศึกษา300,000300,000300,00050,000287,211299,03050,00023.2 – 163
364P29716เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ1,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,000สำนักการศึกษา1,310,0001,350,0001,300,00030,0001,308,2851,349,37030,00023.2 – 164
365P29817เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทยแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ800,000800,000800,000800,000800,000สำนักการศึกษา700,000800,000800,000160,000615,395746,380160,00023.2 – 166
366P29918แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ350,000350,000350,000350,000350,000สำนักการศึกษา350,000350,000350,000250,000307,010342,495250,00023.2 – 168
367P3001จัดทำหนังสืออ่านนอกเวลาให้ความรู้ด้านผังเมืองกับเด็กและเยาวชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -1,000,000 -สำนักการช่าง23.2 – 170
368P3012อบรมเชิงปฏิบัติการ"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมืองกับเยาวชน"แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -200,000สำนักการช่างแก้ไข ปี งปม. จากปี 63 ไป ปี 6523.2 – 171
369P3023ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา780,000สำนักการศึกษา2A7-27
370P3034ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา10,000,000สำนักการศึกษา2A7-28
371P3045ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารพละศึกษา 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา620,000สำนักการศึกษา2A7-29
372P3056ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา300,000สำนักการศึกษา2A7-30
373P3067ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา600,000โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)2A7-31
374P3078ปรับปรุงประตูหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา70,000โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)2A7-32
375P3021สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแผนงานงบกลาง124,488,000124,488,000124,488,000124,488,000124,488,000กองสวัสดิการสังคม128,712,000137,583,740146,172,000142,503,600149,424,000123,836,600131,258,700149,424,00023.2 – 172
376P3032สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพแผนงานงบกลาง17,011,20017,011,20017,011,20017,011,20017,011,200กองสวัสดิการสังคม24,000,00020,874,00021,667,20021,456,00022,154,40018,748,80020,144,80022,154,40023.2 – 173
377P3043เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แผนงานงบกลาง900,000900,000900,000900,000900,000กองสวัสดิการสังคม900,000724,000900,000708,000702,000696,000717,500702,00023.2 – 174
378P3051ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแผนงานรักษาความสงบภายใน70,00070,00070,00070,00070,000สำนักปลัดเทศบาล70,00070,00070,00050,000ยกเลิก44,09433.3 – 1
379P3062ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)แผนงานรักษาความสงบภายใน -200,000 - -350,000สำนักปลัดเทศบาล200,000ยกเลิก33.3 – 2
380P3071สองมือ ร่วมใจ ลดภัย โลกร้อนแผนงานสาธารณสุข30,00030,00085,00085,00085,000สนก. สาธารณสุขฯ30,00030,00035,00029,75029,63533.3 – 3
381P3082เฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียงแผนงานสาธารณสุข70,00070,000120,000120,000120,000สนก. สาธารณสุขฯ70,00070,00070,00068,00070,00064,80064,80070,00033.3 – 4
382P3093เมืองสะอาดแผนงานสาธารณสุข400,000400,000400,000400,000400,000สนก. สาธารณสุขฯ890,000211,000400,000150,000771,222194,520150,00033.3 – 6
383P3104พัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบ การแผนงานสาธารณสุข100,000100,000100,000100,000100,000สนก. สาธารณสุขฯ50,000100,000100,00020,560ยกเลิก33.3 – 8
384P3115จัดการ สิ่งปฏิกูล ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะแผนงานสาธารณสุข20,00020,00020,00020,00020,000สนก. สาธารณสุขฯปป.(61-65) ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป้าหมาย20,00020,00020,00010,0009,60014,77010,00033.3 – 9
385P3091ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ถนน พายัพทิศ ซอย 11แผนงานเคหะและชุมชน510,000 - - - -สำนักการช่าง510,000450,00033.3 – 10
386P3102ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ถนน เบญจรงค์ ซอย 8/12แผนงานเคหะและชุมชน -1,500,000 - - -สำนักการช่างแผน 61-64 เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1 น.24 ลำดับ 13 งปม.ปี61=1,500,000 แต่ได้ งปม.ปี61=1,630,0001,630,0001,580,00033.3 – 10
387P3113ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 4 แยกซ้ายมือที่ 3แผนงานเคหะและชุมชน3,300,000 - - - -สำนักการช่าง3,300,0002,680,00033.3 – 11
388P3124ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 4 แยกขวามือข้างร้าน วังฟ้าแผนงานเคหะและชุมชน - -1,430,000 - -สำนักการช่าง1,430,00033.3 – 11
389P3135ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพซอย 4 แยกซ้ายมือ (ตะคองเก่าเหนือซอย 5)แผนงานเคหะและชุมชน - - -1,815,000 -สำนักการช่าง1,815,00033.3 – 12
390P3146ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 19 ต่อจาก แนวท่อเดิมแผนงานเคหะและชุมชน750,000 - - - -สำนักการช่าง750,000670,00033.3 – 12
391P3157ปรับปรุง ฝารางระบายน้ำ ซอยลำปรุแผนงานเคหะและชุมชน5,000,000 - - - -สำนักการช่าง5,000,0005,000,00033.3 – 13
392P3168ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5แผนงานเคหะและชุมชน - -11,550,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จากปี 63 ไป ปี 6511,550,00033.3 – 13
393P3179ปรับปรุงราง ระบายน้ำภายในชุมชนบ้านพักทหาร หนองไผ่ล้อมระยะที่ 4แผนงานเคหะและชุมชน -2,500,000 - - -สำนักการช่าง2,500,0002,500,00033.3 – 14
394P31810ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7แผนงานเคหะและชุมชน - -713,900 - -สำนักการช่าง713,90033.3 – 15
395P31911ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน พายัพทิศ ซอย 2แผนงานเคหะและชุมชน - -7,150,000 - -สำนักการช่าง7,150,00033.3 – 15
396P32012ก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 3แผนงานเคหะและชุมชน9,010,000 - - - -สำนักการช่าง9,010,0009,010,00033.3 – 16
397P32113ก่อสร้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 4แผนงานเคหะและชุมชน7,880,000 - - - -สำนักการช่าง7,880,0007,880,00033.3 – 17
398P32214ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 5แผนงานเคหะและชุมชน - -7,880,000 - -สำนักการช่างแผน61-65 น.33-17ลำดับ14 แก้ไข8 แก้ไขจากปี 63 ไป ปี 64 งปม.7,880,0007,880,0007,880,00033.3 – 17
399P32315ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6แผนงานเคหะและชุมชน - -8,850,000 - -สำนักการช่างแผน61-65 น.33-18ลำดับ15 แก้ไข8 แก้ไขจากปี 63 ไป ปี 64 งปม.8,850,0008,850,0008,850,00033.3 – 18
400P32416ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 7แผนงานเคหะและชุมชน - - -8,850,000สำนักการช่างแก้ไข10 ย้ายจากปี 63 ไป 658,850,0008,850,00033.3 – 18
401P32517ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 8แผนงานเคหะและชุมชน - - -8,420,000สำนักการช่างแก้ไข10 ย้ายจากปี 63 ไป 6533.3 – 19
402P32618ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 9แผนงานเคหะและชุมชน - - -8,420,000สำนักการช่างแก้ไข7 ย้ายจาก64ไป63 และ แก้ไข10 ย้ายจากปี 63 ไป 6533.3 – 19
403P32719ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 10แผนงานเคหะและชุมชน - - -8,280,000สำนักการช่างแก้ไข7 ย้ายจาก64ไป63 และ แก้ไข10 ย้ายจากปี 63 ไป 6533.3 – 20
404P32820ปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 11แผนงานเคหะและชุมชน - - -5,470,000สำนักการช่างแก้ไข7 ย้ายจาก64ไป63 และ แก้ไข10 ย้ายจากปี 63 ไป 6533.3 – 20
405P32921ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ถนน เลียบนครแผนงานเคหะและชุมชน - - -36,000,000 -สำนักการช่าง33.3 – 21
406P33022ก่อสร้างปรับปรุงระบบ ระบายน้ำใน บชร.2แผนงานเคหะและชุมชน - - -47,500,000 -สำนักการช่าง33.3 – 21
407P33123ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตรอกเกษตรแผนงานเคหะและชุมชน - -2,500,000 - -สำนักการช่าง2,500,00033.3 – 22
408P33224ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอย หลังวัดเลียบ)แผนงานเคหะและชุมชน - - -400,000 -สำนักการช่าง400,00033.3 – 22
409P33325ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หอพักเคียงดาวแผนงานเคหะและชุมชน -6,920,000 - - -สำนักการช่าง6,920,0006,920,00033.3 – 23
410P33426ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 32แผนงานเคหะและชุมชน - - -5,720,000 -สำนักการช่าง33.3 – 24
411P33527ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนท้าวสุระ ซอย 3/9แผนงานเคหะและชุมชน - -1,950,000 - -สำนักการช่าง1,950,00033.3 – 24
412P33628ก่อสร้างระบบระบายน้ำตรอกเสาธง ซอย 1แผนงานเคหะและชุมชน -2,100,000 - - -สำนักการช่าง2,100,0002,100,00033.3 – 25
413P33729ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน สุรนารายณ์ ซอย 3/9แผนงานเคหะและชุมชน -450,000 - - -สำนักการช่าง450,000450,00033.3 – 25
414P33830ปรับปรุง รางระบายน้ำ ถนนไชยณรงค์ (ข้างวัดศาลาเย็น) ถึงสุดเขตเทศบาลแผนงานเคหะและชุมชน - -2,451,000 - -สำนักการช่าง2,451,00033.3 – 26
415P33931ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิมแผนงานเคหะและชุมชน - -3,400,000 - -สำนักการช่าง3,400,00033.3 – 27
416P34032ปรับปรุงสถานี สูบน้ำเสีย บึงทะเล (บ่อใหม่)แผนงานเคหะและชุมชน -495,000 - - -สำนักการช่าง495,000495,00033.3 – 27
417P34133ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเลี่ยงเมืองแผนงานเคหะและชุมชน - -1,500,000 - -สำนักการช่าง1,500,00033.3 – 28
418P34234ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนการเคหะ ซอย 11-12แผนงานเคหะและชุมชน - -3,500,000 - -สำนักการช่าง3,500,00033.3 – 28
419P34335ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหลัง เดอะมอลล์ (ซอยบุมะค่า)แผนงานเคหะและชุมชน -7,600,000 - - -สำนักการช่าง7,600,0007,600,00033.3 – 29
420P34436ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านพักทหาร หนองบัวรองแผนงานเคหะและชุมชน3,620,000 - - - -สำนักการช่าง3,620,00033.3 – 30
421P34537ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนวัชรสฤษดิ์ ซอย 2แผนงานเคหะและชุมชน920,000 - - - -สำนักการช่าง920,00033.3 – 30
422P34638ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 3/8แผนงานเคหะและชุมชน4,400,000 - - - -สำนักการช่าง4,400,00033.3 – 31
423P34739ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเดชอุดม ซอย 1 ถึง ถนน พิบูลละเอียด ซอย 12แผนงานเคหะและชุมชน -1,860,000 - - -สำนักการช่าง1,860,0001,595,00033.3 – 31
424P34840ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 16แผนงานเคหะและชุมชน8,800,000 - - - -สำนักการช่าง8,800,00033.3 – 32
425P34941ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน คลองส่งน้ำ แยกขวามือ ซอย พุทธานีแผนงานเคหะและชุมชน2,590,000 - - - -สำนักการช่าง2,590,00033.3 – 32
426P35042ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน กำแหงสงคราม ข้างร้านทอง สุวรรณหงส์แผนงานเคหะและชุมชน485,000 - - - -สำนักการช่าง485,00033.3 – 33
427P35143ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเบญจรงค์ ซอย 8/12แผนงานเคหะและชุมชน1,630,000 - - - -สำนักการช่าง1,630,00033.3 – 33
428P35244ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24แผนงานเคหะและชุมชน850,000 - - - -สำนักการช่าง850,00033.3 – 34
429P35345ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ คลองผักบุ้งแผนงานเคหะและชุมชน - - -7,920,000 -สำนักการช่าง33.3 – 34
430P35446ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 8/8 (ทางเข้าโรงเรียนโคราชพิทยาคม)แผนงานเคหะและชุมชน2,350,000 - - - -สำนักการช่าง2,350,00033.3 – 35
431P35547ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 23 แยกขวามือแผนงานเคหะและชุมชน3,400,000 - - - -สำนักการช่าง3,400,00033.3 – 36
432P35648ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสำโรงจันทร์ (แยกซ้ายมือทางไปเดอะมอลล์)แผนงานเคหะและชุมชน2,860,000 - - - -สำนักการช่าง2,860,00033.3 – 36
433P35749ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนจอมพล จากโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง ประตูพลล้านแผนงานเคหะและชุมชน4,500,000 - - - -สำนักการช่าง4,500,00033.3 – 37
434P35850ก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ซอยท่าตะโก แยกขวามือข้างบ้านเลขที่ 298แผนงานเคหะและชุมชน5,600,000 - - - -สำนักการช่าง5,600,00033.3 – 38
435P35951ศึกษาและออกแบบฝายพับบริเวณสะพานข้ามลำตะคอง (หลังเดอะมอลล์)แผนงานเคหะและชุมชน - - -2,100,000สำนักการช่าง33.3 – 39
436P36052ก่อสร้างฝายพับบริเวณสะพานข้ามลำตะคอง (หลังเดอะมอลล์)แผนงานเคหะและชุมชน - - - -17,325,000สำนักการช่าง33.3 – 39
437P36153แก้ไขปัญหา น้ำท่วม ถนนราชดำเนิน (อ่างอัษฎางค์)แผนงานเคหะและชุมชน -10,000,000 - - -สำนักการช่างตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้งปม.ปี6033.3 – 40
438P36254ขุดลอกทุ่งสีทองค่ายสุรนารีแผนงานเคหะและชุมชน - -13,446,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จากปี 63 ไป ปี 6433.3 – 40
439P36355ปรับปรุง อ่างเก็บน้ำและประตูระบายน้ำกองบิน 1แผนงานเคหะและชุมชน - - -20,000,000 -สำนักการช่าง33.3 – 41
440P36456ปรับปรุงฝาบ่อพักพร้อมทางเท้าตรอกวัดม่วงแผนงานเคหะและชุมชน - -1,100,000 - -สำนักการช่าง1,100,00033.3 – 42
441P36557ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชน 30 กันยา (เทคโนวิลเลจ)แผนงานเคหะและชุมชน - - -5,200,000สำนักการช่างแก้ไข 13 จากปี 63 ไป 655,200,00033.3 – 42
442P36658ก่อสร้าง ท่อลอด ทางรถไฟ (อยู่ใต้ทางต่างระดับนครราชสีมา)แผนงานเคหะและชุมชน22,807,900 - - - -สำนักการช่าง22,807,00022,807,00033.3 – 43
443P36759เปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคารคัดแยกขยะมูลฝอยแผนงานเคหะและชุมชน - - -1,500,000 -สำนักการช่างแก้ไข 8 ย้ายจากปี 63 ไป ปี 641,500,00033.3 – 44
444P36860เปลี่ยนหลังคา (แผ่นเหล็กรีดลอน) อาคารหมักปุ๋ยแผนงานเคหะและชุมชน -400,000 - - -สำนักการช่าง400,000400,00033.3 – 44
445P36961งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.0+500-กม.0+600 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน - -22,000,000 - -สำนักการช่าง16,000,00033.3 – 45
446P37062สำรวจการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแผนงานเคหะและชุมชน - - - -160,000สำนักการช่าง33.3 – 46
447P37163ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบ่อบำบัด น้ำเสียแผนงานเคหะและชุมชน400,000 - - - -สำนักการช่าง33.3 – 46
448P37264พัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแผนงานเคหะและชุมชน - -200,000200,000200,000สำนักการช่าง33.3 – 47
449P37365ขุดลอก หนองเกี้ยวพร้อม คลองเชื่อมต่อหนองหัวเสือแผนงานเคหะและชุมชน12,000,000 - - - -สำนักการช่าง12,000,00012,000,00033.3 – 48
450P37466ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บุ่งตาหลัว)แผนงานเคหะและชุมชน - -4,000,000สำนักการช่างแก้ไข 9 ปี งปม. จาก ปี 63 ไป , แก้ไข 13 งปม. ปี 65 และแก้ไข 15 ชื่อโครงการ2,750,0004,000,0004,000,00033.3 – 48
451P37567ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแก้ช้างแผนงานเคหะและชุมชน -42,800,000 - - -สำนักการช่าง42,800,00042,800,00033.3 – 49
452P37668ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภูมิรักษ์ 2แผนงานเคหะและชุมชน -41,200,000 - - -สำนักการช่าง41,200,00041,200,00033.3 – 50
453P37769ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองนารายณ์รังสฤษ์ดิ์, คูเมืองมหิศราธิบดี, คูเมืองเศวตหัตถีคู่เเดน, คูเมืองพลเเสนฮึกหาญ เเละคูเมืองอีสารชาญชัยแผนงานเคหะและชุมชน - - - -80,000,000สำนักการช่างปป. 5 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ33.3 – 51
454P37870ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธรณะรอบคูเมืองคูไทศาลาลอย, คูเมืองพลล้านต้านปัญจา, คูเมืองบูรพารวมพล, คูเมืองพหลไกรเกริกหาญ, คูเมืองชลธารเทพสถิตย์ เเละคุเมืองนิรมิตรชลเขตแผนงานเคหะและชุมชน - - - -90,000,000สำนักการช่างปป. 5 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ33.3 – 52
455P37971ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองสาครเรศบูรารักษ์, คูเมืองพิทักษ์สีมารัฐ เเละคูเมืองยกระบัตรลือเลื่องแผนงานเคหะและชุมชน - - - -30,000,000สำนักการช่างปป. 5 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ33.3 – 53
456P38072ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะรอบคูเมืองปลัดเกรียงไกร, คูเมืองพิชัยชุมชล และคูเมืองสัมฤทธิ์รณอริพ่ายแผนงานเคหะและชุมชน - - - -116,000,000สำนักการช่างปป. 5 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ33.3 – 53
457P38173จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำและพื้นที่ริมคูเมืองนครราชสีมาและ สระโบราณแผนงานเคหะและชุมชน - -12,600,000 - -สำนักการช่าง33.3 – 54
458P38274ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สวนรักษ์แผนงานเคหะและชุมชน - - - -15,000,000สำนักการช่าง33.3 – 55
459P38375ปรับปรุง ภูมิทัศน์ สวนอนุสรณ์สถานแผนงานเคหะและชุมชน - - - -15,000,000สำนักการช่าง5,000,00033.3 – 55
460P38476ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนคูเมืองทองแผนงานเคหะและชุมชน - - - -15,000,000สำนักการช่าง33.3 – 56
461P38577ก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. ริมลำตะคองบริเวณสะพาน ถนนมิตรภาพ ซอย 4 ไปทางทิศตะวันตก (ฝั่งซ้าย)แผนงานเคหะและชุมชน -1,575,000 - - -สำนักการช่าง1,575,000ยกเลิก33.3 – 56
462P38678ก่อสร้าง ผนังกันดิน ค.ส.ล. ริมลำตะคองแผนงานเคหะและชุมชน - - - -35,122,000สำนักการช่าง33.3 – 57
463P38779ก่อสร้างปรับปรุง คูเมือง 5 (นารายณ์รังสฤษดิ์)แผนงานเคหะและชุมชน1,700,000 - - - -สำนักการช่าง1,700,00033.3 – 57
464P38880ก่อสร้าง ผนังกันดินริม ลำตะคอง ชุมชนมหาชัย ต่อจาก ผนังกันดินเดิมแผนงานเคหะและชุมชน -4,230,000 - - -สำนักการช่าง4,230,000ยกเลิก33.3 – 58
465P38981ก่อสร้าง ผนังกันดิน ริมลำตะคอง บริเวณด้านหลังหมู่บ้านซิตี้โฮมแผนงานเคหะและชุมชน2,300,000 - - - -สำนักการช่าง2,300,0002,300,00033.3 – 58
466P39082ศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม, ภูมิทัศน์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมืองแผนงานเคหะและชุมชน -4,500,000 - - -สำนักการช่าง4,500,0004,500,00033.3 – 59
467P39183ส่งเสริม การมีส่วนร่วมตามแนวทาง การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)แผนงานเคหะและชุมชน890,000890,000800,000800,000800,000สนก. สาธารณสุขฯ1,390,000890,000800,000100,000100,0001,387,126830,466100,00033.3 – 60
468P39284คัดแยกขยะรักษา สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแผนงานเคหะและชุมชน100,000100,000100,000100,000100,000สนก. สาธารณสุขฯ100,000100,000100,00040,00099,92653,10840,00033.3 – 63
469P39385จัดการ มูลฝอย ติดเชื้อแผนงานเคหะและชุมชน100,000100,000100,000100,000100,000สนก. สาธารณสุขฯ100,000100,000100,00070,00060,00044,500ดำเนินการโดยใช้เงินอุทิศ60,00033.3 – 65
470P39486ปรับปรุงอาคารปฎิบัติงานงานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน -1,850,0001,850,000 - -สนก. สาธารณสุขฯ33.3 – 67
471P39587ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด จากระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน - -205,800,000 - -สำนักการช่าง33.3 – 68
472P39688บริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยแผนงานเคหะและชุมชน14,000,00014,000,00014,000,00014,000,00014,000,000สำนักการช่าง14,000,0008,964,00014,000,00014,000,00014,000,0009,063,0408,890,00014,000,00033.3 – 69
473P39789จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบกำจัดขยะ มูลฝอย ระยะที่ 2แผนงานเคหะและชุมชน - -17,720,00017,720,00017,777,000สำนักการช่าง33.3 – 70
474P39890ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน - -3,360,000 - -สำนักการช่าง33.3 – 71
475P39991ก่อสร้าง บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราวแผนงานเคหะและชุมชน10,000,000 - - - -สำนักการช่าง10,000,00033.3 – 71
476P40092จัดหาพันธุ์ไม้พร้อมปลูกแผนงานเคหะและชุมชน - -1,000,0001,000,000 -สำนักการช่าง33.3 – 72
477P40193ปิดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 (ส่วนหลัง)แผนงานเคหะและชุมชน - - - -3,000,000สำนักการช่าง33.3 – 72
478P40294บ่อฝังกลบ ขยะมูลฝอยชั่วคราว ขนาด 50 ไร่แผนงานเคหะและชุมชน21,200,000 - - - -สำนักการช่าง18,200,00018,102,62533.3 – 73
479P40395ก่อสร้างระบบรองรับการ ฝังกลบ ขยะมูลฝอยชั่วคราวแผนงานเคหะและชุมชน10,000,000 - - - -สำนักการช่าง10,000,00010,000,00033.3 – 73
480P40496จัดจ้างปูแผ่น HDPE บ่อฝังกลบ ขยะมูลฝอยชั่วคราว (ส่วนหลัง)แผนงานเคหะและชุมชน -5,850,000 - - -สำนักการช่าง5,850,0005,118,00033.3 – 74
481P40597ปรับปรุงบ่อสูบบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ โรงสูบข่อยงามแผนงานเคหะและชุมชน5,500,000 - - - -สำนักการช่าง5,500,00033.3 – 74
482P40698แก้ปัญหา น้ำในคูเมืองยกกระบัตร ลือเลื่อง (หลัง อบจ.)แผนงานเคหะและชุมชน -499,000 - - -สำนักการช่าง499,400499,40033.3 – 75
483P40799แก้ปัญหา น้ำในสระแก้วแผนงานเคหะและชุมชน -499,000 - - -สำนักการช่าง499,400499,40033.3 – 76
484P408100ก่อสร้างระบบกำจัดขยะ มูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน - -357,800,000 - -สำนักการช่าง8,000,0008,000,00033.3 – 77
485P409101จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน - -10,000,000 - -สำนักการช่าง33.3 – 78
486P410102ก่อสร้างโรงปรับปรุงประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์แผนงานเคหะและชุมชน - -10,000,000 - -สำนักการช่าง33.3 – 78
487P411103ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแผนงานเคหะและชุมชน - -2,000,000 - -สำนักการช่าง33.3 – 79
488P412104ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรแผนงานเคหะและชุมชน - -17,000,000 - -สำนักการช่างแก้ไข4 ปีงปม.64-6317,000,00017,000,00033.3 – 79
489P413105จัดจ้างเปลี่ยนโดมแผ่น PVC พร้อมติดตั้งของถังหมักไม่ใช้อากาศ ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2แผนงานเคหะและชุมชน606,000 -606,000 -606,000สำนักการช่างเปลี่ยนจากโครงการเป็นครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินสะสม งปม.ปี61606,000606,00033.3 – 80
490P414106ติดตั้ง เตาเผาศพปลอดมลพิษแผนงานเคหะและชุมชน - -13,920,000 - -สำนักการช่าง33.3 – 80
491P415107ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำในคูเมืองแผนงานเคหะและชุมชน -8,000,000 - - -สำนักการช่าง8,000,00033.3 – 81
492P416108ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2แผนงานเคหะและชุมชน - -709,400,000709,400,000709,450,000สำนักการช่าง33.3 – 82
493P417109ก่อสร้างระบบโซล่าเซลล์สำหรับน้ำพุ และกังหันเติมอากาศในคูเมืองที่ 5 (นารายณ์รังสฤษฏ์)แผนงานเคหะและชุมชน - -1,550,000 - -สำนักการช่าง1,550,00033.3 – 83
494P651110ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียตลาดเทศบาล 5แผนงานเคหะและชุมชน4,500,000สนก. สาธารณสุขฯ3A2-39
495P652111ก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านเกาะ ซอย 19แผนงานเคหะและชุมชน600,000สำนักการช่าง600,0003A2-40
496P653112ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 3/12 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 19แผนงานเคหะและชุมชน2,300,000สำนักการช่าง2,300,0003A2-41
497P654113ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 3/10 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 17แผนงานเคหะและชุมชน2,700,000สำนักการช่าง2,700,0003A2-42
498P655114ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยหลังบ้านพักรถไฟ ถึงหนองหัวลาวแผนงานเคหะและชุมชน1,100,000สำนักการช่าง1,100,0003A2-43
499P656115ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสนามกีฬากลาง ซอย 8แผนงานเคหะและชุมชน1,300,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 651,300,0001,300,0003A2-44
500P657116ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเดชอุดม ซอย 9แผนงานเคหะและชุมชน4,700,000สำนักการช่าง4,700,0003A2-45
501P658117ก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนการเคหะ (ระยะที่ 1)แผนงานเคหะและชุมชน50,000,000สำนักการช่าง50,000,0003A2-46
502P659118ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสนามกีฬากลาง ซอย 5แผนงานเคหะและชุมชน2,600,000สำนักการช่าง2,600,0003A2-48
503P660119ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน3,200,000สำนักการช่าง3,200,0003A2-49
504P661120ก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุพร้อมอุปกรณ์แผนงานเคหะและชุมชน5,000,000สำนักการช่าง3A2-50
505P662121ติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนสุรนารีแผนงานเคหะและชุมชน447,000สำนักการช่าง447,000447,0003A2-50
506P663122ติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารีแผนงานเคหะและชุมชน330,000สำนักการช่าง330,000330,0003A2-51
507P664123ติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) ริมคูเมืองสำริดรณอริพ่ายแผนงานเคหะและชุมชน330,000สำนักการช่าง330,000330,0003A2-52
508P665124ติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สวนริมคูเมืองหน้าวัดพายัพแผนงานเคหะและชุมชน433,000สำนักการช่าง433,000433,0003A2-53
509P666125ติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน249,000สำนักการช่าง249,000249,0003A2-54
510P667126ติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหน้าโรงเรียนสุรนารีวิทยาแผนงานเคหะและชุมชน249,000สำนักการช่าง249,000249,0003A2-55
511P668127ติดตั้งระบบพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียด (ไอหมอก) สะพานลอยหน้าโรงเรียนเมืองนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน249,000สำนักการช่าง249,000249,0003A2-55
512P669128ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมืองแผนงานเคหะและชุมชน12,000,000สำนักการช่าง12,000,00012,000,0003A2-56
513P670129อบรมและศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อแผนงานเคหะและชุมชน100,000100,000100,000สำนักการช่าง3A2-57
514P710130ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 8 (โรงเรียนโคราชพิทยาคม)แผนงานเคหะและชุมชน17,000,000สำนักการช่าง3A3-1
515P713131จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบมูลฝอยชั่วคราวไปกำจัดยังสถานที่อื่นแผนงานเคหะและชุมชน31,755,00031,755,00040,000,000สำนักการช่างแก้ไข 11 จากงปม.31,755,000 เป็น 40,000,0003A3-1
516P714132ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน 30 กันยา ซอย 1แผนงานเคหะและชุมชน2,300,000สำนักการช่าง2,300,0002,300,0003A6-22
517P715133ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ข้างบ้านเลขที่ 160แผนงานเคหะและชุมชน530,000สำนักการช่าง530,000530,0003A6-23
518P716134ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 5 ถึง ซอย 3/2แผนงานเคหะและชุมชน6,900,000สำนักการช่าง3A6-24
519P717135ก่อสร้างผนังกันดินลำตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน650,000,000สำนักการช่าง3A6-25
520P718136ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแผนงานเคหะและชุมชน12,000,000สำนักการช่าง3A6-26
521P719137จ้างที่ปรึกษาทบทวนและจัดทำข้อกำหนดเพื่อให้เอกชนร่วมดำเนินการในระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน6,000,000สำนักการช่าง3A6-28
522P720138จ้างเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยและ หน้ากากผ้าแผนงานเคหะและชุมชน5,000,0005,000,000สำนักการช่าง3A6-30
523P721139จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขและขยะติดเชื้อประเภทหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน4,000,0004,000,000สำนักการช่าง3A6-31
524P722140บริหารจัดการบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว 50 ไร่แผนงานเคหะและชุมชน37,230,00037,230,000สำนักการช่าง3A6-32
525P723141ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแผนงานเคหะและชุมชน5,000,0005,000,000สำนักการช่าง3A6-33
526P724142ปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนพายัพทิศซอย 9 (ชุมชนทุ่งสว่าง-ศาลาลอย)แผนงานเคหะและชุมชน10,000,000สำนักการช่าง3A7-33
527P725143ปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 47แผนงานเคหะและชุมชน2,500,000สำนักการช่าง3A7-34
528P726144ปรับปรุงฝารางระบายน้ำถนนปักธงชัย ซอย 1/1แผนงานเคหะและชุมชน2,300,000สำนักการช่าง3A7-35
529P727145ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน5,000,000สำนักการช่าง3A7-36
530P728146ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน3,000,000สำนักการช่าง3A7-37
531P729147ปรับปรุงระบบกำจัดก๊าซส่วนเกิน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานเคหะและชุมชน1,500,000สำนักการช่าง3A7-38
532P730148ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน30 กันยา ซอย 4แผนงานเคหะและชุมชน13,500,000สำนักการช่าง3A7-39
533P731149ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน 30 กันยา ซอย 14แผนงานเคหะและชุมชน4,000,000สำนักการช่าง3A7-40
534P732150ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนไชยณรงค์ซอย 3/31 ข้างบ้าน เลขที่ 491แผนงานเคหะและชุมชน550,000สำนักการช่าง3A7-41
535P733151ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนปักธงชัย ซอย 2 (ซอยย่อย)แผนงานเคหะและชุมชน500,000สำนักการช่าง3A7-42
536P734152ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบคลองชลประทาน ซอยสมสปาแผนงานเคหะและชุมชน11,000,000สำนักการช่าง3A7-43
537P735153ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงข้าม อู่ช่างสมแผนงานเคหะและชุมชน4,200,000สำนักการช่าง3A7-44
538P736154ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ21 ข้างบ้านเลขที่ 1601/12แผนงานเคหะและชุมชน2,000,000สำนักการช่าง3A7-45
539P737155ก่อสร้างระบบระบายน้ำสำโรงจันทร์ ซอย 1 แยกขวามือที่ 1แผนงานเคหะและชุมชน300,000สำนักการช่าง3A7-46
540P738156ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนคลองส่งน้ำ ซอยลิเกแผนงานเคหะและชุมชน850,000สำนักการช่าง3A7-47
541P739157ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนบุมะค่า ซอย 2แผนงานเคหะและชุมชน2,800,000สำนักการช่าง3A7-48
542P740158ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชูแผนงานเคหะและชุมชน9,300,000สำนักการช่าง3A7-49
543P741159ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมิตรภาพ 8 ซอย 8/3 ข้างบ้าน เลขที่ 197/2แผนงานเคหะและชุมชน500,000สำนักการช่าง3A7-50
544P742160ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกีฬากลางแผนงานเคหะและชุมชน19,000,000สำนักการช่าง3A7-51
545P743161ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 3/1แผนงานเคหะและชุมชน3,500,000สำนักการช่าง3A7-52
546P744162ปรับปรุงสถานีโรงสูบเพาะชำแผนงานเคหะและชุมชน1,650,000สำนักการช่าง3A7-53
547P745163จัดหาเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติแผนงานเคหะและชุมชน3,270,000สำนักการช่าง3A7-55
548P746164ปรับปรุงระบบควบคุมการทำงาน และเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (SCADA)แผนงานเคหะและชุมชน493,000สำนักการช่าง3A7-56
549P747165ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองข้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแผนงานเคหะและชุมชน8,000,000สำนักการช่าง3A7-58
550P7481ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง)7,000,000สำนักการช่าง3A7-60
551P4181สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแผนงานบริหารงานทั่วไป200,000200,000200,000200,000200,000สำนักการคลัง200,000200,000199,84043.4 – 1
552P4191ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน550,000550,000600,000600,000600,000กองสวัสดิการสังคม550,000500,000450,000100,000300,000350,585300,00043.4 – 2
553P4202สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน450,000450,000500,000500,000500,000กองสวัสดิการสังคม450,00090,000450,00019,95543.4 – 3
554P4213ส่งเสริมการตลาดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน150,000200,000250,000300,000300,000กองสวัสดิการสังคม150,000200,000200,000100,000ดำเนินการ100,00043.4 – 5
555P4221ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ200,000200,000200,000200,000200,000กองวิชาการและแผนงาน200,000200,00080,000ยกเลิก80,00043.4 – 6
556P4232จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ150,000150,000150,000150,000150,000กองวิชาการและแผนงาน150,00043.4 – 7
557P4243อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่าพาชมเมืองแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ200,000200,000200,000200,000200,000กองวิชาการและแผนงาน200,000200,000200,00080,00082,42580,00043.4 – 8
558P4254ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ150,000150,000150,000150,000150,000กองวิชาการและแผนงาน100,000100,000100,00080,00043,34680,00043.4 – 9
559P4265งานสงกรานต์แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ3,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000สำนักการศึกษาปป.3500,000175,000200,00050,000800,000174,215800,00043.4 – 10
560P4276งานแห่เทียนพรรษาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ10,000,00010,000,0005,000,0005,000,0005,000,000สำนักการศึกษาปป.33,000,0003,000,0003,000,0001,000,0002,000,0002,511,9772,000,00043.4 – 11
561P4287งานวันขึ้นปีใหม่แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ7,000,0007,000,0003,000,0003,000,0003,000,000สำนักการศึกษา700,00050,000100,000100,00043,245100,00043.4 – 12
562P4298งานลอยกระทงแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000สำนักการศึกษาปป.3500,000100,000800,000ยกเลิก800,00043.4 – 13
563P4309งานตรุษจีนแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000สำนักการศึกษา500,000240,000200,000400,000239,400400,00043.4 – 14
564P43110งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ1,500,0006,000,0007,500,0007,500,0008,500,000สำนักการศึกษาแก้ไข4 งปม.ปี63-65 จาก6,000,000 แก้ไข13 แก้งปม.ปี 65 มาเป็น 8500000500,0004,500,0004,000,0001,000,000800,0004,453,795800,00043.4 – 15
565P43211เทศกาลถือศีลกินเจแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ700,000700,000500,000500,000500,000สำนักการศึกษา50,00050,00050,00020,000ดำเนินการ20,00043.4 – 16
566P43312พัฒนาลำตะคองสู่การท่องเที่ยวแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ100,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ4A7-61
567P4331ปรับปรุงทางเท้าถนนมิตรภาพ ช่วงจากแยกสีมาธานี ถึงโค้งวัดศาลาลอยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -71,190,000สำนักการช่าง43.4 – 17
568P4342ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึง ซอย 5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -4,600,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 63 ไป ปี 654,600,0004,600,00043.4 – 18
569P4353ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (สะพาน – สีมาคอนโดทาวน์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -4,639,000 - -สำนักการช่าง4,639,00043.4 – 19
570P4364ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 4 ข้างบ้านเลขที่ 109แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา362,000 - - - -สำนักการช่าง362,00043.4 – 20
571P4375ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 4 (หมู่บ้านอมรการ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -77,000 - -สำนักการช่าง77,00043.4 – 20
572P4386ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 4/6 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 17แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,235,000 - - - -สำนักการช่าง2,235,00043.4 – 21
573P4397ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 4/26 ซ้ายมือข้างบ้านเลขที่ 69/4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา654,000 - - - -สำนักการช่าง654,00043.4 – 22
574P4408ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนมิตรภาพ ซอย 4/32 ท้ายซอยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา860,000 - - - -สำนักการช่าง860,00043.4 – 23
575P4419ปรับปรุงผิวจราจรถนนสืบประชาอุทิศ (มิตรภาพ ซอย 8)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,900,000 - - - -สำนักการช่าง3,900,00043.4 – 24
576P44210ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (เทพรัตน์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -46,000 - -สำนักการช่าง46,00043.4 – 24
577P44311ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8 (ซอยเทพรัตน์ท้ายซอย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา377,000 - - - -สำนักการช่างเพิ่มเติม 1 น.32ลำดับ 9 ปี งปม.61=377,000 แต่ได้งปม. ปี61=380,000380,00043.4 – 25
578P44412ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ ซอย 11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -3,000,000 - - -สำนักการช่าง3,000,0002,980,00043.4 – 26
579P44513ปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 12แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,400,000 - - - -สำนักการช่าง3,400,00043.4 – 26
580P44614ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ ซอย 13 (คฤหาสน์ทอง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,253,000 - - - -สำนักการช่าง4,253,00043.4 – 27
581P44715ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ท้ายซอย (ทองประสิทธิ์เพลส)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -801,000 - -สำนักการช่าง801,00043.4 – 28
582P44816ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 17 แยกซ้ายมือสุดท้ายต่อจากของเดิมข้างบ้านเลขที่ 9/7แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา567,000 - - - -สำนักการช่าง567,00043.4 – 29
583P44917ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 17/1 แยกขวามือต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา828,000 - - - -สำนักการช่างแผน 61-64 น.44.33 ลำดับ 25 งปม.ปี 61=828,000 แต่ได้ งปม.ปี 61=876,000876,00043.4 – 30
584P45018ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมข้างบ้านเลขที่ 9/12แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา748,000 - - - -สำนักการช่าง748,00043.4 – 30
585P45119ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือหลังการเคหะแห่งชาติ ข้างบ้านเลขที่ 67/5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -332,000 - - -สำนักการช่าง332,000332,00043.4 – 31
586P45220ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 19 (แยกวัดป่าแดนสงบ– สถานพินิจ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -3,158,000 - - -สำนักการช่าง3,158,0003,158,00043.4 – 31
587P45321ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ ซอย 21แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -1,800,000 - - -สำนักการช่าง1,800,0001,633,00043.4 – 32
588P45422ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 25 แยกขวามือท้ายซอย (ศูนย์ไหม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -265,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 63 ไป ปี 6543.4 – 33
589P45523ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนมิตรภาพ 30 ขวามือ ซอยที่ 1 (ต่อจากของเดิม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา226,000 - - - -สำนักการช่าง226,00043.4 – 34
590P45624ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอยโชคดีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -221,000 - - -สำนักการช่าง221,000212,00043.4 – 35
591P45725ปรับปรุงทางเท้าถนนกุดั่นช่วงตั้งแต่แยกถนนพลแสนถึงแยกถนนจอมพลแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,294,000 - - - -สำนักการช่าง2,294,00043.4 – 36
592P45826ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete จากทางสี่แยก ตลาดใหม่ – สี่แยกวัดหนองไผ่ (ระยะที่ 1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -4,565,000 - -สำนักการช่างเพิ่มเติม 2 น.63 ลำดับ 27 ได้งปม. ปี62=4,150,000แต่ย้ายไปแผน61-65 ปี63=4,565,00043.4 – 37
593P45927ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete จากแยกตลาดนัดสวัสดิการ ช.2– แยกทางเข้าโรงกำจัดขยะ (ระยะที่ 3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -6,919,000สำนักการช่าง43.4 – 38
594P46028ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete จากแยกทางเข้า โรงกำจัดขยะ –โรงกำจัดขยะ (ระยะที่ 4)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -3,993,000 - -สำนักการช่างแก้ไข7 ย้ายจาก65ไป 6343.4 – 39
595P46129ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชดำเนินแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -7,660,000สำนักการช่าง43.4 – 40
596P46230ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าพร้อมระบบสาธารณูปโภค บริเวณถนนราชดำเนิน – ชุมพล (บางส่วน)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -10,414,000 - -สำนักการช่าง10,414,00043.4 – 40
597P46331ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชุมพลแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -4,235,000สำนักการช่าง43.4 – 41
598P46432ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัวรองแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -2,136,000สำนักการช่างแผน 61-64 น.44.22 ลำดับ 9 ได้ งปม.ปี 61=2,136,000 แต่แผน 61-65 ย้ายไปปี 65=2,136,00043.4 – 41
599P46533ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุรนารายณ์ ซอย 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา914,000 - - - -สำนักการช่างเพิ่มเติม 1 น.27 ลำดับ 3 ได้งปม. ปี 61=914,000 แต่ได้ งปม. ปี61=922,000922,00043.4 – 42
600P46634ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุรนารายณ์ ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,256,000 - - - -สำนักการช่าง1,256,00043.4 – 42
601P46735ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3 ช่วงที่ 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,072,000 - -สำนักการช่าง2,072,00043.4 – 43
602P46836ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 3/8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,219,000 - - - -สำนักการช่าง3,219,00043.4 – 43
603P46937ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11/1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,203,000 - -สำนักการช่าง2,203,00043.4 – 44
604P47038ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนสุรนารายณ์ ซอย 17แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -7,050,000 - -สำนักการช่าง7,050,00043.4 – 44
605P47139ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,400,000 - -สำนักการช่าง2,400,00043.4 – 45
606P47240ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 5/2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -781,000 - - -สำนักการช่าง781,000714,30043.4 – 45
607P47341ปรับปรุงผิวจราจรถนนเดชอุดม ซอย 14แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -6,800,000 - - -สำนักการช่าง5,500,0005,500,00043.4 – 46
608P47442ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเดชอุดม 14/11/1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา478,000 - - - -สำนักการช่าง478,00043.4 – 46
609P47543ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ลานจอดรถบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา420,000 - - - -สำนักการช่าง420,00043.4 – 47
610P47644ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนปักธงชัย ซอย 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา14,000,000 - - - -สำนักการช่าง14,000,00043.4 – 48
611P47745ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนปักธงชัย ซอย 2 ถึง ถนนมิตรภาพซอย 11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,527,000 - -สำนักการช่าง2,527,00043.4 – 49
612P47846ปรับปรุงผิวจราจรถนนปักธงชัย ซอย 4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,477,000 - - - -สำนักการช่าง2,477,00043.4 – 49
613P47947ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนปักธงชัย ซอย 6 แยกซ้ายมือข้างบ้านเลขที่ 226/5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา652,000 - - - -สำนักการช่าง652,00043.4 – 50
614P48048ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในการเคหะแห่งชาติ โครงการที่ 1 แยกขวามือข้างร้านประลองยุทธแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา846,000 - - - -สำนักการช่าง846,00043.4 – 51
615P48149ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนโยธาแยกซ้ายมือถนนโยธาถึงถนนสุรนารีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา810,000 - - - -สำนักการช่าง810,00043.4 – 52
616P48250ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนตรงข้ามวัดสุทธจินดา (คุ้ม 9)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา740,000 - - - -สำนักการช่าง740,00043.4 – 52
617P48351ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตรอกโรงต้ม (หลังจวนผู้ว่าฯ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,970,000 - - - -สำนักการช่าง3,970,00043.4 – 53
618P48452ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา614,000 - - - -สำนักการช่าง614,00043.4 – 54
619P48553ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตั้งแต่ศาลาชุมชนหนองแก้ช้างถึงหมู่บ้านเจริญแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,682,000 - - - -สำนักการช่าง1,682,00043.4 – 54
620P48654ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 3/13/8 (สุสานฝรั่ง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,251,000 - - - -สำนักการช่างแผน 61-64 น.44.35 ลำดับ 30 งปม.ปี61=1,251,000 แต่ได้ งปม.ปี 61=1,550,0001,550,00043.4 – 55
621P48755ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ข้างวัดป่าสาลวัน)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,920,000 - -สำนักการช่าง1,920,00043.4 – 56
622P48856ก่อสร้างทางจักรยานถนนสืบศิริแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา8,500,000 - - - -สำนักการช่าง8,500,00043.4 – 57
623P48957ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยลำปรุ (หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,800,000 - - - -สำนักการช่าง1,800,00043.4 – 58
624P49058ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 1) ถนนมิตรภาพ – ตรอกสวายเรียงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา5,367,000 - - - -สำนักการช่าง5,367,00043.4 – 59
625P49159ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 2 ตรอกสวายเรียง – ตรอกสมอรายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,000,000 - - - -สำนักการช่าง2,000,00043.4 – 60
626P49260ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ช่วงที่ 3) ตรอกสมอราย – ตรอกเสาธงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,765,000 - - - -สำนักการช่าง1,765,00043.4 – 61
627P49361ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกิ่งสวายเรียง (มิตรภาพ–สวายเรียง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,065,000 - - - -สำนักการช่างเพิ่มเติม 2 น.55 ลำดับ 19 งปม.ปี61=3,065000แต่ได้งปม.ปี61=10,200,00010,200,00043.4 – 62
628P49462ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา673,000 - - - -สำนักการช่าง673,00043.4 – 63
629P49563ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -1,000,000สำนักการช่าง43.4 – 64
630P49664ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -1,600,000สำนักการช่างแก้ไข 15 งปม.43.4 – 65
631P49765ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -543,000สำนักการช่าง543,000543,00043.4 – 66
632P49866ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 11แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -1,242,000สำนักการช่าง43.4 – 66
633P49967ปรับปรุงผิวจรจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/1/7แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,450,000 - - - -สำนักการช่าง2,450,00043.4 – 67
634P50068ปรับปรุงผิวจรจร ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,275,000 - - - -สำนักการช่าง1,275,00043.4 – 69
635P50169ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน 30 กันยา ซอย 6 แยกขวามือท้ายซอยข้างบ้านเลขที่ 416แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,584,000 - - - -สำนักการช่าง1,584,00043.4 – 70
636P50270ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพายัพทิศแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,534,000 - - - -สำนักการช่าง3,534,00043.4 – 71
637P50371ปรับปรุงผิวจราจรถนนพายัพทิศ ซอย 4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -3,633,000 - - -สำนักการช่าง3,633,0003,633,00043.4 – 72
638P50472ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศซอย 9/1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา634,000 - - - -สำนักการช่าง634,00043.4 – 73
639P50573ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ 9/15แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -698,000 - -สำนักการช่าง698,000698,00043.4 – 73
640P50674ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสำโรงจันทร์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -6,000,000 - - -สำนักการช่าง6,000,0006,000,00043.4 – 74
641P50775ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยท่าตะโกแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -30,000,000 - - -สำนักการช่าง30,000,00030,000,00043.4 – 75
642P50876ก่อสร้างขยายสะพาน ค.ส.ล. ซอยวัดท่าตะโกแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -1,550,000 - - -สำนักการช่าง1,550,0001,370,00043.4 – 76
643P50977ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,346,000 - - - -สำนักการช่าง1,346,00043.4 – 77
644P51078ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี ซอย 15 (ข้างบ้านเลขที่ 1935)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -128,000สำนักการช่าง128,00043.4 – 78
645P51179ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนมุขมนตรีซอย 19 แยกซ้ายมือข้างโรงเรียนวัดหลักร้อยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา350,000 - - - -สำนักการช่าง350,00043.4 – 79
646P51280ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมุขมนตรี 20แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -2,529,000 - - -สำนักการช่าง2,529,0002,240,00043.4 – 80
647P51381ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุรนารีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -6,344,000สำนักการช่าง43.4 – 81
648P51482ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเลียบคลอง ส่งน้ำ (หลังการเคหะแห่งชาติ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -104,000,000สำนักการช่างปป.1 ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ แก้ไข7 จากปี 64งปม. 70,000,000 ไป 63 งปม. 104,000,000 และแก้ไข10 แก้ไขเป้าหมาย, ปีงปม. จากปี 63 ไป ปี 6543.4 – 82
649P51583ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 20 (ข้างวัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา541,000 - - - -สำนักการช่าง541,00043.4 – 83
650P51684ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร 28/3 (กลางห้องแถว)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -143,000 - -สำนักการช่าง143,00043.4 – 84
651P51785ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างโฮมโปรถนนบายพาสแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -11,000,000 - -สำนักการช่าง43.4 – 85
652P51886ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์ (จากถนนท้าวสุระ – ถนนจอมพล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -3,100,000สำนักการช่าง43.4 – 86
653P51987ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3 (ท้ายซอย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา258,000 - - - -สำนักการช่าง258,00043.4 – 86
654P52088ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/15 (แยกขวามือ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา359,000 - - - -สำนักการช่าง359,00043.4 – 87
655P52189ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/6 ถึงถนนพายัพทิศ แยกตัดถนนท้าวสุระ ซอย 5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -3,810,000 - -สำนักการช่าง3,810,00043.4 – 88
656P52290ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3/15 เชื่อมถนนพายัพทิศ ซอย 9/3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -879,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 6543.4 – 89
657P52391ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างสระน้ำหนองโสน (ด้านทิศตะวันตก)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,000,000 - - - -สำนักการช่าง1,000,00043.4 – 90
658P52492ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่บ้านจิตวิไลแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา488,000 - - - -สำนักการช่าง488,00043.4 – 91
659P52593ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชุมชนย่าโม 4 ข้างบ้านเลขที่ 41/46แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,500,000 - - - -สำนักการช่าง3,500,00043.4 – 92
660P52694ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมยกฝาบ่อพักท่อระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,042,000 - - - -สำนักการช่าง2,042,00043.4 – 93
661P52795ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมหาชัย ซอยหลัก (ซอย 2 ช่วงสุดท้าย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,073,000 - -สำนักการช่าง2,073,0002,073,00043.4 – 93
662P52896ขยายผิวจราจรสะพานมหาชัยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -1,300,000 - - -สำนักการช่าง1,300,0001,300,00043.4 – 94
663P52997ขุดลอกพร้อมเทดาดคลองสาธารณะชุมชนมหาชัยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -4,000,000 - - -สำนักการช่าง4,000,0004,000,00043.4 – 95
664P53098ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนช้างเผือก ซอย 3 ถึง ปากทางเข้าโรงแรมบอสโฮเต็ลแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -7,803,000 - -สำนักการช่าง7,803,00043.4 – 96
665P53199ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนช้างเผือก ซอย 12 แยกซ้ายมือข้างบ้านเลขที่ 782/2–782/3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา537,000 - - - -สำนักการช่างเพิ่มเติม 1 น.42 ลำดับ 21 งบม. ปี61=537,000 ได้ งปม.ปี 61=551,000551,00043.4 – 97
666P532100ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคอง เชื่อมถนนช้างเผือกถึงถนนประปาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -4,000,000 -สำนักการช่างปป.2 ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ จากปี 62 งปม. 1,380,000 ไป ปี 64 งปม. 4,000,00043.4 – 98
667P533101ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคอง เชื่อมถนนช้างเผือก ถึง ถนนประปา ช่วงที่ 1 หลังโรงเรียนสุรนารีวิทยาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -22,565,000สำนักการช่างเปลี่ยนแปลง 2 น.58 รายการ 53 ปี62=10,500,000 แต่ย้ายไปปี 64=22,565,000, แก้ไข 11 จากปี 64 ไป 6543.4 – 99
668P534102ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคองเชื่อมถนนช้างเผือก ถึง ถนนประปา ช่วงที่ 2 หลังโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -4,000,000สำนักการช่างเปลี่ยนแปลง 2 น.59 รายการ 54 แก้ไข 6 งปม. ปี62=4,000,000 แต่ย้ายไปปี 64=4,000,000 , แก้ไข 11 จากปี 64 ไป 6543.4 – 100
669P535103ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ริมลำตะคองเชื่อมถนนช้างเผือก ถึง ถนนประปา ช่วงที่ 3 หลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -18,500,000สำนักการช่างเพิ่มเติม 1 น.27 ลำดับ 28 ได้งปม. ปี62=10,500,000 แต่ย้ายไปปี 64=18,500,000 , แก้ไข 11 จากปี 64 ไป 6543.4 – 101
670P536104ขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำตะคองสถานีดับเพลิงย่อยแห่งที่ 1 (สุรนารายณ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -1,800,000 - - -สำนักการช่าง1,800,0001,800,00043.4 – 102
671P537105ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝาระบบระบายน้ำ ถนนหลังวัดปรก (โศภณค้าข้าว – มิตรภาพ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,231,000 - -สำนักการช่าง1,231,00043.4 – 102
672P538106ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำถนนปักธงชัย ซอย 1 (แยกขวามือข้างร้านครัวเจ้าคุณ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -1,100,000สำนักการช่าง43.4 – 103
673P539107ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเซ็นเมรี่ ซอย 6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,480,000 - -สำนักการช่าง1,480,00043.4 – 104
674P540108ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุระ 2 (ข้างร้านเอสเอ็นคาร์แคร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,300,000 - -สำนักการช่าง1,300,00043.4 – 104
675P541109ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนตะคองเก่า (หลังโรงเรียนปลูกปัญญา)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา520,000 - - - -สำนักการช่าง520,00043.4 – 105
676P542110ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมะค่า (หลังโรงกล้วยไม้บุญฤทธิ์ออร์คิค)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -122,000 - -สำนักการช่าง122,00043.4 – 106
677P543111ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,374,000 - -สำนักการช่าง2,374,00043.4 – 106
678P544112ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,268,000 - -สำนักการช่าง2,268,00043.4 – 107
679P545113ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเลียบนคร ถึง สถานีรถไฟภูเขาลาดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -9,781,000สำนักการช่าง43.4 – 107
680P546114ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลวงจิตรแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -9,995,000 - -สำนักการช่าง9,995,00043.4 – 108
681P547115ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนปาริชาติ ซอย 3 (หลังตลาดเซฟวัน)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -3,814,000 - -สำนักการช่าง3,814,00043.4 – 109
682P548116ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -1,077,000 - - -สำนักการช่าง1,077,0001,077,00043.4 – 110
683P549117ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,467,000 - -สำนักการช่าง1,467,00043.4 – 111
684P550118ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -1,503,000 - - -สำนักการช่าง1,503,0001,503,00043.4 – 112
685P551119ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -6,769,000 - -สำนักการช่าง6,769,00043.4 – 113
686P552120ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ ซอย 5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,870,000 - -สำนักการช่าง1,870,00043.4 – 114
687P553121ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างร้างก๋วยเตี๋ยว ลูกไทร)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -245,000 - -สำนักการช่าง245,00043.4 – 114
688P554122ก่อสร้างสันชะลอความเร็ว ชุมชนโคราชคฤหาสน์ทองแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -305,000 - -สำนักการช่าง305,00043.4 – 115
689P555123ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (ซอยทางเข้ามูนไลท์เฮาส์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -500,000 - -สำนักการช่าง500,00043.4 – 115
690P556124ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไชยณรงค์ (จากถนนจอมพล – ถนนราชนิกูล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -2,600,000สำนักการช่าง43.4 – 116
691P557125ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกำแหงสงคราม (แยกไชยณรงค์ – แยกสรรพสิทธิ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -5,100,000 - -สำนักการช่าง5,100,00043.4 – 116
692P558126จัดทำเครื่องหมายจราจรถนนในเขตคูเมืองทั้งหมดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -6,350,000 - -สำนักการช่าง43.4 – 117
693P559127ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และปรับปรุงทางเท้า ถนนช้างเผือก (จากถนนราชสีมา – โชคชัย ถึงถนนมิตรภาพ – หนองคาย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -16,000,000 - -สำนักการช่างปป.2 เป้าหมาย งบประมาณ ปี 63 งปม. 10,284,000 เป็น 16,000,00010,284,00043.4 – 117
694P560128จัดทำหมุดหลักฐาน ระยะที่ 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -5,000,000 - -สำนักการช่าง5,000,00043.4 – 118
695P561129ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,000,000 - -สำนักการช่าง43.4 – 120
696P562130ติดตั้งระบบบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -50,000,000 -สำนักการช่าง43.4 – 121
697P563131ปรับปรุงและติดตั้งระบบสายเคเบิ้ลไฟฟ้าสาธารณะลงใต้ดิน Lot 2, 3 (ถนนสุรนารี, ถนนโพธิ์กลาง, ถนนจอมสุรางค์ยาตร์, ถนน บัวรอง, ถนนโยธา, ถนนบุรินทร์ และ ถนนพิบูลละเอียด (บางส่วน)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -52,000,000 - -สำนักการช่าง43.4 – 122
698P564132ติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -11,318,000 -สำนักการช่าง43.4 – 124
699P671133ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนพายัพทิศ 9/5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,433,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 654A2-58
700P672134ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 18แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -4,000,000สำนักการช่าง4,000,0004A2-59
701P673135ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนพิบูลละเอียด ซอย 12 (แยกขวามือ ซอยที่ 1 หลังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,700,000สำนักการช่าง2,700,0004A2-60
702P674136ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรี แยกขวามือสุดเขต (ข้างบ้านเลขที่ 2568 ร้านขายของชำ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -150,000สำนักการช่าง150,0004A2-61
703P675137ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลำปรุ (ข้างบ้านเลขที่ 2300/1 โรงผลิตน้ำดื่ม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -709,000สำนักการช่างปป.2 เป้าหมาย งบประมาณ ปี 64 งปม. 109,000 เป็น 709,000709,0004A2-61
704P676138ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยทางมอญ (มุขมนตรี-ทางรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,900,000สำนักการช่าง2,900,0004A2-62
705P677139ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพิบูลละเอียด ซอย 12/4 ถึง 12/6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -2,700,000สำนักการช่าง2,700,0004A2-63
706P678140ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาชัย ซอย 5/6-1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -670,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 65670,000670,0004A2-64
707P679141ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 8/7 (ข้างบ้านเลขที่ 111)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -1,500,000สำนักการช่าง1,500,0004A2-65
708P680142ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเบญจรงค์ (ซอยไปหัวทะเล 2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา530,000สำนักการช่าง530,0004A2-66
709P681143ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา5,550,000สำนักการช่าง5,550,0004A2-67
710P682144ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนบุรินทร์-ตรอกวัดม่วงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,311,000สำนักการช่าง1,311,0004A2-68
711P683145ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ตรอกกิ่งจันทร์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,900,000สำนักการช่าง2,900,0004A2-69
712P684146ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 25แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,891,000สำนักการช่าง2,891,0004A2-70
713P685147ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเซนต์เมรี่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,200,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 654A2-70
714P686148ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนท้าวสุระ 2/9แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,045,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 651,045,0001,045,0004A2-71
715P687149ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเยี่ยม ซอย 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,600,000สำนักการช่าง2,600,0004A2-72
716P688150ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดม่วงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,210,000สำนักการช่างปป.2 เป้าหมาย งบประมาณ ปี 64 งปม. 3,980,000 เป็น 2,210,0002,210,0004A2-73
717P689151ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ 20 (หน้าวัดป่าจิตตสามัคคี)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,970,000สำนักการช่าง3,970,0004A2-74
718P690152ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเซนต์เมรี่ ซอย 2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,263,000สำนักการช่าง1,263,0004A2-75
719P691153ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุรนารายณ์ ซอย 11/4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,735,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 654A2-76
720P692154ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนมหาชัย 2/2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,650,000สำนักการช่าง1,650,0004A2-77
721P693155ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยทรายเงิน (โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,200,000สำนักการช่าง3,200,0004A2-78
722P694156ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยลำปรุ 2/2 (ข้างบ้านเลขที่ 482)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา91,000สำนักการช่าง91,0004A2-79
723P695157ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ 25 จุด ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา64,400,000สำนักการช่าง4A2-80
724P696158ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ระยะที่ 3แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา15,650,000สำนักการช่าง4A2-81
725P697159จ้างออกแบบถนนและสะพานจากถนนสุรนารายณ์บริเวณประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ข้างหอประชุมถึงถนนท้าวสุระ ซอย 3/11 (สะพานข้ามลำตะคอง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา900,000สำนักการช่างแก้ไข9 ปี งปม. จาก ปี 64 ไป ปี 654A2-83
726P711160ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชดำเนิน-ถนนชุมพลแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา15,358,000สำนักการช่าง4A3-2
727P712161ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบสาธารณูปโภคถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนโพธิ์กลาง ถนนสุรนารี ถนนบัวรอง และถนนโยธาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา76,838,000สำนักการช่าง4A3-3
728P713162ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพลแสน (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,662,000สำนักการช่างปป.34A6-34
729P714163ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,580,000สำนักการช่างปป.44A6-35
730P715164ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัษฎางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา11,000,000สำนักการช่างปป.44A6-36
731P716165ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจอมพล (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,375,000สำนักการช่างปป.34A6-37
732P717166ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,975,000สำนักการช่างปป.34A6-38
733P718167ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,627,000สำนักการช่างปป.34A6-39
734P719168ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ และระบบประปาถนนกำแหงสงคราม (จากถนนวัชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,150,000สำนักการช่างปป.44A6-40
735P720169ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์(จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา7,500,000สำนักการช่างปป.44A6-41
736P721170ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมนัส (จากถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,726,000สำนักการช่างปป.34A6-42
737P722171ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์-ถนน ไชยณรงค์ (จากถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,880,000สำนักการช่างปป.44A6-43
738P723172ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุรนารี (จากถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา10,072,000สำนักการช่าง4A6-44
739P724173ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโพธิ์กลาง (จากถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา7,828,000สำนักการช่าง4A6-45
740P725174ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (จากถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา8,389,000สำนักการช่าง4A6-46
741P726175ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบัวรอง (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,347,000สำนักการช่างปป.34A6-47
742P727176ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้า และไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา8,617,000สำนักการช่างปป.44A6-48
743P728177ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้า และไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบุรินทร์ (จากถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,948,000สำนักการช่างปป.44A6-49
744P729178ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้า และไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,850,000สำนักการช่างปป.44A6-50
745P730179ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมุขมนตรี (ห้าแยกหัวรถไฟ-ถนนมิตรภาพ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา15,296,000สำนักการช่าง4A6-51
746P731180ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน 30 กันยา (จากถนนสุรนารายณ์ -ถนนกีฬากลาง)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา9,945,000สำนักการช่าง9,945,0009,945,0004A6-52
747P732181ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ถนนกีฬากลาง(ถนนช้างเผือก- ถนนมิตรภาพ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา7,421,000สำนักการช่าง4A6-53
748P733182ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอียด-ถนนร่วมเริงไชยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา12,478,000สำนักการช่าง4A6-54
749P734183ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม ซอย 6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,843,000สำนักการช่าง4A6-55
750P735184ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมนัส (ซอยตรงข้ามสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา413,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปมจาก ปี 64 ไป 65.4A6-56
751P736185ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างร้านโอซาก้าแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา453,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปมจาก ปี 65 ไป 64. และ ปป.34A6-57
752P737186ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 6แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา7,800,000สำนักการช่าง7,800,0007,800,0004A6-58
753P738187ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 8แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,989,000สำนักการช่าง4A6-59
754P739188ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพายัพทิศ ซอย 3/4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,144,000สำนักการช่าง4A6-60
755P740189ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนท้าวสุระซอย 13แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา5,416,000สำนักการช่าง5,416,0005,416,0004A6-61
756P741190ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 5/8 - 5/8/1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,484,000สำนักการช่าง2,484,0002,484,0004A6-62
757P742191ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนจิระ (จากถนนราชดำเนิน-จุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา14,200,000สำนักการช่าง4A6-63
758P743192ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ ซอย 3/13แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา946,000สำนักการช่าง946,000946,0004A6-64
759P744193ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนไชยณรงค์ ซอย 3/11 (บ้านมอญ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,821,000สำนักการช่าง4A6-65
760P745194ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 39แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,000,000สำนักการช่าง4A6-66
761P746195ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ 49แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,600,000สำนักการช่าง3,600,0003,600,0004A6-67
762P747196ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสืบศิริ 51แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,300,000สำนักการช่าง4A6-68
763P748197ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยข้างวัดโคกพรมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,170,000สำนักการช่าง4A6-69
764P749198ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเดชอุดม ซอย 3 - ซอย 5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,680,000สำนักการช่าง4A6-70
765P750199ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพซอย 8 (ปากซอยถนนมิตรภาพ-ถนนเลี่ยงเมือง 204)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา14,100,000สำนักการช่าง4A6-71
766P751200ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 5แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,911,000สำนักการช่าง4A6-72
767P752201ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนท่าตะโกข้าง หมู่บ้านไพรเวทแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา10,967,000สำนักการช่าง4A6-73
768P753202ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านวีไอพี ซอย 1/2 (จากถนนซอยวีไอพี1/2 - สุดถนนซอยวีไอพี 1/2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา459,000สำนักการช่าง4A6-74
769P754203ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมุขมนตรี ซอย 24 (ตรงข้ามสาธารณสุขสวนพริกไทย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา150,000สำนักการช่าง150,000150,0004A6-75
770P755204ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 28 เชื่อมซอย 30 (จากถนนมิตรภาพซอย 28 - ถนนมิตรภาพซอย 30)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,793,000สำนักการช่าง4A6-76
771P756205ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนมิตรภาพ ซอย 12/7แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา128,000สำนักการช่าง4A6-77
772P757206ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมุขมนตรีซอย 22 (บายพาส)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,162,000สำนักการช่าง4A6-78
773P758207ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณ ไฟจราจร ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา15,989,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-79
774P759208ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณ ไฟจราจรถนนมนัส (ถนนพลแสน ถึงถนนสรรพสิทธิ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา12,758,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-80
775P760209ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณ ไฟจราจรถนนจักรี กับถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนน กำแหงสงคราม)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา14,414,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-81
776P761210ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณ ไฟจราจรถนนราชดำเนิน (หน้าจวนผู้ว่าฯ-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา7,995,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-82
777P762211ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณ ไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนวัชรสฤษดิ์ ถึงถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา8,576,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-83
778P763212ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนมหาดไทย (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา9,901,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-84
779P764213ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนกำแหงสงคราม (ถนนวัชรสฤษดิ์ ถึงถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา7,643,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-85
780P765214ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนอัษฎางค์ (ถนนจอมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา10,310,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-86
781P766215ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนยมราช(ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา10,000,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-87
782P767216ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนพลแสน (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา8,108,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 658,108,0008,108,0004A6-88
783P768217ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา11,179,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-89
784P769218ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณไฟจราจร ถนนสุรนารี (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา16,952,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-90
785P770219ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนโพธิ์กลาง (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา17,570,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-91
786P771220ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะและสัญญาณ ไฟจราจร ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ (ถนนราชดำเนิน-ห้าแยกหัวรถไฟ)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา18,657,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-92
787P772221ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบัวรอง (ถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,016,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-93
788P773222ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนโยธา (ถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,837,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-94
789P774223ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบุรินทร์ (ถนนสุรนารี-ถนนราชสีมา-โชคชัย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,262,000สำนักการช่าง4A6-95
790P775224ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ และถนนเทศบาล (ถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา1,932,000สำนักการช่างแก้ไข 15 ปีงปม.จาก ปี 64 ไปปี 654A6-96
791P776225ติดตั้งระบบบริหารจัดการควบคุมไฟจราจรอัจฉริยะในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา11,318,000สำนักการช่าง5,000,0005,000,0004A6-97
792P777226ปรับปรุงระบบสื่อสารกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต เทศบาลนครนครราชสีมาเป็นแบบลงใต้ดินแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,000,000สำนักการช่างแก้ไขปี 64 ไป ปี 65 แก้ไข 154A6-99
793P778227ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยเสงี่ยมสุขอินทร์ (แยกขวามือที่ 3 จากซอยลำปรุ 2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา240,000สำนักการช่าง4A7-62
794P779228ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าโรงเรียโคราชพิทยาคมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา805,000สำนักการช่าง4A7-63
795P780229ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนช้างเผือก (จากถนนราชสีมา-โชคชัยถึงถนนมิตรภาพ-หนองคาย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา15,000,000สำนักการช่าง4A7-64
796P781230ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุรนารีแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,800,000สำนักการช่าง4A7-65
797P782231ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโพธิ์กลางแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,400,000สำนักการช่าง4A7-66
798P783232ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมสุรางค์ยาตร์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา6,400,000สำนักการช่าง4A7-67
799P784233ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบัวรองแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,000,000สำนักการช่าง4A7-68
800P785234ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยมราช (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,500,000สำนักการช่าง4A7-69
801P786235ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,500,000สำนักการช่าง4A7-70
802P787236ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,500,000สำนักการช่าง4A7-71
803P788237ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาดไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,500,000สำนักการช่าง4A7-72
804P789238ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,500,000สำนักการช่าง4A7-73
805P790239ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกำแหงสงคราม (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,500,000สำนักการช่าง4A7-74
806P791240ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจักรี-วัชรสฤษดิ์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,400,000สำนักการช่าง4A7-75
807P792241ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมนัสแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,900,000สำนักการช่าง4A7-76
808P793242ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนประจักษ์-ไชยณรงค์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา4,700,000สำนักการช่าง4A7-77
809P794243ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนราชดำเนิน (จวนผู้ว่าฯ-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา2,800,000สำนักการช่าง4A7-78
810P795244ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนราชนิกูล (ถนนราชดำเนิน-ถนนราชสีมา โชคชัย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,650,000สำนักการช่าง4A7-79
811P796245ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนประจักษ์-ถนนราชสีมา โชคชัย)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา3,800,000สำนักการช่าง4A7-80
812P5651เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าอาคารสูบน้ำแรงสูงที่ 1 โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์ - -3,300,000 - -สำนักการประปา43.4 – 126
813P5662ก่อสร้างอาคารสำหรับติดตั้งเครื่องจ่ายคลอรีนเหลว ณ โรงกรองน้ำ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์แผนงานการพาณิชย์ - - - -236,000สำนักการประปา43.4 – 127
814P5673ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างถังพักน้ำใสแผนงานการพาณิชย์ - - - -1,065,000สำนักการประปา43.4 – 128
815P5684การจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า)แผนงานการพาณิชย์ - - - -1,046,740,000สำนักการประปาแก้ไข4 งปม.และปีจากปี63 ไป64 จาก6,49,168,000 แก้ไข7 งปม.และปีจาก 64 ไป 63 จากงบ 665,169,000 เป็น 1,334,815,000 แก้ไข10 งปม เป้าหมาย ปีจาก63 มา 6543.4 – 129
816P5695เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์1,745,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 130
817P5706เปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าแรงสูงจากสายเปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน โรงสูบน้ำเขื่อนลำตะคองแผนงานการพาณิชย์ - - - -4,700,000สำนักการประปาปป.เป้าหมายและปีงบป. ปป.ครั้งที่ 643.4 – 131
818P5717วางท่อเมนประปาขนาด ? 200 มม. ถนนสืบศิริ ซอย 47 ทั้ง 2 ฝั่ง, ซอยเห็ดนางฟ้าบางส่วน, ซอย 39 บางส่วนไปซอย 32 (ข้างบ้านพักพลเอกเปรม)แผนงานการพาณิชย์7,250,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 132
819P5728วางท่อเมนประปา ขนาด ? 150 มม. ถนนมุขมนตรีซอยข้างโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลไปสิ้นสุดที่สามแยกถนนมุขมนตรีซอยข้างโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูลตัดกับถนนมุขมนตรีแผนงานการพาณิชย์1,000,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 133
820P5739วางท่อเมนประปาขนาด ? 150 มม. ถนนโพธิ์กลางด้านทิศใต้- ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ด้านทิศเหนือ และถนนเทศบาลด้านทิศตะวันออกแผนงานการพาณิชย์3,625,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 134
821P57410จัดหาท่ออุปกรณ์และวางท่อเมนประปาถนนโยธา 2 ฝั่งแผนงานการพาณิชย์ -3,500,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 135
822P57511จัดหาท่ออุปกรณ์และวางท่อเมนประปาถนนริมบุ่งด้านทิศตะวันออกเข้า ชุมชนโรงต้มพัฒนาคุ้ม 4แผนงานการพาณิชย์ -600,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 136
823P57612จัดหาท่ออุปกรณ์และวางท่อเมนประปาถนนกำแหงสงครามบางส่วนแผนงานการพาณิชย์4,500,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 137
824P57713จัดหาท่ออุปกรณ์และวางท่อเมนประปาถนนอัษฎางค์ด้านทิศเหนือแผนงานการพาณิชย์ - - -14,000,000 -สำนักการประปาแก้ไข 10 แก้ไขปีจาก ปี 62 เป็น ปี 6443.4 – 138
825P57814จัดหาท่ออุปกรณ์และวางท่อเมนประปาถนนอัษฎางค์ด้านทิศใต้แผนงานการพาณิชย์ -5,000,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 139
826P57915จัดหาท่ออุปกรณ์และวางท่อเมนประปาถนนมหาดไทยด้านทิศเหนือแผนงานการพาณิชย์9,500,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 140
827P58016จัดหาท่ออุปกรณ์และวางท่อเมนประปาถนนมหาดไทยด้านทิศใต้แผนงานการพาณิชย์8,000,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 141
828P58117เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแผนงานการพาณิชย์150,000150,000150,000150,000150,000สำนักการประปา150,000150,000150,00030,000150,00030,00043.4 – 142
829P58218ขุดลอกอ่างเก็บตะกอนโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์1,500,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 144
830P58319ซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็วโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์ -3,465,000495,0002,475,0002,475,000สำนักการประปา3,465,00043.4 – 145
831P58420วางท่อเมนประปาถนนสุรนารายณ์ ซอย 17แผนงานการพาณิชย์ -420,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 146
832P58521วางท่อเมนประปาถนนศิรินครด้านทิศเหนือ ถึงถนนสืบศิริด้านทิศตะวันตก และถนนสืบศิริ ซอย 10 ด้านทิศใต้ ถึงถนนมิตรภาพ ซอย 3 ด้านทิศตะวันออกแผนงานการพาณิชย์1,300,000 - - - -สำนักการประปา43.4 – 147
833P58622วางท่อเมนประปา ถนนราชนิกูลด้านทิศใต้แผนงานการพาณิชย์ -1,130,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 148
834P58723วางท่อเมนประปา ถนนสุรนารายณ์ ซอย 1 ถึงสุดแผนงานการพาณิชย์ -152,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 149
835P58824วางท่อเมนประปา ถนนท้าวสุระ ซอย 17, ถนนท้าวสุระ ซอย 19แผนงานการพาณิชย์ -352,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 150
836P58925วางท่อเมนประปา ถนนศิรินครแผนงานการพาณิชย์ - -3,750,000 - -สำนักการประปา43.4 – 151
837P59026วางท่อเมนประปา ถนนมิตรภาพ (ช่วงด้านหน้าวัดราษฎร์บำรุงถึงทางแยกซอยสวายเรียง)แผนงานการพาณิชย์ - -1,250,000 - -สำนักการประปา43.4 – 152
838P59127วางท่อเมนประปา (ท่อน้ำดิบ) บริเวณโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์ - -5,500,000 - -สำนักการประปา43.4 – 153
839P59228วางท่อเมนประปา ถนนพายัพทิศ ซอย 9/11แผนงานการพาณิชย์ -232,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 154
840P59329วางท่อเมนประปา ถนนราชดำเนิน (ด้านหน้าสนามกีฬาค่ายสุรนารี) ไปตามถนนจิระ เลี้ยวขวาแยกถนนไชยณรงค์ (ด้านหน้าวัดศาลาเย็น) เลี้ยวขวาไปตามถนนเบญจรงค์ ซอย 4 จนถึงถนนเบญจรงค์ซอย 6แผนงานการพาณิชย์ - -8,000,000 - -สำนักการประปา8,000,00043.4 – 155
841P59430วางท่อเมนประปา ถนนจันทร์แผนงานการพาณิชย์ - -2,000,000 - -สำนักการประปาแก้ไข 11 จากงปม.1300000 เป็น 20000001,300,00043.4 – 156
842P59531วางท่อเมนประปา ถนนราชดำเนินแผนงานการพาณิชย์ - - - -11,000,000สำนักการประปาแก้ไข 19 จาก ปี 62 ไปปี 6543.4 – 157
843P59632ศึกษาวางแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงขยายกำลังผลิตเทศบาลนครนครราชสีมาแผนงานการพาณิชย์ - -9,500,000 - -สำนักการประปา43.4 – 158
844P59733ปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปาขนาดกำลังการผลิต 500 ลบ.ม/ชม. แบบถังตกตะกอน Pulsator Clarifier และถังกรองทรายล้างอัตโนมัติที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์ - - -57,000,000 -สำนักการประปาแก้ไข 1643.4 – 160
845P59834วางท่อเมนประปา มิตรภาพ – หนองคาย (หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 เพาะชำ)แผนงานการพาณิชย์ -13,500,000 - - -สำนักการประปา13,500,00013,500,00043.4 – 162
846P59935วางท่อเมนประปา ซอยราชนิกูล 26แผนงานการพาณิชย์ -200,000 - - -สำนักการประปา200,00043.4 – 163
847P60036ปรับปรุงถังตกตะกอน-กรองอัตโนมัติ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแผนงานการพาณิชย์ - -2,545,000 - -สำนักการประปา43.4 – 164
848P60137จัดจ้างรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าที่โรงกรองน้ำอัษฎางค์แผนงานการพาณิชย์ -150,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 165
849P60238ปรับปรุง/เพิ่มกำลังการผลิตของโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (จากขนาดกำลังการผลิต 500 ลบ.ม./ชั่วโมง เป็นขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./ชั่วโมง)แผนงานการพาณิชย์ - -22,000,00022,000,00022,000,000สำนักการประปา43.4 – 166
850P60339เปลี่ยนสารกรองน้ำโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์ - -19,360,000 - -สำนักการประปาแก้ไข8 จากปี 63-65 เป็นปี 634,840,00043.4 – 167
851P60440ปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ แบบแนวเอียง (Incline Pump)แผนงานการพาณิชย์ - - -2,500,000 -สำนักการประปา43.4 – 168
852P60541ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำบริเวณ ซอยเดชอุดม 14 ถึง ถนนสืบศิริ ซอย 3/36 (ซอยข้างวัดป่าสาลวัน)แผนงานการพาณิชย์ - -1,900,000 - -สำนักการประปา43.4 – 169
853P60642วางท่อเมนประปา บริเวณมิตรภาพ ซอย 8 และมุขมนตรี ซอย 20 ถึงวัดเลียบแผนงานการพาณิชย์ - -7,500,000 - -สำนักการประปา43.4 – 170
854P60743วางท่อเมนประปา บริเวณถนนตรอกวัดท่าตะโก (ตรงข้ามหมู่บ้านศรีเพชร)แผนงานการพาณิชย์ - -450,000 - -สำนักการประปา450,00043.4 – 171
855P60844วางท่อเมนประปา บริเวณมิตรภาพ ซอย 4แผนงานการพาณิชย์ - -11,000,000 - -สำนักการประปา11,000,00043.4 – 172
856P60945พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างบูรณาการแผนงานการพาณิชย์ - -9,500,000 - -สำนักการประปา43.4 – 173
857P61046จัดซื้อน้ำประปาจากนิติบุคคลผู้เช่าระบบผลิตน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์ - - -38,412,00038,412,000สำนักการประปาปป.2 จากปี 63-65 มาเป็น 64-6543.4 – 175
858P61147จ้างปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสมตามโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้ำลำตะคองมายัง โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า)แผนงานการพาณิชย์ - - -2,500,000 -สำนักการประปา43.4 – 176
859P61248จัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (จากแหล่งน้ำลำตะคองมายังโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่าแผนงานการพาณิชย์ -649,168,000 - - -สำนักการประปา43.4 – 177
860P69849ก่อสร้างบ่อบาดาลบริเวณโรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์4,800,000สำนักการประปา4,800,0004,800,0004A2-85
861P69950ก่อสร้างบ่อบาดาลบริเวณสถานีสูบจ่ายหนองกระทุ่มแผนงานการพาณิชย์5,000,000สำนักการประปา4A2-86
862P70051ก่อสร้างบ่อบาดาลบริเวณสถานีสูบจ่ายการเคหะแผนงานการพาณิชย์5,000,000สำนักการประปา4A2-86
863P70152ก่อสร้างระบบควบคุมน้ำของสระพักน้ำดิบระยะที่ 1 และ ระยะที่ 3 โรงผลิตน้ำประปาบ้านใหม่หนองบอนแผนงานการพาณิชย์1,500,000สำนักการประปา4A2-87
864P70253การว่างท่อเมนประปาถนนสุรนารีด้านทิศใต้แผนงานการพาณิชย์8,000,000สำนักการประปา4A2-88
865P70354การว่างท่อเมนประปาถนนโพธิ์กลางด้านทิศใต้ ถนนโยธาด้านทิศตะวันตกแผนงานการพาณิชย์4,000,000สำนักการประปา4A2-89
866P70455วางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ ซอย 1 - ท้าวสุระ ซอย 2แผนงานการพาณิชย์3,200,000สำนักการประปา4A2-91
867P70556วางท่อเมนประปาถนนเบญจรงค์ ซอย 9แผนงานการพาณิชย์180,000สำนักการประปา180,000180,0004A2-92
868P70657ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบและระบบท่อจ่ายน้ำประปาแผนงานการพาณิชย์50,000,00050,000,00050,000,000สำนักการประปาเปลี่ยนแปลง 250,000,00015,000,0004A2-93
869P70758ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)แผนงานการพาณิชย์20,000,000สำนักการประปา4A2-94
870P70859จัดหาระบบผลิตน้ำประปาแบบอัลตร้าฟิวเตชั่น ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงแผนงานการพาณิชย์42,000,000สำนักการประปาแก้ไข 7 แก้งบประมาณจาก 39000000 เป็น 420000004A2-95
871P70960พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แนวท่อส่งน้ำรูปแบบสามมิติ(GIS:Three-Dimensinal Pipe Networks)และพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างบูรณาการ(District Metering Area:DMA) ระยะที่ 1แผนงานการพาณิชย์15,000,000สำนักการประปา4A6-100
872P71061ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขั้นสูงด้วยระบบอัลตร้าฟิวเตชั่นขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงแผนงานการพาณิชย์42,000,000สำนักการประปา4A6-102
873P71162ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขั้นสูงด้วยระบบอัลตร้าฟิวเตชั่นขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงแผนงานการพาณิชย์22,000,00022,000,000สำนักการประปาแก้ไข 10 แก้ไขชื่อและเป้าหมายเป็น 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แก้ไขปีเป็น ปี 64และ65 งบประมาณ 22,000,00022,000,0004A6-103
874P71263ติดตั้งมาตรวัดน้ำและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำแผนงานการพาณิชย์3,000,000สำนักการประปา4A7-81
875P71364ศึกษาและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคพื้นฐานเทศบาลนครนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องแผนงานการพาณิชย์25,000,000สำนักการประปา4A7-82
876P6131ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจรแผนงานงบกลาง5,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000สำนักปลัดเทศบาล5,000,0005,000,0001,000,0004,998,76043.4 – 179