plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

ที่โครงการสถานะรายงานผลงบประมาณ (บาท)หน่วยงานรับผิดชอบหลักร้อยละความก้าวหน้าเบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)แผนงานหมายเหตุยุทธศาสตร์
1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นขออนุมัติโครงการตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา2040,000แผนงานการศึกษา11
2ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน400,000กองสวัสดิการสังคม40400,000แผนงานสังคมสงเคราะห์21
3การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน10,000กองสวัสดิการสังคม6010,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน31
4เทศบาลเคลื่อนที่ยังไม่ดำเนินการล่าช้า100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน41
5เวทีชุมชนขออนุมัติโครงการตามแผน100,000กองสวัสดิการสังคม20100,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน51
6ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่นยังไม่ดำเนินการตามแผน100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน61
7ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน100,000กองสวัสดิการสังคม60100,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน71
8พัฒนาองค์กรชุมชนขออนุมัติโครงการตามแผน1,400,000กองสวัสดิการสังคม201,400,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน81
9ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน250,000กองสวัสดิการสังคม 60 64,411185,589แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน91
10แก้ไขปัญหายาเสพติดยังไม่ดำเนินการล่าช้า200,000กองสวัสดิการสังคม0200,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน101
11ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนปักธงชัยซอย 6ขออนุมัติโครงการล่าช้า2,536,000สำนักช่าง202,536,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา111
12ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ21 (แยกขวามือที่ 1)ขออนุมัติโครงการตามแผน1,798,000สำนักช่าง201,798,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา121
13ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุรนารี (ข้างร้านหมวยสร)ขออนุมัติโครงการล่าช้า2,297,000สำนักช่าง202,297,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา131
14ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุรนารี 2 (หน้าโรงเรียนเตชะวิท)ขออนุมัติโครงการล่าช้า5,321,000สำนักช่าง205,321,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา141
15ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพระหว่างซอยมิตรภาพ 13-15 (ลานจอดรถเซฟวัน)ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,455,000สำนักช่าง203,455,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา151
16ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3ขออนุมัติโครงการตามแผน910,000สำนักช่าง20910,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา161
17ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล.ถนนโยธาตรงข้ามประตูวัดแจ้งในยังไม่ดำเนินการตามแผน670,000สำนักช่าง0670,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา171
18ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนร่วมเริงไชย ซอยอยู่ยืนขออนุมัติโครงการล่าช้า2,300,000สำนักช่าง202,300,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา181
19ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท้าวสุระ ซอย 1 – ซอย 3/5 (จากถนนราชสีมา - โชคชัย – ถนนท้าวสุระ ซอย 3)ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,363,000สำนักช่าง203,363,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา191
20ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9ขออนุมัติโครงการตามแผน1,462,000สำนักช่าง201,462,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา201
21ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1ขออนุมัติโครงการตามแผน507,000สำนักช่าง20507,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา211
22ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเลียบนคร ข้างบ้านเลขที่ 3060/25ขออนุมัติโครงการตามแผน1,514,000สำนักช่าง201,514,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา221
23ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือที่ 2 เข้าวัดป่าแดนสงบขออนุมัติโครงการตามแผน1,428,000สำนักช่าง201,428,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา231
24ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบัวรองยังไม่ดำเนินการล่าช้า2,000,000สำนักช่าง02,000,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา241
25ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยเนินทรายต่อจากถนนเดิมยังไม่ดำเนินการล่าช้า225,000สำนักช่าง0225,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา251
26ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 29 ต่อจากถนนเดิมขออนุมัติโครงการตามแผน1,450,000สำนักช่าง201,450,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา261
27ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 3/1ขออนุมัติโครงการล่าช้า2,050,000สำนักช่าง202,050,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา271
28ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสืบศิริซอย 17ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,850,000สำนักช่าง203,850,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา281
29ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนพายัพทิศ ซอย 9/15 แยกซ้ายมือ ที่ 1ขออนุมัติโครงการตามแผน1,130,000สำนักช่าง201,130,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา291
30ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ 2/8 เชื่อมซอยกิ่งสวายเรียงขออนุมัติโครงการล่าช้า2,100,000สำนักช่าง202,100,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา301
31ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 22/6ยังไม่ดำเนินการตามแผน670,000สำนักช่าง0670,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา311
32ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัย (ติดถนนสุรนารายณ์)ขออนุมัติโครงการตามแผน1,644,000สำนักช่าง201,644,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา321
33ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนกีฬากลาง (ถนนช้างเผือก - ถนนมิตรภาพ)ขออนุมัติโครงการล่าช้า9,060,000สำนักช่าง209,060,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา331
34ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาดไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน3,500,000สำนักช่าง03,500,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา341
35ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน3,500,000สำนักช่าง03,500,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา351
36ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน3,500,000สำนักช่าง03,500,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา361
37ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยมราช (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน4,250,000สำนักช่าง04,250,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา371
38ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน5,553,000สำนักช่าง05,553,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา381
39ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำถนนกำแหงสงคราม (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน5,570,000สำนักช่าง05,570,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา391
40ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน6,780,000สำนักช่าง06,780,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา401
41ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมนัส (ถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน4,230,000สำนักช่าง04,230,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา411
42ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน6,800,000สำนักช่าง06,800,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา421
43ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน8,617,000สำนักช่าง08,617,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา431
44ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเตม ครั้งที่ 1ยังไม่ดำเนินการตามแผน2,850,000สำนักช่าง02,850,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา441
45รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีขออนุมัติโครงการล่าช้า200,000สำนักปลัดเทศบาล20200,000แผนงานการรักษาความสงบภายใน12
46อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจระหว่างดำเนินการตามแผน 56,754,600สำนักการศึกษา6027,486,90029,627,700แผนงานการศึกษา22
47อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)ระหว่างดำเนินการตามแผน 13,000,000สำนักการศึกษา602,200,31010,799,690แผนงานการศึกษาผูกพัน32
48สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระหว่างดำเนินการตามแผน 40,246,800สำนักการศึกษา6015,666,06524,580,735แผนงานการศึกษา42
49สานฝันสู่น้องจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา52
50วันเยาวชนแห่งชาติจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 200,000สำนักการศึกษา40200,000แผนงานการศึกษา62
51ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระหว่างดำเนินการตามแผน 1,500,000 สำนักการศึกษา60327,0001,173,000แผนงานการศึกษาผูกพัน72
52แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา40100,000แผนงานการศึกษา82
53พัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้จัดซื้อจัดจ้างตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา92
54พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 10,000สำนักการศึกษา4010,000แผนงานการศึกษา102
55อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 100,000สำนักการศึกษา40100,000แผนงานการศึกษา112
56แนะแนวทางการศึกษาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 10,000สำนักการศึกษา4010,000แผนงานการศึกษา122
57อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน 30,000สำนักการศึกษา2030,000แผนงานการศึกษา132
58อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน 100,000สำนักการศึกษา20100,000แผนงานการศึกษา142
59พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักการศึกษา2050,000แผนงานการศึกษา152
60สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักการศึกษา2050,000แผนงานการศึกษา162
61พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน200,000สำนักการศึกษา40200,000แผนงานการศึกษา172
62ส่งเสริมทักษะการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4025,95024,050แผนงานการศึกษาผูกพัน182
63ห้องเรียนสองภาษาระหว่างดำเนินการตามแผน3,000,000สำนักการศึกษา60717,0002,283,000แผนงานการศึกษาผูกพัน192
64การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)ระหว่างดำเนินการตามแผน600,000สำนักการศึกษา60177,560422,440แผนงานการศึกษา202
65พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงขออนุมัติโครงการตามแผน60,000สำนักการศึกษา2060,000แผนงานการศึกษา212
66พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศระหว่างดำเนินการตามแผน1,000,000สำนักการศึกษา60307,180692,820แผนงานการศึกษาผูกพัน222
67ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืนระหว่างดำเนินการตามแผน50,000สำนักการศึกษา6049,96040แผนงานการศึกษา232
68ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)ระหว่างดำเนินการตามแผน20,000สำนักการศึกษา6019,9991แผนงานการศึกษา242
69ศิลปะร่วมสมัยระหว่างดำเนินการตามแผน100,000สำนักการศึกษา6099,845155แผนงานการศึกษา252
70สร้างเสริมทักษะด้าน ICTระหว่างดำเนินการตามแผน100,000สำนักการศึกษา60100,000แผนงานการศึกษา262
71พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน40,000สำนักการศึกษา4040,000แผนงานการศึกษา272
72อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักการศึกษา2050,000แผนงานการศึกษา282
73ห้องสมุดดนตรีดิจิทัลขออนุมัติโครงการตามแผน120,000สำนักการศึกษา20120,000แผนงานการศึกษา292
74TK Bandขออนุมัติโครงการตามแผน20,000สำนักการศึกษา2020,000แผนงานการศึกษา302
75TK Sport Gamesจัดซื้อจัดจ้างตามแผน20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศึกษา312
76TK care and good healthขออนุมัติโครงการตามแผน20,000สำนักการศึกษา2020,000แผนงานการศึกษา322
77TK Book Campจัดซื้อจัดจ้างตามแผน20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศึกษา332
78TK Culture การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นขออนุมัติโครงการตามแผน20,000สำนักการศึกษา2020,000แผนงานการศึกษา342
79เปิดโลกการเรียนรู้ เรียนรู้ชีวิต ชีวิตเรียนรู้ขออนุมัติโครงการตามแผน30,000สำนักการศึกษา2030,000แผนงานการศึกษา352
80จัดกิจกรรมวันเด็กระหว่างดำเนินการตามแผน500,000สำนักการศึกษา60500,000แผนงานการศึกษา362
81TK little Libraryขออนุมัติโครงการตามแผน200,000สำนักการศึกษา20200,000แผนงานการศึกษา372
82ประกวดสภานักเรียนขออนุมัติโครงการตามแผน10,000สำนักการศึกษา2010,000แผนงานการศึกษา382
83จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการระหว่างดำเนินการตามแผน800,000สำนักการศึกษา60800,000แผนงานการศึกษา392
84แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา402
85พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ระหว่างดำเนินการตามแผน30,000สำนักการศึกษา6025,7004,300แผนงานการศึกษา412
86วิจัยทางการศึกษาขออนุมัติโครงการตามแผน10,000สำนักการศึกษา2010,000แผนงานการศึกษา422
87นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาระหว่างดำเนินการตามแผน30,000สำนักการศึกษา604,00026,000แผนงานการศึกษา432
88ห้องเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์การคำนวณและภาษาต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขออนุมัติโครงการตามแผน100,000สำนักการศึกษา20100,000แผนงานการศึกษา442
89ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักการศึกษา2050,000แผนงานการศึกษา452
90ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักการศึกษา2050,000แผนงานการศึกษา462
91ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา472
92พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยขออนุมัติโครงการตามแผน100,000สำนักการศึกษา20100,000แผนงานการศึกษา482
93งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา492
94อบรมวินัยจราจรขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักการศึกษา2050,000แผนงานการศึกษา502
95เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพขออนุมัติโครงการตามแผน500,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20500,000แผนงานสาธารณสุข512
96การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการตามแผน1,800,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม01,800,000แผนงานสาธารณสุข522
97โรงอาหารสะอาดขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2050,000แผนงานสาธารณสุข532
98พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารขออนุมัติโครงการตามแผน100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20100,000แผนงานสาธารณสุข542
99แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน 240,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20240,000แผนงานสาธารณสุข552
100ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนขออนุมัติโครงการตามแผน100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20100,000แผนงานสาธารณสุข562
101สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีขออนุมัติโครงการตามแผน333,600สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20333,600แผนงานสาธารณสุข572
102สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีขออนุมัติโครงการตามแผน40,200สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2040,200แผนงานสาธารณสุข582
103จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20100,000แผนงานสาธารณสุข592
104การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า1,000,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม201,000,000แผนงานสาธารณสุข602
105พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุยังไม่ดำเนินการล่าช้า 200,000กองสวัสดิการสังคม0200,000แผนงานสังคมสงเคราะห์612
106พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยังไม่ดำเนินการล่าช้า 100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสังคมสงเคราะห์622
107อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการล่าช้า 50,000กองสวัสดิการสังคม050,000แผนงานสังคมสงเคราะห์632
108อบรมผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการตามแผน 130,000กองสวัสดิการสังคม0130,000แผนงานสังคมสงเคราะห์642
109อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการตามแผน 80,000กองสวัสดิการสังคม080,000แผนงานสังคมสงเคราะห์652
110พัฒนาศักยภาพสตรียังไม่ดำเนินการล่าช้า 250,000กองสวัสดิการสังคม0250,000แผนงานสังคมสงเคราะห์662
111สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นยังไม่ดำเนินการตามแผน 100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสังคมสงเคราะห์672
112ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยระหว่างดำเนินการตามแผน 250,000กองสวัสดิการสังคม6069,100180,900แผนงานสังคมสงเคราะห์682
113อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าขออนุมัติโครงการตามแผน400,000สำนักช่าง20400,000แผนงานเคหะและชุมชน692
114อบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุมดูแลการใช้หอกระจายข่าวในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการตามแผน100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานเคหะและชุมชน702
115แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ยังไม่ดำเนินการตามแผน300,000กองสวัสดิการสังคม0300,000แผนงานเคหะและชุมชน712
116ดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชนระหว่างดำเนินการตามแผน900,000สำนักการศึกษา60874,91625,084แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการตั้งไว้ 600,000 บาท โอนเพิ่ม 300,000 บาท722
117แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน300,000สำนักการศึกษา6033,900266,100แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ732
118ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขันขออนุมัติโครงการตามแผน20,000สำนักการศึกษา2020,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ742
119จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการขออนุมัติโครงการตามแผน250,000สำนักการศึกษา20250,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ752
120แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน50,000สำนักการศึกษา2050,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ762
121เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขออนุมัติโครงการล่าช้า500,000สำนักการศึกษา20320,000180,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการโอนลด 320,000 บาท772
122เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทยระหว่างดำเนินการตามแผน500,000สำนักการศึกษา60300,000200,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการโอนลด 300,000 บาท782
123แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน200,000สำนักการศึกษา40200,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ792
124งานวันวิสาขบูชาระหว่างดำเนินการตามแผน80,000สำนักการศึกษา6080,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ802
125งานวันมาฆบูชาระหว่างดำเนินการตามแผน60,000สำนักการศึกษา6060,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ812
126พัฒนาสุขาภิบาลสถานประกอบการขออนุมัติโครงการตามแผน80,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2080,000แผนงานสาธารณสุข13
127คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนขออนุมัติโครงการตามแผน60,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2060,000แผนงานเคหะและชุมชน23
128จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขออนุมัติโครงการตามแผน10,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2010,000แผนงานเคหะและชุมชน33
129จัดการมูลฝอยติดเชื้อขออนุมัติโครงการตามแผน60,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2060,000แผนงานเคหะและชุมชน43
130ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบคลองชลประทาน ซอยสมสปาขออนุมัติโครงการตามแผน 11,000,000สำนักช่าง2011,000,000แผนงานเคหะและชุมชน53
131ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงข้ามอู่ช่างสมขออนุมัติโครงการตามแผน 4,200,000 สำนักช่าง204,200,000แผนงานเคหะและชุมชน63
132ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 14ขออนุมัติโครงการตามแผน 4,000,000 สำนักช่าง204,000,000แผนงานเคหะและชุมชน73
133ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชูขออนุมัติโครงการตามแผน 9,300,000 สำนักช่าง209,300,000แผนงานเคหะและชุมชน83
134ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า 5,000,000สำนักช่าง205,000,000แผนงานเคหะและชุมชน93
135เมืองสะอาดยังไม่ดำเนินการล่าช้า150,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม0150,000แผนงานเคหะและชุมชน103
136ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)จัดซื้อจัดจ้างตามแผน700,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม40700,000แผนงานเคหะและชุมชน113
137ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศขออนุมัติโครงการตามแผน70,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2070,000แผนงานเคหะและชุมชน123
138ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง)ยังไม่ดำเนินการล่าช้า5,500,000สำนักช่าง05,500,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา133
139ส่งเสริมการตลาดระหว่างดำเนินการตามแผน100,000กองสวัสดิการสังคม609,99990,001แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน14
140ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพขออนุมัติโครงการล่าช้า400,000กองสวัสดิการสังคม20400,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน24
141สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า200,000กองสวัสดิการสังคม20200,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน34
142งานสงกรานต์จัดซื้อจัดจ้างตามแผน1,000,000สำนักการศึกษา401,000,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ44
143งานแห่เทียนพรรษาขออนุมัติโครงการตามแผน1,500,000สำนักการศึกษา201,500,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ54
144งานวันขึ้นปีใหม่ระหว่างดำเนินการตามแผน100,000สำนักการศึกษา60100,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการผูกพัน64
145งานลอยกระทงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน600,000สำนักการศึกษา100 558,95941,041แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ74
146งานตรุษจีนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า400,000สำนักการศึกษา40400,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ84
147งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีจัดซื้อจัดจ้างตามแผน500,000สำนักการศึกษา40500,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ94
148เทศกาลถือศีลกินเจจัดซื้อจัดจ้างตามแผน20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ104
149ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการล่าช้า80,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ080,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ114
150อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่าพาชมเมืองจัดซื้อจัดจ้างตามแผน100,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ40100,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ124
151ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวยังไม่ดำเนินการล่าช้า80,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ080,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ134
152จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน500,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ60 52,564447,436แผนงานบริหารงานทั่วไป15
153อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า50,000สำนักปลัดเทศบาล2050,000แผนงานบริหารงานทั่วไป25
154อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลขออนุมัติโครงการล่าช้า300,000สำนักปลัดเทศบาล20300,000แผนงานการรักษาความสงบภายใน35
155วัดผลและประเมินผลขออนุมัติโครงการตามแผน10,000สำนักการศึกษา2010,000แผนงานการศึกษา45
156อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผน200,000สำนักการศึกษา40 6,000194,000แผนงานการศึกษาผูกพัน55
157อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการตามแผน100,000สำนักการศึกษา20100,000แผนงานการศึกษา65
158พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)ขออนุมัติโครงการตามแผน100,000สำนักการศึกษา20100,000แผนงานการศึกษา75
159ปรับปรุงทางเชื่อมและทางเดินระหว่างอาคารจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง) พร้อมปรับปรุงบริเวณลานซักล้างขออนุมัติโครงการล่าช้า300,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20300,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา85
160ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)ขออนุมัติโครงการล่าช้า91,500สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2091,500แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา95
161ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)ขออนุมัติโครงการตามแผน780,000สำนักการศึกษา20780,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา105
162ปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมฝารางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)ขออนุมัติโครงการตามแผน300,000สำนักการศึกษา20300,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา115
163ปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อใช้เป็นโรงฝึกงานขออนุมัติโครงการตามแผน1,100,000สำนักการศึกษา201,100,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา125
164ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)ขออนุมัติโครงการตามแผน2,800,000สำนักการศึกษา202,800,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา145
165ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)ขออนุมัติโครงการตามแผน130,000สำนักการศึกษา20130,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา155
166ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนมหาชัย - อุดมพรขออนุมัติโครงการตามแผน210,000กองสวัสดิการสังคม20210,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา165
167ปรับปรุงประตูทางเข้าออกหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)ขออนุมัติโครงการล่าช้า100,000สำนักการศึกษา20100,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา135