plan

รายงานสถานะโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

ที่โครงการสถานะรายงานผลงบประมาณ (บาท)หน่วยงานรับผิดชอบหลักร้อยละความก้าวหน้าเบิกจ่าย (บาท)คงเหลือ (บาท)แผนงานหมายเหตุยุทธศาสตร์
1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 40,000 สำนักการศึกษา4034,3005,700แผนงานการศึกษาเบิกจ่าย 34,300 บาท ก่อหนี้ 5,700 บาท11
2ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน400,000กองสวัสดิการสังคม60133,560166,440แผนงานสังคมสงเคราะห์โอนลด 100,000 บาท21
3การจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน10,000กองสวัสดิการสังคม608,6701,330แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน31
4เทศบาลเคลื่อนที่ยังไม่ดำเนินการล่าช้า100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน41
5เวทีชุมชนขออนุมัติโครงการล่าช้า100,000กองสวัสดิการสังคม20100,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน51
6ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่นยังไม่ดำเนินการล่าช้า100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน61
7ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน100,000กองสวัสดิการสังคม6096,0004,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน71
8พัฒนาองค์กรชุมชนระหว่างดำเนินการตามแผน1,400,000กองสวัสดิการสังคม60646,710403,290แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโอนลด 350,000 บาท81
9ประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน250,000กองสวัสดิการสังคม 60116,161133,839แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน91
10แก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างดำเนินการตามแผน200,000กองสวัสดิการสังคม60100,90099,100แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน101
11ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนปักธงชัยซอย 6จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า2,536,000สำนักช่าง402,536,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา111
12ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ21 (แยกขวามือที่ 1)ขออนุมัติโครงการล่าช้า1,798,000สำนักช่าง201,798,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา121
13ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุรนารี (ข้างร้านหมวยสร)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า2,297,000สำนักช่าง402,297,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา131
14ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุรนารี 2 (หน้าโรงเรียนเตชะวิท)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า5,321,000สำนักช่าง405,321,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา141
15ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพระหว่างซอยมิตรภาพ 13-15 (ลานจอดรถเซฟวัน)ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,455,000สำนักช่าง203,455,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา151
16ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 17 แยกขวามือที่ 3ขออนุมัติโครงการล่าช้า910,000สำนักช่าง20910,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา161
17ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล.ถนนโยธาตรงข้ามประตูวัดแจ้งในขออนุมัติโครงการล่าช้า670,000สำนักช่าง0670,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา171
18ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนร่วมเริงไชย ซอยอยู่ยืนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า2,300,000สำนักช่าง402,300,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา181
19ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนท้าวสุระ ซอย 1 – ซอย 3/5 (จากถนนราชสีมา - โชคชัย – ถนนท้าวสุระ ซอย 3)ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,363,000สำนักช่าง203,363,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา191
20ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 30 กันยา ซอย 2/1/9ขออนุมัติโครงการล่าช้า1,462,000สำนักช่าง201,462,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา201
21ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 24 แยกขวามือที่ 1ขออนุมัติโครงการล่าช้า507,000สำนักช่าง20507,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา211
22ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเลียบนคร ข้างบ้านเลขที่ 3060/25จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า1,514,000สำนักช่าง401,514,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา221
23ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนมิตรภาพ ซอย 19 แยกซ้ายมือที่ 2 เข้าวัดป่าแดนสงบจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า1,428,000สำนักช่าง401,428,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา231
24ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบัวรองขออนุมัติโครงการล่าช้า2,000,000สำนักช่าง202,000,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา241
25ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยเนินทรายต่อจากถนนเดิมขออนุมัติโครงการล่าช้า225,000สำนักช่าง20225,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา251
26ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 29 ต่อจากถนนเดิมขออนุมัติโครงการล่าช้า1,450,000สำนักช่าง201,450,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา261
27ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสืบศิริ ซอย 3/1ขออนุมัติโครงการล่าช้า2,050,000สำนักช่าง202,050,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา271
28ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสืบศิริซอย 17จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า3,850,000สำนักช่าง403,850,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา281
29ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำถนนพายัพทิศ ซอย 9/15 แยกซ้ายมือ ที่ 1จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า1,130,000สำนักช่าง401,130,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา291
30ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยลำปรุ 2/8 เชื่อมซอยกิ่งสวายเรียงจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า2,100,000สำนักช่าง402,100,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา301
31ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 22/6ขออนุมัติโครงการล่าช้า670,000สำนักช่าง20670,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา311
32ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชัย (ติดถนนสุรนารายณ์)ขออนุมัติโครงการล่าช้า1,644,000สำนักช่าง201,644,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา321
33ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนกีฬากลาง (ถนนช้างเผือก - ถนนมิตรภาพ)ขออนุมัติโครงการล่าช้า9,060,000สำนักช่าง209,060,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา331
34ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนมหาดไทย (ถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,500,000สำนักช่าง203,500,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา341
35ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจอมพล (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,500,000สำนักช่าง203,500,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา351
36ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ขออนุมัติโครงการล่าช้า3,500,000สำนักช่าง203,500,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา361
37ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยมราช (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์)จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างตามแผน4,250,000สำนักช่าง404,250,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา371
38ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัษฎางค์ (ถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างตามแผน5,553,000สำนักช่าง405,553,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา381
39ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำถนนกำแหงสงคราม (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างตามแผน5,570,000สำนักช่าง405,570,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา391
40ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจักรี-ถนนวัชรสฤษดิ์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างตามแผน6,780,000สำนักช่าง406,780,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา401
41ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมนัส (ถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างตามแผน4,230,000สำนักช่าง404,230,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา411
42ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างตามแผน6,800,000สำนักช่าง406,800,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา421
43ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างตามแผน8,617,000สำนักช่าง408,617,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา431
44ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) จ่ายเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเตม ครั้งที่ 1จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า2,850,000สำนักช่าง402,850,000แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา441
45รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีระหว่างดำเนินการตามแผน250,000สำนักปลัดเทศบาล6061,353188,647แผนงานการรักษาความสงบภายในตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 50,000 บาท12
46อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจระหว่างดำเนินการตามแผน 56,754,600สำนักการศึกษา6027,486,90028,540,973แผนงานการศึกษาผูกพัน 726,727 บาท22
47อาหารสำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)ระหว่างดำเนินการตามแผน 15,250,290สำนักการศึกษา606,018,185.08885,628.92แผนงานการศึกษาผูกพัน 8,346,476 บาท ตั้งไว้ 13,000,000 บาท โอนเพิ่ม 2,250,290 บาท32
48สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาระหว่างดำเนินการตามแผน 40,246,800สำนักการศึกษา6015,775,0659,584,267.15แผนงานการศึกษาก่อหนี้ 14,887,467.8542
49สานฝันสู่น้องจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา52
50วันเยาวชนแห่งชาติจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 200,000สำนักการศึกษา40200,000แผนงานการศึกษา62
51ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระหว่างดำเนินการตามแผน 1,500,000 สำนักการศึกษา60654,00092,000แผนงานการศึกษาโอนลด 100,000 บาท ผูกพัน 654,000 บาท72
52แข่งขันทักษะและกิจกรรมทางวิชาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 100,000 สำนักการศึกษา40100,000แผนงานการศึกษา82
53พัฒนาทักษะกิจกรรมการเรียนรู้จัดซื้อจัดจ้างตามแผน 50,000 สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา92
54พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนยกเลิกโครงการ- 10,000สำนักการศึกษา-10,000-แผนงานการศึกษาโอนลด 10,000 บาท102
55อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดระหว่างดำเนินการตามแผน200,000สำนักการศึกษา6037,00033,500แผนงานการศึกษาตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท ผูกพัน 129,500 บาท112
56แนะแนวทางการศึกษาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 10,000สำนักการศึกษา4010,000แผนงานการศึกษา122
57อบรมการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 30,000สำนักการศึกษา4030,000แผนงานการศึกษา132
58อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 100,000สำนักการศึกษา40100,000แผนงานการศึกษา142
59พัฒนาและส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา152
60สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา162
61พัฒนาดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการ

ตามแผน500,000สำนักการศึกษา60210,28081,510แผนงานการศึกษาตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 300,000 บาท ก่อหนี้ 208,210 บาท172
62ส่งเสริมทักษะการแข่งขันวิชาการศิลปหัตถกรรมดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน50,000สำนักการศึกษา10049,650350แผนงานการศึกษา182
63ห้องเรียนสองภาษาระหว่างดำเนินการตามแผน3,000,000สำนักการศึกษา601,434,000132,000แผนงานการศึกษาผูกพัน 1,434,000 บาท192
64การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)ระหว่างดำเนินการตามแผน600,000สำนักการศึกษา60500,65099,350แผนงานการศึกษา202
65พัฒนาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างดำเนินการตามแผน60,000สำนักการศึกษา6060,000-แผนงานการศึกษา212
66พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศระหว่างดำเนินการตามแผน1,000,000สำนักการศึกษา60702,963.2835,236.72แผนงานการศึกษาผูกพัน 261,800 บาท222
67ส่งเสริมการอ่านแบบยั่งยืนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน50,000สำนักการศึกษา10049,96040แผนงานการศึกษา232
68ห้องสมุดเคลื่อนที่ (TK On Tour)ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน20,000สำนักการศึกษา10019,9991แผนงานการศึกษา242
69ศิลปะร่วมสมัยระหว่างดำเนินการตามแผน150,000สำนักการศึกษา60150,000-แผนงานการศึกษาตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 50,000 บาท252
70สร้างเสริมทักษะด้าน ICTระหว่างดำเนินการตามแผน100,000สำนักการศึกษา60100,000แผนงานการศึกษา262
71พัฒนาศักยภาพในการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)Art Gallery and Exhibition ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน40,000สำนักการศึกษา6040,000แผนงานการศึกษา272
72อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ระหว่างดำเนินการตามแผน50,000สำนักการศึกษา6050,000แผนงานการศึกษา282
73ห้องสมุดดนตรีดิจิทัลระหว่างดำเนินการตามแผน120,000สำนักการศึกษา60120,000แผนงานการศึกษา292
74TK Bandจัดซื้อจัดจ้างตามแผน20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศึกษา302
75TK Sport Gamesจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศึกษา312
76TK care and good healthจัดซื้อจัดจ้างตามแผน20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศึกษา322
77TK Book Campจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศึกษา332
78TK Culture การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไทยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศึกษา342
79เปิดโลกการเรียนรู้ เรียนรู้ชีวิต ชีวิตเรียนรู้จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า30,000สำนักการศึกษา4030,000แผนงานการศึกษา352
80จัดกิจกรรมวันเด็กดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน500,000สำนักการศึกษา100499,95050แผนงานการศึกษา362
81TK little Libraryยกเลิกโครงการ200,000สำนักการศึกษา400แผนงานการศึกษาโอนลด 200,000 บาท372
82ประกวดสภานักเรียนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า10,000สำนักการศึกษา4010,000แผนงานการศึกษา382
83จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการระหว่างดำเนินการตามแผน800,000สำนักการศึกษา6014,700785,300แผนงานการศึกษา392
84แข่งขันคนเก่งภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน50,000สำนักการศึกษา6010,000แผนงานการศึกษาโอนลด 40,000 บาท402
85พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ระหว่างดำเนินการตามแผน30,000สำนักการศึกษา6024,1005,900แผนงานการศึกษา412
86วิจัยทางการศึกษาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า10,000สำนักการศึกษา4010,000แผนงานการศึกษา422
87นิเทศและติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาระหว่างดำเนินการตามแผน30,000สำนักการศึกษา604,00026,000แผนงานการศึกษา432
88ห้องเรียนพิเศษพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์การคำนวณและภาษาต่างประเทศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างดำเนินการตามแผน200,000สำนักการศึกษา6085,500114,500แผนงานการศึกษาตั้งไว้ 100,000 บาท โอนเพิ่ม 100,000 บาท442
89ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา452
90ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา462
91ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน50,000สำนักการศึกษา10049,900100แผนงานการศึกษา472
92พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า100,000สำนักการศึกษา40100,000แผนงานการศึกษา482
93งานอาชีพจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา492
94อบรมวินัยจราจรจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศึกษา502
95เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพขออนุมัติโครงการล่าช้า500,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20500,000แผนงานสาธารณสุข512
96การดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า1,800,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม201,800,000แผนงานสาธารณสุขประชาคม522
97โรงอาหารสะอาดระหว่างดำเนินการตามแผน50,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม601,25048,750แผนงานสาธารณสุข532
98พัฒนาสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารขออนุมัติโครงการล่าช้า100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20100,000แผนงานสาธารณสุข542
99แก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน 240,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6014,770225,230แผนงานสาธารณสุข552
100ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนระหว่างดำเนินการตามแผน100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6099,200800แผนงานสาธารณสุข562
101สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีระหว่างดำเนินการตามแผน333,600สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม60333,600แผนงานสาธารณสุข572
102สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีระหว่างดำเนินการตามแผน40,200สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6040,200แผนงานสาธารณสุข582
103จัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า100,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20100,000แผนงานสาธารณสุข592
104การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน1,000,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม60997,7182,282แผนงานสาธารณสุข602
105พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุยังไม่ดำเนินการล่าช้า 200,000กองสวัสดิการสังคม0200,000แผนงานสังคมสงเคราะห์612
106พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยังไม่ดำเนินการล่าช้า 100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสังคมสงเคราะห์622
107อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการล่าช้า 50,000กองสวัสดิการสังคม050,000แผนงานสังคมสงเคราะห์632
108อบรมผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการตามแผน 130,000กองสวัสดิการสังคม0130,000แผนงานสังคมสงเคราะห์642
109อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการตามแผน 80,000กองสวัสดิการสังคม080,000แผนงานสังคมสงเคราะห์652
110พัฒนาศักยภาพสตรีรายงานผลตามแผน 600,000กองสวัสดิการสังคม60423,840176,160แผนงานสังคมสงเคราะห์ตั้งไว้ 250,000 บาท โอนเพิ่ม 350,000 บาท662
111สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นยังไม่ดำเนินการล่าช้า 100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานสังคมสงเคราะห์672
112ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยระหว่างดำเนินการตามแผน 250,000กองสวัสดิการสังคม60131,20048,800แผนงานสังคมสงเคราะห์โอนลด 70,000 บาท682
113อุดหนุนสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 กองทัพภาคที่ 2 ในการชำระค่ากระแสไฟฟ้ารายงานผลล่าช้า400,000สำนักช่าง80400,000แผนงานเคหะและชุมชน702
114อบรมผู้ประกาศข่าวและผู้ควบคุมดูแลการใช้หอกระจายข่าวในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการล่าช้า100,000กองสวัสดิการสังคม0100,000แผนงานเคหะและชุมชน712
115แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ยังไม่ดำเนินการล่าช้า300,000กองสวัสดิการสังคม0300,000แผนงานเคหะและชุมชน722
116ดนตรี ศิลปะ และการแสดงเพื่อประชาชนระหว่างดำเนินการตามแผน1,900,000สำนักการศึกษา601,641,736.458,263.55แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการตั้งไว้ 600,000 บาท โอนเพิ่ม 1,300,000 บาท โอนลด 250,000 บาท732
117แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน300,000สำนักการศึกษา6033,90046,400แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการผูกพัน 29,700 บาท โอนลด 190,000 บาท742
118ส่งนักกีฬาสมาชิกศูนย์เยาวชนสุรนารีเข้าร่วมการแข่งขันจัดซื้อจัดจ้างตามแผน20,000สำนักการศึกษา4020,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ752
119จัดกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยกเลิกโครงการ250,000สำนักการศึกษา0แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการโอนลด 250,000 บาท762
120แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า50,000สำนักการศึกษา4050,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ772
121เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกเลิกโครงการ-500,000สำนักการศึกษา-500,000-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการโอนลด 500,000 บาท782
122เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทยยกเลิกโครงการ-500,000สำนักการศึกษา-500,000-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการโอนลด 500,000 บาท792
123แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า200,000สำนักการศึกษา40200,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ802
124งานวันวิสาขบูชาระหว่างดำเนินการตามแผน80,000สำนักการศึกษา6080,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ812
125งานวันมาฆบูชาดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน60,000สำนักการศึกษา1007,490910แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการก่อหนี้ 5,600 บาท โอนลด 46,000 บาท822
126พัฒนาสุขาภิบาลสถานประกอบการขออนุมัติโครงการล่าช้า80,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2080,000แผนงานสาธารณสุข13
127คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนขออนุมัติโครงการล่าช้า60,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2060,000แผนงานเคหะและชุมชน23
128จัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขออนุมัติโครงการล่าช้า10,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2010,000แผนงานเคหะและชุมชน33
129จัดการมูลฝอยติดเชื้อขออนุมัติโครงการล่าช้า60,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2060,000แผนงานเคหะและชุมชน43
130ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบคลองชลประทาน ซอยสมสปาขออนุมัติโครงการล่าช้า 11,000,000สำนักช่าง2011,000,000แผนงานเคหะและชุมชน53
131ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงข้ามอู่ช่างสมขออนุมัติโครงการล่าช้า 4,200,000 สำนักช่าง204,200,000แผนงานเคหะและชุมชน63
132ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 14ขออนุมัติโครงการล่าช้า 4,000,000 สำนักช่าง204,000,000แผนงานเคหะและชุมชน73
133ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเนนชูขออนุมัติโครงการล่าช้า 9,300,000 สำนักช่าง209,300,000แผนงานเคหะและชุมชน83
134ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า 5,000,000สำนักช่าง205,000,000แผนงานเคหะและชุมชน93
135เมืองสะอาดยังไม่ดำเนินการล่าช้า150,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม0150,000แผนงานเคหะและชุมชน103
136ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)ระหว่างดำเนินการตามแผน700,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6043,885656,115แผนงานเคหะและชุมชน113
137ป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศขออนุมัติโครงการล่าช้า70,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2070,000แผนงานเคหะและชุมชน123
138ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ (หน้าวัดศาลาทอง)ขออนุมัติโครงการล่าช้า5,500,000สำนักช่าง205,500,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา133
139ส่งเสริมการตลาดระหว่างดำเนินการตามแผน100,000กองสวัสดิการสังคม6092,378.577,621.43แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน14
140ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระหว่างดำเนินการตามแผน400,000กองสวัสดิการสังคม6013,800386,200แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน24
141สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน200,000กองสวัสดิการสังคม60176,00024,000แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน34
142งานสงกรานต์ระหว่างดำเนินการตามแผน1,000,000สำนักการศึกษา60999,93070แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ44
143งานแห่เทียนพรรษาจัดซื้อจัดจ้างตามแผน1,500,000สำนักการศึกษา401,500,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ54
144งานวันขึ้นปีใหม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน300,000สำนักการศึกษา100294,954.8445.16แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการโอนลด 5,000 บาท64
145งานลอยกระทงดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน600,000สำนักการศึกษา100558,959.3440.66แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการโอนลด 41,000 บาท74
146งานตรุษจีนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน1,160,000สำนักการศึกษา1001,115,7459,855แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการตั้งไว้ 400,000 บาท โอนเพิ่ม 760,000 บาท ผูกพัน 20,400 บาท โอนลด 14,000 บาท84
147งานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีรายงานผลตามแผน2,570,000สำนักการศึกษา80346,150450แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการตั้งไว้ 500,000 บาท โอนเพิ่ม 2,070,000 บาท ผูกพัน 2,223,400 บาท94
148เทศกาลถือศีลกินเจดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน20,000สำนักการศึกษา10020,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ104
149ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (Road Show) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมายังไม่ดำเนินการล่าช้า80,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ080,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ114
150อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อย หลานคุณย่าพาชมเมืองดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน100,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ10079,50720,493แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ124
151ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน80,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ10053,64026,360แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ134
152จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาระหว่างดำเนินการตามแผน500,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ6062,547437,453แผนงานบริหารงานทั่วไป15
153อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาขออนุมัติโครงการล่าช้า50,000สำนักปลัดเทศบาล2050,000แผนงานบริหารงานทั่วไป25
154อบรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ผู้ประกอบการค้าหาบเร่ แผงลอย ในเขตเทศบาลขออนุมัติโครงการล่าช้า300,000สำนักปลัดเทศบาล20300,000แผนงานการรักษาความสงบภายใน35
155วัดผลและประเมินผลจัดซื้อจัดจ้างตามแผน10,000สำนักการศึกษา4010,000แผนงานการศึกษา45
156อบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า200,000สำนักการศึกษา40106,87693,124แผนงานการศึกษา55
157อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมายกเลิกโครงการ100,000สำนักการศึกษา10,000แผนงานการศึกษาโอนลด 90,000 บาท65
158พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า100,000สำนักการศึกษา40100,000แผนงานการศึกษา75
159ปรับปรุงทางเชื่อมและทางเดินระหว่างอาคารจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง) พร้อมปรับปรุงบริเวณลานซักล้างขออนุมัติโครงการล่าช้า300,000สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม20300,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา85
160ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (โพธิ์กลาง)ขออนุมัติโครงการล่าช้า91,500สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2091,500แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา95
161ปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า780,000สำนักการศึกษา40780,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา105
162ปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมฝารางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)ระหว่างดำเนินการตามแผน300,000สำนักการศึกษา60300,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา115
163ปรับปรุงอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เพื่อใช้เป็นโรงฝึกงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า1,100,000สำนักการศึกษา401,100,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา125
164ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)ระหว่างดำเนินการตามแผน2,800,000สำนักการศึกษา602,800,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา145
165ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)ระหว่างดำเนินการตามแผน130,000สำนักการศึกษา60130,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา155
166ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนมหาชัย - อุดมพรขออนุมัติโครงการล่าช้า210,000กองสวัสดิการสังคม20210,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา165
167ปรับปรุงประตูทางเข้าออกหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)ระหว่างดำเนินการล่าช้า100,000สำนักการศึกษา60100,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา135
168ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนดำเนิน เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566ขออนุมัติโครงการล่าช้า70,000กองสวัสดิการสังคม2070,000สังคมสงเคราะห์692
169ถนนคนเดิน ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566ระหว่างดำเนินการตามแผน5,000,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ601,211,9653,788,035แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ144
170ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนบุรินทร์ (ถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) จ่ายจากเงินสะสม แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566ยังไม่ดำเนินการตามแผน4,948,000สำนักช่าง04,948,000แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา451
171ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมการแสดงแสงสีเสียงอัตโนมัติในตู้แสดงหุ่นจำลองประวัติเมืองโคราชภายในอาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566ยังไม่ดำเนินการล่าช้า500,000กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ0500,000แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ154